Subsidie aan Sportnetwerk Overijssel
Sportnetwerk Overijssel

Kotkampweg 65

7531 AS ENSCHEDE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld door

Dhr


Datum

22-12-2022

Kenmerk

2022/0206777

Zaaknummer

6771170

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

01-12-2022

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidie projectvoorstel Samenwerking betaald voetbal Overijssel

Geachte heer,


Op 1 december 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag voor uw samenwerkingsproject. U vraagt een subsidie van € 200.000,-. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 200.000,‑

U ontvangt de subsidie voor de uitwerking en uitvoering van uw projectvoorstel, waarin u met de vier Overijsselse clubs betaald voetbal gezamenlijk maatschappelijke initiatieven wilt gaan ontwikkelen en uitvoeren rondom sport en bewegen. Uw inspanningen zijn erop gericht Overijssel actiever en inclusiever te maken. Dat is in lijn met het provinciaal sportakkoord en past daarom binnen ons beleid.


We verlenen u de subsidie over twee begrotingsjaren, € 100.000,- in 2022 en € 100.000,- in 2023. Uw projectvoorstel moet nog verder worden uitgewerkt in een concreet projectplan. Over de verlening voor 2023 besluiten wij nadat wij uw uitgewerkte projectplan hebben ontvangen (go/no go-moment). Daarin geeft u aan welke initiatieven en projecten u precies gaat uitvoeren. Ons besluit over 2023 is afhankelijk van of het lukt om samen tot een aanpak met initiatieven te komen die (in potentie) grote impact hebben op de thema’s die u noemt en waarin de aantrekkingskracht van voetbal goed benut wordt.

U kunt uw uiteindelijke projectplan, met begroting, naar ons opsturen vóór 1 april 2023. Wij zullen dan vóór 1 juli 2023 besluiten of wij akkoord gaan met de inhoud van het projectplan en de uitvoering daarvan.


In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 50.000,‑

We verlenen u nu een voorschot voor de uitwerking van uw projectvoorstel. Over verdere bevoorschotting berichten wij u in ons besluit op het bedrag in 2023, naar aanleiding van uw uitgewerkte projectplan.

We zullen in elk geval € 20.000,- achterhouden voor bij de vaststelling van de subsidie.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven. Met uw melding voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage

Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie ontvangt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

 1. Het uitwerken in een concreet projectplan van het projectvoorstel zoals u dat heeft aangegeven in uw aanvraag.

 1. U werkt een aanpak in projecten en initiatieven uit op de drie thema’s:

 • Iedereen welkom in de sport;

 • Van jongs af aan vaardig in bewegen;

 • Basisvaardigheden.

 1. Per thema werkt u meerdere initiatieven uit in elke clubregio, waarvan bij elk thema ten minste twee initiatieven die u gezamenlijk in alle vier de regio’s gaat uitvoeren;

 2. Alle initiatieven en de totale aanpak vat u samen in een activiteitenagenda. Daaruit blijkt waar welke activiteiten plaatsvinden en hoe dat aan welke thema’s bijdraagt;

 3. U geeft de samenwerking in het project vorm en maakt hier concrete afspraken over. U maakt in het uitgewerkte plan helder op welke manier er samengewerkt wordt en hoe het leren van elkaar wordt geborgd.

 1. De uitvoering van het project, zodra uw uitgewerkt projectplan door ons akkoord is bevonden. De uit te voeren activiteiten worden met een later besluit verder gespecificeerd, aan de hand van het uitgewerkte projectplan. De uitvoering behelst alleen de projecten binnen de thema’s Iedereen welkom in de sport en Van jongs af aan vaardig in bewegen.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie. Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het subsidiebedrag (deels) aan ons terugbetalen.


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient vóór 1 april 2023 de uitwerking van uw projectplan in

In uw projectplan maakt u de opzet van het project concreet in activiteiten en acties, planning en kosten.

Het projectplan kunt u indienen door middel van het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Voor tussentijdse afstemming met ons kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Sociale kwaliteit.


 1. U dient vóór 1 april 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie. U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan.

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. Bij het formulier voegt u uw eindverslag. Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, stellen wij de subsidie vast op 80% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie ontvangt, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


 1. U neemt deel aan evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vinden er evaluaties plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. Indien we u daarvoor benaderen werkt u daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005;

 • de regels in hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 55 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) met nummer 651/2014 en publicatienummer L187/1. Dit omdat:

 1. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;

 2. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);

 3. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;

 4. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid Sociale kwaliteit en de begrotingen van 2022 en 2023.


De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 55 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De subsidie voldoet aan die regels uit de AGVV omdat:

 • de sportinfrastructuur niet uitsluitend door één gebruiker uit de profsport wordt gebruikt;

 • de toegang tot de sportinfrastructuur open staat voor meerdere gebruikers en op transparante en niet-discriminerende basis wordt verleend;

 • de sportinfrastructuur wordt volledig gebruikt voor amateursporters;

 • er sprake is van exploitatiesteun van maximaal 80%. Artikel 55 lid 12 van de Verordening is van toepassing;

 • er vooralsnog geen sprake is van exploitatiewinst.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 80% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 200.000,-. De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting

Kosten derden€ 224.000,-

€ 200.000,-

Subsidie voor uitwerking projecten en uitvoering van projecten in thema’s Iedereen welkom in de sport en Van jongs af aan vaardig in bewegen

Loonkosten

€ 26.000,-

Totaal

250.000,-

200.000,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons ontvangt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1