Subsidie aan KASKO Huis voor muziektheater
KASKO Huis voor muziektheater

Spinhuisplein 14

8011 ZZ ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0186962

Zaaknummer

6333018

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

18-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte ,


Op 18 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 416.667,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 416.667,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Deze activiteiten zijn gericht op het borgen van KASKO als landelijke ontwikkelplek voor startende muziektheatermakers. De komende jaren zorgt u voor verdere worteling in het landelijke speelveld, waarmee u een boost geeft aan de culturele identiteit van de provincie.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 41.667,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 114.583, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

De kernactiviteit is talentontwikkeling: begeleiden van makers in een driejarig persoonlijk ontwikkeltraject. Binnen dit traject ontdekken de makers de breedte van hun vak, hun talent en interesses. Makers bij KASKO werken aan zowel eigen initiatieven als aan opdrachten van binnen en buiten de cultuursector, onder vier pijlers:

 1. #speelt – is het experiment en het zichtbaar maken van voorstellingen aan landelijk publiek:

  • Jaarlijks nieuwe muziektheaterproductie;

  • Jaarlijks mogelijke herneming/verlenging tour;

  • Om het jaar een Meet the Makers Festival met korte voorstellingen van KASKO, Theaterschip en Talent Netwerk Oost;

  • Jaarlijks SPRUIT;

  • Jaarlijks Nieuw Geluid, residentie samen met De Nieuwe Oost en Theater Sonnevanck;

 2. #werkt – is de verbinding met opdrachtgevers, de makers voeren een gerichte opdracht uit die vanuit een overheid of het bedrijfsleven komt:

  • Ach tot tien opdrachten per jaar, zowel ad hoc-opdrachten als opdrachten via Zwolse Theaters en Theater Orpheus;

 3. #leert – hieronder vallen educatieve projecten voor zowel jongeren als het kunstvakonderwijs. Het gaat over het overbrengen van inspiratie en kennis aan een volgende generatie:

  • Projectweek of masterclasses voor ArtEZ Conservatorium;

  • Interdisciplinaire stageplekken voor studenten van de kunstvakopleidingen;

  • Residentie voor de landelijke kunstvakopleidingen ArtEZ Muziektheater, Codarts en HKU Muziek en Technologie;

  • FlitsOpera in samenwerking met Oranjewoud Festival (primair onderwijs);

 4. #verbindt – hierin gaan makers de verbinding aan met een locatie en haar inwoners door participatieprojecten, om bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving:

  • Jaarlijks een Bruisende Buren voorstelling in Zwolle;

  • Eens per drie jaar een coproductie met een regionale partner of in samenwerking met gemeente een participatievoorstelling op locatie.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen! 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur.


 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 31,30% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.


Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over


Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten10 punten

10 punten

8 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten9 punten

12 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten10 punten

10 punten


10 punten


10 punten

Totale score

100 punten

89 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag van KASKO, huis voor muziektheater, in het kader van de

regeling ‘Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (UBS 7.17)’

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur op 6 juli 2021.


Totaal behaalde punten: 89


Artistiek inhoudelijke kwaliteit: totaal 28 punten

a. Vakmanschap: 10 punten

De commissie heeft groot vertrouwen in het vakmanschap van KASKO onder leiding van

Directeur . Diverse makers die een ontwikkelingstraject bij KASKO (voorheen

Kameroperahuis) hebben gevolgd, zijn uitgegroeid tot landelijk bekende professionals die in

sterke verbinding staan met de maatschappij. De aanvraag geeft blijk van goed

beleidsvoerend vermogen, aldus de commissie. De uitvoeringskwaliteit noemt de commissie

wat wisselend, dit komt ook tot uitdrukking in publieksbereik. Zij vraagt KASKO hier aandacht

voor.b. Zeggingskracht: 10 punten

De aanvraag kenmerkt zich naar het oordeel van de commissie door een heldere visie op

talentontwikkeling. De maker staat centraal, deze krijgt de ruimte om een zelfgekozen weg te

volgen via de vier benoemde pijlers. De organisatie hanteert daarbij een goed uitgewerkte

begeleidingsmethodiek, waarbij zij zich heeft laten adviseren door een onderwijskundige. De

selectiecriteria kunnen naar het oordeel van de commissie nog aan duidelijkheid winnen.

KASKO geeft ruimte aan veelzijdige makers, dit waardeert de commissie.


c. Originaliteit: 8 punten

De commissie noemt de focus van KASKO op het genre muziektheater niet zozeer

onderscheidend, wel hoe dit genre door de ontwikkeling van jonge makers wordt

doorontwikkeld.


Zakelijke kwaliteit: totaal 21 punten

a. Financiële haalbaarheid: 9 punten

De commissie beoordeelt de begroting als inzichtelijk en blijk gevend van een goed gespreide

financieringsmix. Wel merkt zij op dat er sprake is van een tekort van € 225.000. De

commissie vraagt zich af of dit bedrag als aanvullende bijdrage van de gemeente Zwolle

realistisch is. Dit blijkt pas later dit najaar.


b. Ondernemerschap: 12 punten

De aanvraag getuigt van professionele bedrijfsvoering, aldus de commissie. De codes zijn

goed toegelicht. Daarnaast is de marketing in lijn met de verschillende doelgroepen. De

voorgenomen inzet op sponsoring door bijvoorbeeld een businessclub of ondernemer vindt de

commissie positief, het hiervoor begrote inkomstenbedrag van € 7.250,- over 40 maanden tijd

erg laag. De commissie adviseert aanvrager om ook andere vormen van financiering te

onderzoeken. Vergroting van kennis van het publiek behoeft aandacht, zo meent de

commissie.

De ambitie van KASKO, gericht op een BIS-positie vanaf 2025, noemt de commissie enerzijds

te waarderen maar tegelijkertijd risicovol.


Maatschappelijke impact: totaal 40 punten

a. Impact op het maakklimaat: 10 punten

De commissie is van oordeel dat deze impact goed is uitgewerkt. Evaluatie van de

kernactiviteiten in de vier pijlers vindt plaats op inhoud, vorm en producties. KASKO selecteert

makers uit het hele land, waardoor de commissie geen zicht heeft op een duurzame impact op

het maakklimaat in Overijssel na afronding van het ontwikkeltraject van de makers.


b. Impact op de dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde

verbanden: 10 punten

De aanvraag getuigt van een sterke visie op samenwerking, onder andere met ArtEZ, zo

meent de commissie. Via de pijler ‘werkt’ verbindt KASKO zich aan verschillende

opdrachtgevers. Bij de aanvraag zijn veel ondersteuningsverklaringen gevoegd, waarbij de

verklaring van de gemeente Zwolle positief opvalt.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 10 punten

De commissie is overtuigd van de positieve uitstraling op de provincie. Daarnaast kennen de

activiteiten een landelijk aanzien en bereik. De aanvraag laat geen visie op de internationale

betekenis van KASKO zien.d. Impact op het publieksbereik/de inwoners: 10 punten

De aanvraag geeft blijk van een duidelijke visie op de rol van de kunstenaar in de samenleving

en van verschillende manieren om deze impact te meten. KASKO zou zich nog meer kunnen

richten op het publiek buiten de omgeving van de makers, zo adviseert de commissie.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 sub a en d van de AGVV. De subsidie bedraagt maximaal 31,30% en voldoet aan Artikel 53 lid 8 van de AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 31,30% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 416.667,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 393.362,-

€ 416.667,-


Kosten derden

€ 938.000,-


Totaal

1.331.362,-

416.667,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1