Subsidie aan Stichting Jansen & de Boer
Stichting Jansen & de Boer

Grijpswaldstraat 11

8011 EV ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0186561

Zaaknummer

6332880

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

17-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte,


Op 17 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 253.195,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 253.195,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Met deze activiteiten wilt u maximale impact bereiken in de provincie en Overijssel nationaal vertegenwoordigen. U wilt mensen door een kwalitatieve kunstbeleving aan het denken zetten over sociale vraagstukken die u aan het hart gaat. Door deze activiteiten wilt u als organisatie een volgende stap zetten en bijdragen aan een bloeiend maakklimaat in de provincie.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 25.320,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 69.628, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

 1. Voorleesvoorstelling ‘Een over van niks’ voor laaggeletterden en kinderen met een taalachterstand;

 2. Filosofische festivalvoorstelling voor festivalpubliek van alle leeftijden in de vrije sector;

 3. Combinatieproject “Flat’ voor combinatieclusters van ouderen in verzorgingstehuizen en leerlingen op de basisschool;

 4. Co-creatie “Het zand van gisteren’ voor families in het vrije circuit en scholen in het theater;

 5. Museumprojecten voor regionaal museumpubliek en basisscholen in Overijssel;

 6. Theatervoorstelling “Het bed van Mo’ voor families in het vrije circuit en scholen in het theater.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur. 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 49,01% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.


Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over


Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten8 punten

8 punten

6 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten12 punten

12 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten8 punten

8 punten


8 punten


10 punten

Totale score

100 punten

80 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag van Stichting Jansen en De Boer in het kader van de regeling

Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (UBS 7.17)’

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur op 5 juli 2021.


Totaal aantal behaalde punten: 80


Artistiek inhoudelijke kwaliteit: 22 punten

a. Vakmanschap: 8 punten

De commissie is positief over het vakmanschap van dit jonge gezelschap, dat poppen- en

muziektheater combineert en daarbij sociaal-maatschappelijke thema’s aan de orde stelt.

Jansen en de Boer zou haar profiel in onderscheid van het andere poppentheatergezelschap

in Zwolle nog meer kunnen aanscherpen, zo adviseert de commissie. De visie van Jansen en

De Boer op haar toekomstontwikkeling noemt de commissie beperkt uitgewerkt. Dit geldt ook

voor de marketing en de wijze waarop muziektheater als kunstvorm is gekarakteriseerd.

De aanvraag getuigt volgens de commissie van voldoende beleidsvoerend vermogen. De commissie noemt het positief dat het gezelschap verbonden is aan een impresariaat. Daarnaast vindt zij het

positief dat het gezelschap zich door experts uit het vak wil laten coachen. Dit behoeft naar haar

mening nog wel nadere uitwerking.


b. Zeggingskracht: 8 punten

De aanvraag getuigt van veel zelfinzicht, aldus de commissie. Wel waarschuwt zij

aanvrager ervoor dat de voorgenomen brede inzet zoals op presentatievormen,

speelcircuits, partners, themakeuze, muziek en publiek, ten koste kan gaan van focus en

verdieping. De commissie vraagt hiervoor aandacht, waarbij zij begrip heeft voor het feit

dat deze breedte waarschijnlijk te verklaren is door de fase van ontwikkeling waarin het

gezelschap nu nog verkeert.


c. Originaliteit: 6 punten

Muziektheater en poppenspeltheater zijn als afzonderlijke genres niet zozeer

onderscheidend, aldus de commissie. Een combinatie van beide kan dit naar haar mening

wel zijn. Dit vraagt echter wel om een heldere visie. Zij adviseert aanvrager hier aandacht

aan te besteden, de aanvraag bevat nog veel verschillende soorten activiteiten en

voorstellingen.


Zakelijke kwaliteit: 24 punten

a. Financiële haalbaarheid: 12 punten

De adviescommissie beoordeelt de begroting als goed en helder toegelicht. Zij

waardeert het dat niet de maximale provinciale subsidie is aangevraagd; dit getuigt naar

haar mening van realiteitszin. De commissie vraagt zich af of bijdragen van andere

overheden en landelijke fondsen haalbaar zijn.


b. Ondernemerschap: 12 punten

Stichting Jansen & De Boer onderschrijven de culturele codes en zullen op de toepassing

daarvan de komende jaren reflecteren. Dit waardeert de commissie. De commissie vindt de

financieringsbronnen waaruit wordt geput vrij traditioneel. Zij adviseert de organisatie om

ook meer vernieuwende financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

De uitsplitsing van marketingdoelstellingen in kwalitatieve en kwantitatieve, beoordeelt de

commissie als positief. Wel had zij de groei van het speelbereik graag meer uitgewerkt

gezien, de marketingstrategie is naar haar mening vooral aanbodgericht. De samenwerking

met bureau Bannink noemt de commissie sterk.


Maatschappelijke impact: 34 punten

a. Impact op het maakklimaat: 8 punten

Het zichtbaar maken en het meten van de impact zijn naar het oordeel van de commissie

goed geborgd. Hoewel er sprake is van een aanpak, zou dit aspect nog aan professionaliteit

kunnen winnen, aldus de commissie.


b. Impact op de dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde

verbanden: 8 punten

In de aanvraag zijn veel samenwerkingspartners betrokken. De intentieverklaringen die bij

de aanvraag zijn gevoegd, geven blijk van de impact op de samenwerking. Deze impact

wordt gemeten.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 8 punten

De commissie ziet Jansen en De Boer als een gezelschap dat vooral van betekenis is voor

de cultuurregio Zwolle en in mindere mate voor de provincie als geheel. De samenwerking

met bureau Bannink zorgt voor (inter)nationaal te spelen voorstellingen.


d. Impact op het publieksbereik/de inwoners: 10 punten

De commissie is positief over de wijze waarop deze impact zichtbaar wordt gemaakt en

wordt gemeten: per voorstelling. De commissie geeft aanvrager in overweging om hierbij

gebruik te maken van een bewezen methodiek.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 sub a, d en e van de AGVV.

De subsidie bedraagt maximaal 49,01% en voldoet aan Artikel 53 lid 8 van de AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 49,01% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 253.195,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Kosten derden

€ 516.595,-

€ 253.195,-


Totaal

516.595,-

253.195,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1