Subsidie aan Stichting Consensus Vocalis
Stichting Consensus Vocalis

F.M.A. Faasooiraamhoek 66

7546 MB ENSCHEDE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0183579

Zaaknummer

6332912

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

17-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte,


Op 17 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 416.667,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 416.667,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Met deze activiteiten wilt u zich focussen en eventueel verbeteren op artistiek gebied, op het gebied van samenwerking en netwerk, publiekbereik en ondernemerschap.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 41.667,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 114.583, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren langs vier (soms overlappende) programmalijnen, opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

 1. Maker Space:

  • diverse theaterconcerten met een innovatieve component, waaronder Sounds of Freedom en Black Madonna;

  • Carte Blanche, een a-capella programma in interactie met andere kunstdisciplines;

  • Nieuwe Rituelen rond en op dagen als Allerzielen, Blue Monday, Hemelvaartsdag en Dag van de Vrede;

 2. Heritage, muziekpraktijk die tot het erfgoed van de muziek behoort:

  • Weihnachts Oratorium – JS Bach;

  • The Messiah – GF Händel;

 3. Partners on Stage, de kracht van verbinding – samen met anderen:

  • Dag van de Vrede;

  • Opera-programmering met Nederlandse Reisopera, Phion of Noord-Nederlands Orkest;

  • Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazers Ensemble (NBE);

  • Meryem en Mannus;

 4. Sing Along, educatie | participatie – laagdrempelig welkom voor een meezingend publiek:

  • Dag van de Vrede;

  • Choirs at Work;

  • America, America.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie. 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur.


 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 17,09% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


 1. U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector

U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.


Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over


Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten10 punten

8 punten

8 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten15 punten

12 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten8 punten

10 punten


8 punten


6 punten

Totale score

100 punten

85 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag ‘Close to the edge’ van Consensus Vocalis in het kader van de

regeling ‘Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (UBS 7.17)’

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur van 6 juli 2021.


Totaal aantal behaalde punten: 85


Artistiek inhoudelijke kwaliteit: totaal 26 punten

a. Vakmanschap: 10 punten

De commissie constateert dat de aanvraag getuigt van kennis van zaken en inzicht in de

huidige organisatie. Ook ziet de commissie dat de aanvrager feedback op eerdere aanvragen

heel serieus neemt en daardoor groeit als gezelschap. De visie van Consensus Vocalis in de

aanvraag ‘Close tot the Edge’ is sterk en goed uitgewerkt. De koorleden zijn goed opgeleid en

ervaren. Consensus Vocalis geniet het vertrouwen van gerenommeerde partners, zoals De

Nederlandse Reisopera, Theater Sonnevanck en Phion. Ook details in de aanvraag zoals de

aandacht voor de lichamelijke podiumaanwezigheid van het koor getuigen volgens de

commissie van het vakmanschap van Consensus Vocalis


b. Zeggingskracht: 8 punten

De commissie vindt het activiteitenprogramma in vier programmalijnen goed uitgewerkt, met

verrassende presentaties zoals Nieuwe Rituelen en Spoken Word. De muziekcases zijn goed

uitgewerkt. De commissie merkt op dat de aanvraag van Consensus Vocalis vooral een

vakmatige visie op koorzang bevat. Daarin mist de commissie een toelichting op de waarde

daarvan: wat is de urgentie van zingen in een koor in plaats van solozang? Het valt de

commissie op dat de ambitie van Consensus Vocalis om vanaf 2025 in het landelijke bestel

opgenomen te zijn, niet tot uitdrukking is gebracht in de activiteiten voor 2021-2024.c. Originaliteit: 8 punten

Consensus Vocalis vervult een functie als ondersteunend koor. De commissie merkt op dat

deze functie inherent is aan de identiteit van Consensus Vocalis: een koor in ensemble vorm.

De commissie is van mening dat Consensus Vocalis een belangrijke en unieke functie vervult

voor 11 partners in Overijssel en 6 landelijke gezelschappen. De aanvrager laat ambitie en

initiatief zien om nieuw publiek te werven, door bijvoorbeeld bijzondere vormen van

presentatie. De commissie vraagt zich daarbij wel af of dit voldoende is om daadwerkelijk

nieuw publiek aan te trekken.


Zakelijke kwaliteit: totaal 27 punten

a. Financiële haalbaarheid: 15 punten

De commissie heeft waardering voor de wijze waarop de aanvrager zich zakelijk heeft

ontwikkeld. De risicoanalyse getuigt van inzicht in de eigen organisatie en de begroting is

doordacht en realistisch. Wel mist zij een post voor scholing van de zangers en vraagt zij de

organisatie om aandacht voor verhoging van de inkomsten.


b. Ondernemerschap: 12 punten

De commissie noemt de planning en de productionele kwaliteit van de aanvraag degelijk. De

commissie constateert dat Consensus Vocalis haar kennis over (potentieel) publiek wil

versterken. De commissie mist hierbij nog wel een uitwerking van de doelgroepen. De

commissie beschouwt de aanstelling van een medewerker development voor slechts 4 uur per

week niet overtuigend.


Maatschappelijke impact: totaal 32 punten

a. Impact op het maakklimaat: 8 punten

De commissie vindt de visie op deze impact uitgebreid beschreven. De commissie mist echter

welke impact de aanvrager wil genereren, hoe de aanvrager dat gaat volgen en inzichtelijk

maken. Zij adviseert aanvrager deze onderdelen verder te ontwikkelen.


b. Impact op de dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde

verbanden: 10 punten

In de aanvraag worden veel samenwerkingspartners opgevoerd, dit zijn zowel regionale als

landelijke partners. De commissie noemt het positief dat bij deze partners daadwerkelijk

sprake is van wederkerigheid.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 8 punten

De commissie constateert dat de aanvrager de provincie bedient en door heel Nederland

speelt. Hierop ziet de commissie de ambitie beschreven, maar deze wordt naar het oordeel

van de commissie nog onvoldoende uitgewerkt in een beschrijving van de beoogde impact.


d. Impact op het publieksbereik/de inwoners: 6 punten

De commissie merkt op dat de aanvrager een duidelijke visie heeft op het bereiken van nieuw

publiek. Onduidelijk is het de commissie echter hoe de aanpak eruitziet en hoe deze

vervolgens meetbaar wordt gemaakt. De commissie adviseert om aandacht te geven aan de

inzet op social media, aangezien het aantal volgers achterblijft. Het is de commissie duidelijk

dat de aanvrager hierin nog stappen kan maken.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 53 lid 2 sub a en d van de AGVV. De subsidie bedraagt maximaal 17,09% en voldoet aan Artikel 53 lid 8 van de AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 17,09% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 416.667,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 14.133,-

€ 416.667,-


Kosten derden

€ 2.424.574,-


Totaal

2.438.707,-

416.667,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1