Subsidie aan BoerBack Vlees BV


Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3Afbeelding 4Afbeelding 5Afbeelding 6Afbeelding 7Afbeelding 8Afbeelding 9Afbeelding 10

Geachte,


Op 24 december 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 368.000,‑.

In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 368.000,‑

De subsidie bestaat uit: € 368.000,- Rijksbijdrage. Dit bedrag is inclusief de eventueel gecompenseerde BTW via het BTW Compensatiefonds. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw project Future Farm - Kennis- en Innovatie-HUB voor duurzame transitie rundveehouderij. Een ambitieus projectplan die een mooie bijdrage levert aan de versterking en ontwikkeling van de regio Zwolle!


Uw project is onderdeel van de Regio Deal regio Zwolle, economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB en verduurzaming van de agrofoodsector. Met uw project draagt u bij aan de versterking van de concurrentiepositie van het MKB door deze bekwaam te maken in vernieuwde verdienmodellen en productie- en logistieke processen, met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk.


Verdeling subsidie

De subsidie is als volgt verdeeld:

 • € 75.000,- voor Stichting Future Farm

 • € 143.000,- voor de eenmanszaak van de heer

 • € 150.000,- voor Boer Back Vlees B.V.


In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


Voorwaarde

Deze subsidie verlenen wij onder de voorwaarde dat het Rijk in het kader van de Regiodeal derde tranche het volledige bedrag van € 22.500.000,- beschikbaar stelt aan de provincie. Dit is een ontbindende voorwaarde. Dit betekent dat als het Rijk de bijdrage niet beschikbaar stelt deze subsidiebeschikking gewijzigd wordt of komt te vervallen.U ontvangt alvast een bedrag van € 184.000,‑

De subsidie ontvangt u in drie bedragen.

 • het eerste bedrag van € 184.000,- (50%) maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

 • het tweede bedrag van € 147.200,‑ (40%) kunt u aanvragen als u ons het verslag van 2021 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag van € 36.800,- (10%) als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


Penvoerder is verantwoordelijk voor de verdeling

U bent als penvoerder verantwoordelijk om het beschikbaar gestelde bedrag, afhankelijk van de voortgang van het projecten, door te betalen aan uw samenwerkingspartners.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2024 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening


BijlageDeze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


Subsidieperiode

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 24 december 2020 tot en met 31 december 2023.


Activiteiten

U bent voornemens om drie activiteiten uit te voeren:

 1. Ontwikkeling Future Farm programma door Stichting Future Farm: concretiseren van het HUB-programma, dit houdt in dat u de activiteitenplannen voor acquisitie van deelprojecten gaat uitwerken, het aangaan van partnerschappen met diverse partijen voor deelprojecten en voor het hub-programma als geheel en het uitrollen van de communicatie en evenementen van Future Farm.

 2. Realisatie HUB-faciliteiten door : afronden realisatie verblijfruimten en veiligheidsvoorzieningen op uw terrein. Aansluitend hierop gaat u het organisatorisch inrichten en in bedrijf nemen van het programma- en HUBmanagement.

 3. Ontwikkeling en realisatie circulaire stal: het bouwen van een circulaire stal, waarvan de toegepaste materialen zo volledig mogelijk herbruikbaar zijn.


Doelstellingen en resultaten project

 • Future Farm heeft eind 2023 ten minste 60 ondernemers begeleid of in begeleiding, met het oog op realisatie van een of meer maatregelen op het eigen bedrijf.

 • Eind 2023 zijn ten minste 100 unieke ondernemers door Future Farm voor verdere begeleiding doorgeleid naar partnerorganisaties, met het oog op realisatie van een of meer maatregelen op hun eigen bedrijf.

 • Eind 2023 hebben ten minste 150 veehouderijstudenten een deel van hun opleiding op een locatie van Future Farm gevolgd.

 • U verwacht antwoord op de vraag te geven welke modules kunnen bijdragen aan een duurzame circulaire bedrijfsvoering (people, planet en profit).

 • Indien mogelijk een voorbeeldmodel voor sluitende financiële exploitatie van een circulair producerend rundveehouderijbedrijf (of als dat niet lukt: met aanduiding op welke punten nog nader onderzoek nodig is of andere wegen moeten worden bewandeld).

 • De regio Zwolle beschikt over een goed werkende proeftuin rundveehouderij waar de nieuwste beleidsinzichten worden vertaald naar praktische toepassingen, die vervolgens worden gedeeld ter stimulering van andere ondernemers.


Bovenstaande doelstellingen en resultaten sluiten aan bij de overkoepelende doelstellingen en resultaten die de Regiodeal wil verstevigen:

 • Versterkte netwerken van (internationale) ondernemers en kennisinstellingen, in voor de regio relevante groeisectoren (o.a. agrofood, logistiek en health);

 • Nieuwe circulaire verdienmodellen en consumptiepatronen in combinatie met bijvoorbeeld digitalisering, ontwikkeld middels living labs waar ondernemers, inwoners en onderzoekers samenwerken aan sectoroverstijgende innovaties;


 • Kennisdeling en advies aan verschillende doelgroepen ten aanzien van een gezonde leefstijl en -omgeving;

 • In samenwerking met de ministeries van IenW en EZK wordt een meerjarige circulaire economie strategie opgesteld en uitgevoerd;

 • De proeftuin eiwittransitie ondersteunt minimaal 10 startups/scale-ups bij de doorontwikkeling van hun duurzame verdienmodellen;

 • De proeftuin melkveehouderij verkent welke combinatie van circulaire maatregelen het beste genomen kan worden om circulair te kunnen boeren.


Als bovenstaande resultaten en doelstellingen worden gerealiseerd streeft de Regiodeal naar onderstaande impact:

1. Vergroten van de regionale innovatiekracht, door toename van de private investeringen in R&D;

2. Behoud en versterking van de economische groei in 2020-2023 (2018: groei bbp 3%, landelijk gemiddelde 2,6%), rekening houdend met de gevolgen van de coronacrisis;

3. Toegenomen regionale bio based productie in 2023, met de ambitie om afvalloos te zijn in 2030 en energieneutraal in 2050;

4. De Regio Deal Regio Zwolle draagt bij aan de ambitie van Regio Zwolle om in 2030 de 4e economische topregio van Nederland te zijn;

5. De resultaten behaald via de Regio Deal Regio Zwolle dragen bij aan de nationale doelstelling om de ecologische voetafdruk in Nederland te halveren in 2050.


Uw projectdoelstellingen sluiten aan bij de doelstellingen die de Regiodeal Regio Zwolle nastreeft. Overall gezien streeft u naar versnelling in de transitie van rundveehouderijbedrijven in de regio Zwolle op het gebied van een circulaire bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat u met project bijdraagt aan de groei van de regio Zwolle!


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet of bij uw jaarlijkse tussenrapportage. Als u tussentijds een melding doet, dan gebruikt u hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

U doet deze melding in ieder geval als:

 • u de activiteiten anders gaat uitvoeren;

 • er vertraging optreedt in de uitvoering van de activiteiten;

 • een belangrijk deel van de geplande activiteiten geen doorgang kan vinden, zodat de vrijgekomen middelen anders ingezet kunnen worden;

 • als u andere subsidies/bijdragen ontvangt voor dit project;

 • als de bijdrage die (andere) partners niet verleend wordt;

 • andere belangrijke wijziging van de gegevens in de subsidieaanvraag.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. De publieke cofinanciering voor uw project

In het kader van de Regio Deal regio Zwolle is afgesproken dat de regio zelf ook ten minste

€ 22.500.000,- aan publieke middelen bijdraagt. De publieke cofinanciering van

uw project bestaat de publieke bijdrage (cofinanciering) uit:

 • Een bijdrage van de gemeente Hardenberg € 150.000,- (nog te verlenen);

 • Een bijdrage namens LEADER € 100.000,- (nog te verlenen). 1. U werkt mee aan de monitorings- en evaluatiesystematiek

Deze systematiek gaat uit van een nulmeting in 2021 om zicht te houden op de voortgang van het project. De resultaten hiervan worden gedeeld met de Commissie Jansen en Rijk-Regio-Overleg.


 1. U komt de afspraken na die verwoord zijn in de Regio Deal regio Zwolle

In de Regio Deal regio Zwolle zijn de ambities, doelen en beoogde resultaten opgenomen. Ook zijn afspraken gemaakt over de monitoring, evaluatie en communicatie. Om de Regio Deal regio Zwolle succesvol te laten zijn, verwachten wij dat u de genoemde afspraken die voor u relevant zijn ook nakomt.


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 april een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. In 2020 heeft u een format ontvangen die u daarvoor kunt gebruiken. In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. U gebruikt hiervoor het ‘format tussenrapportage’ die beschikbaar is gesteld. Uw tussenrapportage bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • stand van zaken van het project, uitgaande van oorspronkelijke aanvraag en de voortgang met tussentijdse resultaten;

 • knelpunten/successen: benoem de knelpunten/successen en of er gevolg zijn voor de activiteiten, planning, samenwerking, begroting en resultaten;

 • externe ontwikkelingen: benoem ontwikkelingen/veranderingen, oorzaak en eventuele invloed op de voortgang en resultaten;

 • publicaties, overzicht van o.a. persberichten en publicaties;

 • realisatie eigen, bijdrage regio bijdrage partners ren cijfers met betrekking tot de verstrekte subsidies en cofinanciering.


 1. U dient vóór 1 april 2024 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.


U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Uit de kostenverantwoording blijkt tevens wat de werkelijk gerealiseerde regiobijdrage is, uitgesplitst naar uw eigen bijdrage, bijdrage van gemeenten/waterschap bijdrage van publiek/private partijen.

Uit uw kostenverantwoording blijkt ook wat de werkelijk gecompenseerde btw via btw compensatiefonds bedraagt. Wij adviseren om voor de financiële verantwoording dezelfde begrotingsformat te hanteren als bij uw aanvraag voor subsidie. uw geeft in dit formulier dan de werkelijk gemaakte kosten op en opbrengsten op.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 23,8% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan het verleende subsidiebedrag. De subsidie voor activiteit de ontwikkeling en realisatie van de circulaire stal bedraagt niet meer dan 60% van de werkelijk gemaakte kosten omdat dit maximale steunintensiteit voor deze activiteiten bedraagt.

U hoeft geen controleverklaring te overleggen. Wij kunnen zelf een controle uitvoeren van uw administratie.


 1. U sluit aan bij nationale beleidsdoelen of programma’s en rol voor het Rijk

De Regio Deal Regio Zwolle draagt bij aan nationale beleidsdoelstellingen en diverse opgaven uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag

U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten,

d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

 • Regio Deal Regio Zwolle;

 • Besluit Eenmalige specifieke uitkering Regio Deal Regio Zwolle op grond van de Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche, met kenmerk DGNVLG/20208610;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Staatssteun

Het- ontwikkeling en realisatie circulaire stal door Boer Back Vlees B.V (activiteit 3) voldoet aan artikel 25 lid 2 sub c (experimentiele ontwikkeling) van de AGVV. Het gaat hierbij om het realiseren van een voorbeeldmodel voor sluitende financiële exploitatie van een circulair producerend rundveehouderijbedrijf die als proeftuin functioneert voor de regio Zwolle.


De overige activiteiten zijn geen economische activiteiten en leveren daarom geen staatssteun op.

De activiteiten van Stichting Future Farm en de HUB-faciliteiten door E.S. Back zijn uitsluitend als platform in de regio. Het zijn intermediaire organisatie tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die tot doel heeft te makelen en te schakelen tussen maatschappelijke opgave, circulaire economie en innovatie en ideeën en plannen van ondernemers en bijvoorbeeld kennisorganisaties. Ondernemers worden op een open en transparante wijze betrokken en geënthousiasmeerd en ze krijgen geen maatwerk ondersteuning.Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 23,8% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 368.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Totaalkosten:

Kosten

Dekking

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie Rijksbijdrage

Verleende subsidie

Provincie

Eigen bijdrage

Overige Publieke bijdrage

Te verrekenen Btw


Loonkosten

€ 0,-

€368.000 ,-

€ 0,-

€ 418.175,-

+ POP 3 subsidie

€ 168.579,- + bijdrage overige derden

€ 341.500,-

€ 250.000,- (subsidie Gemeente Hardenberg en leader subsidie)

€ 269.470,-


Kosten derden

Waarvan verrekenbare BTW € 269.470,- en

€ 45.703 niet verrekenbare BTW

€ 1.815.724,-

Totaal

1.815.724,-

1.815.724,-


De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking: verrekenbare BTW € 269.470,-.

Voor berekening van de totale kosten hebben we de kosten van de verrekenbare BTW er dus af gehaald. Hiermee bedragen de subsidiabele kosten € 269.470,- minder en komt het op een totaal bedrag uit van € 1.546.254,-.


U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder. De subsidie wordt op basis van ieders aandeel in de totale subsidiabele projectkosten als volgt verdeeld over de samenwerkingspartners.


Activiteit 1 Ontwikkeling Future Farm programma

Stichting Future Farm

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting
€ 75.000,-


Kosten derden

€ 566.455,-

Btw (terug te vragen)

€ 0,-

Totaal

566.455,-
Activiteit 2 Realisatie HUB-faciliteiten

Eenmanszaak

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting€ 143.000,-


Kosten derden

€ 400.000,-

Btw (terug te vragen)

€ 84.000,-

Totaal

484.000,-

Activiteit 3 ontwikkeling en realisatie circulaire stal

Boer Back Vlees B.V.

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting€ 150.000,-

Boer Back Vlees B.V. is een kleine Mkb bedrijf. De toegestane steunintensiteit is 60% ( 25% +20%+ 15%). Dit is op basis van artikel 25 lid 2 sub c en lid 5 sub c en lid 6 a en b sub. Bij de berekening van de steunintensiteit is rekening gehouden met de POP3 subsidie van € 168.579,- . De steunintensiteit komt hiermee op: 51,1%.

Totale in aanmerking komen kosten ( - de terug te vragen Btw): € 632.500,-

De ontvangen steun is: € 150.000,- + 168.579,- =

€ 318.579,-.

Steunintensiteit: € 318.579,-/ € 632.500,-= 50,1%


Kosten derden

€ 632.500,-

Btw (terug te vragen)

€ 132.825,-

Totaal

765.325,-
Samengevat komt dit neer op onderstaand schema.


Samenwerkingspartner

Procentueel aandeel in subsidiabele projectkosten

Subsidiebedrag

Stichting Future Farm

31,2%

€ 75.000,-

Eenmanszaak

26,7%

€ 143.000,-

Boer Back Vlees B.V.

42,1%

€ 150.000,-

Totaal

100%

368.000,-


Alle subsidieontvangers zijn op basis van de onderling gemaakte afspraken verantwoordelijk voor hun aandeel in de realisatie van het project. De penvoerder ontvangt de subsidie-betalingen op grond van deze subsidieverlening en zorgt voor doorbetaling.

Namens de samenwerkingspartners zorgt de penvoerder ook voor het indienen van tussenrapportages, wijzigingsverzoeken en de eindverantwoording.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.


Communicatie naar buiten

Wij gaan ervan uit dat u bij publieke uitingen vermeldt dat het project mogelijk is gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal regio Zwolle en waar mogelijk logo’s van de convenantpartners zichtbaar maakt. Dit zijn de logo’s van de Provincie Overijssel en Regio Zwolle. Deze partijen verlenen toestemming voor het gebruik van hun logo.

De kernboodschap in uw communicatie is: met de Regio Deal Regio Zwolle wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van Regio Zwolle om zich te ontwikkelen tot sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige groeiregio. Rijk en Regio Zwolle werken in partnerschap aan het versterken van de brede welvaart van de inwoners en bedrijven in regio Zwolle.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending

Afbeelding 11