Subsidie aan Stichting Polymer Science Park - 2021
Stichting Polymer Science Park

Ceintuurbaan 15

8022 AW ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld door

Mw.

telefoon 038 499

@overijssel.nlDatum

18-02-2021

Kenmerk

2020/0362321

Zaaknummer

6079825

Pagina

1 van 10

Bijlagen


Uw brief

30-11-2020

Uw kenmerk


Onderwerp: subsidieverlening voor het project Dutch Circular Polymer Valley (DCPV).

Geachte,

Op 30 november 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag en op 15 januari 2021 ontvingen wij een aanvulling op uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 1.079.925,-. Op 22 december 2020 (kenmerk 2020/0360489) hebben wij u al een subsidie verleend van € 75.000,- voor het deelproject GreenPac Ilab. Wij nemen nu een besluit over het resterende deel van uw aanvraag.


Wij verhogen de verleende subsidie van € 75.000,- met maximaal € 909.900,- tot € 984.900,- U ontvangt hiermee een subsidie van in totaal maximaal € 984.900,- voor de uitvoering van het project DCPV.

De totale subsidie van € 984.900,- bestaat uit:

 • € 550.000,- rijksbijdrage. Dit bedrag is inclusief de eventueel gecompenseerde BTW via het BTW Compensatiefonds;

 • € 434.900,- provinciebijdrage.

De subsidie van € 984.900,- is als volgt verdeeld:

 • € 347.000,- aan stichting Polymer Science Park;

 • € 404.900,- aan stichting Christelijke Hogeschool Windesheim;

 • € 142.500,- aan stichting Natuur en Milieu Overijssel;

 • 90.500,- aan N.V. ROVA Holding.


U ontvangt minder subsidie dan u heeft gevraagd omdat wij de verrekenbare BTW van € 95.025,- in mindering hebben gebracht op de gevraagde subsidie.


Het doel van uw project is het realiseren van een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofketen/ kunststofsector in de regio Zwolle. Hiermee draagt u bij aan de doelstelling van de Regio Deal regio Zwolle actielijn 1, Economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het MKB.


Voorwaarde

Deze subsidie verlenen wij onder de voorwaarde dat het Rijk in het kader van de Regiodeal derde tranche het volledige bedrag van € 22.500.000,- beschikbaar stelt aan de provincie. Dit is een ontbindende voorwaarde. Dit betekent dat als het Rijk de bijdrage niet beschikbaar stelt deze subsidiebeschikking gewijzigd wordt of komt te vervallen.


In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt een aanvullend bedrag van € 417.450,-

 • Van de verleende subsidie van € 984.900,- hebben wij op 22 december 2020 reeds een bedrag van € 75.000,- verleend en overgemaakt voor het deelproject iLab (kenmerk 2020/0360489).

 • Het tweede bedrag van € 417.450,- maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij. Samen met de reeds verleende subsidie van € 75.000,- bedraagt de betaalde bedrag tot nu toe € 492.450,-. Dit is 50% van de verleende subsidie.

 • Het derde bedrag van € 393.960,- (40%) kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage van 2021 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag van € 98.490,- (10%) als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze totale subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2024 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Wij informeren aan stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, stichting Natuur en Milieu Overijssel en N.V. ROVA Holding over deze brief

Dat zijn uw samenwerkingspartners. Daarom sturen we hen een kopie van deze brief en de bijlage.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening


BijlageDeze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

U voert samen met uw samenwerkingspartners het project DCPV uit, dat tot doel heeft het realiseren van een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofketen/ kunststofsector in de regio Zwolle. De partners binnen DCPV dragen hier aan bij door kennisontwikkeling, kennisverspreiding (demonstratie/ bewustwording), innovatie, ketensamenwerking, het ondersteunen van startups en de inzet van de inkoopkracht van overheden (launching customer).


Programmalijn 1: Programmacoördinatie, Positionering en Communicatie

 1. U zorgt voor de programmacoördinatie (afstemming, voortgangsbewaking activiteiten en subsidieverantwoording).

 2. U positioneert en profileert (branding) onder de vlag van DCPV de regio Zwolle als de circulaire kunststofregio van Nederland. Hiervoor maakt u gebruik van de uitkomsten van het onderzoek naar de kunststofwaardeketen in Overijssel. De activiteiten omvatten o.a. de inzet van oude en nieuwe media zoals de Future Proof Community van MVO Nederland, persberichten en (digitale) bijeenkomsten/ Webinars om kennis te delen en andere partijen uit te nodigen om aan te sluiten/ samen te werken.


Programmalijn 2: Experimenteer agenda

 1. U ontwikkelt en voert 8 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit om de kennispositie van DCPV verder te versterken:

  • Verwerken van folie tot folie: het voorkomen van oppervlakte problemen in gerecyclede post consumer LDPE folie;

  • Toepassing recyclaat in kunststof eindproduct: het demonsteren recyclaat gebruik in 6 verschillende eindproducten;

  • Fysische recycling: het samenstellen van een matrix/ routekaart die de relatie beschrijft tussen de toepassing, de herkomst en samenstelling van de reststromen en de beschikbare mechanische, fysische en chemische recycleroutes;

  • Eigenschappen geur recyclaat: het vergroten van de toepasbaarheid van recyclaat in kunststof consumentenproducten door het verminderen van onaangename geur;

  • Inzetten van de (DKR) Mix: het vergroten van de toepassing van mix fracties door het traceren, inzichtelijk maken en aanpakken van vervuilingen;

  • Hergebruik composiet in mallen van gerecycled kunststof: het ontwikkelen van het gebruik van gerecyclede kunststoffen voor productiemiddelen (met name mallen) voor het hergebruiken van composieten voor nieuwe producten;

  • Langeduur-gedrag van producten uit hergebruikt composiet het vergroten inzicht in de mogelijkheden om het langeduur-gedrag van hergebruikt (end-of-life) composiet te beïnvloeden teneinde het materiaal zo breed mogelijk toepasbaar te maken binnen een pakket van eisen voor infrastructuur en bouw;

  • Onderzoek naar ultrasoon ondersteunde extrusie van kunststofprofielen: het ontwikkelen van een ultrasoon ondersteunde extrusiematrijs (proof of concept) waardoor het extrusieproces beter aan te passen is op elke batch gerecycled kunststof en het verduurzamen van de ontwikkeling van nieuwe matrijzen in ontwikkelingstijd, energie en materiaalgebruik.

U voert deze activiteiten uit in samenwerking met het bedrijfsleven om zo tot oplossingen te komen voor de circulaire uitdagingen in de kunststofsector en sectoren waarin kunststof wordt toegepast.


De uitkomsten van de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten 6, 7 en 8 worden gebruikt bij de ontwikkeling van onderwijs van de 3 minoren “Production Engineering”, “Polymer Production”, “Composieten” en de masteropleiding “Polymer Engineering”. In breder verband wordt de uitkomst van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject 7 ingebracht in de opleiding overstijgende ‘community of practice’ van onderzoekers en docenten over duurzaamheid/ circulaire economie.


Programmalijn 3: MKB Kennisoverdracht en -toepassing

 1. U verspreidt de binnen programmalijn 2 opgedane kennis op het gebied van circulaire kunststoffen onder startups, MKB en grootbedrijf, zodat zij deze kennis in de praktijk kunnen toepassen in de vorm van concrete producten en processen.

 2. U begeleidt startende ondernemers (startups) op het gebied van circulaire kunststoffen vanuit een community. Dit doet u door:

 • Positionering GreenPAC iLab community: inzetten van het netwerk en communicatiemiddelen van GreenPAC iLab om de zichtbaarheid van de startende ondernemers te vergroten in het Regio Zwolle startup-ecosysteem en daarbuiten; 

 • Community building en netwerken: het organiseren van masterclasses, kennisbijeenkomsten en netwerkevents met als doel het delen van de kennis en inzichten tussen de startende ondernemers;

 • Exposure: rondleiden van bedrijven en onderwijsinstellingen op de locatie van GreenPAC iLab en het demonstreren van showcases van circulaire producten;

 • Coaching: coachen van startende ondernemingen (ondernemerschap, technische- en bedrijfskundige ontwikkeling);

 • Kennisoverdracht circulaire kunststoffen: valorisatie van kennis (onderzoek) vanuit de lectoraten van Hogeschool Windesheim en Hogeschool NHL Steden en andere kennisinstellingen naar startende ondernemers die binnen de GreenPAC iLab community actief zijn, bijvoorbeeld door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies (waarvoor externe financiering aangetrokken dient te worden);

 • Huisvesting: het bieden van een inspirerende werkomgeving met ruimte voor spontane ontmoetingen, waar startende ondernemers elkaar voorthelpen;

 • Faciliteiten: binnen de community wordt een kantooromgeving, werkplaats voorzien van basisgereedschappen, werkomgeving om prototypes van startende ondernemers te ontwikkelingen, 3D print omgeving en in eerste instantie 35 werkplekken beschikbaar gesteld.


Programmalijn 4. Demonstratie en bewustwording

 1. U laat bewoners en bedrijven zien wat er allemaal al mogelijk is en gebeurt in de transitie naar circulaire kunststoffen door de binnen de DCPV ontwikkelde producten en processen te demonstreren.. Dit doet u langs drie sporen:

  • Harde plastics uit consumentenproducten recyclen:

 • opschalen huidige succesvolle pilot CD’s en DVD’s;

 • verkennen en uitvoeren van pilots met nieuwe kunststofstromen uit consumentengoederen en de opschaling daarvan;

 • opzetten training kunststofherkenning voor vrijwilligers/ medewerkers kringloopwinkels;

 • communicatie en bewustwording van consumenten en inwoners.

U voert deze activiteiten uit in samenwerking met de partners binnen WaardeRing.

 • Toepassen kunststofrecyclaat in de publieke ruimte:

 • inkooppilots: inrichten, evalueren en opschalen inkoopproces kunststof recyclaat;

 • innovatiepilots: ontwikkelen van nieuwe producten uit kunststof recyclaat en toetsen van bestaande producten met overheden als launching customer;

 • demonstratie aan en kennisdeling met overheden, bedrijven en inwoners.

U voert deze activiteiten uit in samenwerking met inkopende gemeenten (bij aanvang DCPV zijn dit de gemeenten Zwolle, Hardenberg en Steenwijkerland) en de provincie Overijssel.

 • Startups: het onder de aandacht brengen (bieden van podium) van nieuwe circulaire producten van kunststof bedrijven die door GreenPAC iLab zijn begeleidt.


 1. Met deze activiteiten beoogt u de volgende resultaten te realiseren:

Kwantitatieve resultaten:

 • 60 deelnemende bedrijven, waarvan 40 bedrijven met een vestiging in Overijssel;

 • 6 keer landelijke communicatie over activiteiten DCPV naar sector/ producenten;

 • 15 keer communicatie over activiteiten DCPV naar een breed publiek en regelmatig naar geïnteresseerden;

 • 8 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met minimaal 20 betrokken bedrijven;

 • 30 begeleide startups;

 • 80 gecreëerde arbeidsplaatsen en 20 stageplaatsen bij startende ondernemers in een periode van 5 jaar;

 • minimaal 2 inkoop pilots recyclaat in de openbare ruimte met minimaal 2 deelnemende bedrijven;

 • minimaal 3 innovatie pilots recyclaat in de openbare ruimte met minimaal 3 deelnemende bedrijven;

 • 3 nieuwe kansrijke toepassingen van harde kunststoffen geïdentificeerd, waarvan 1 opgeschaald;

 • 10 nieuwe opleidings-/ arbeidsplaatsen en 50 nieuwe mensen actief betrokken bij WaardeRing;

 • Uitbreiding van het ambachtsnetwerk naar 2 gemeenten in de regio (WaardeRegio);

 • 5% minder verbranding van restafval uit kringloop Zwolle;

 • short- en longlist producten waar virgin kunststof vervangen kan worden door recyclaat;

 • shortlist van niet-kunststofproducenten waar uitvoering van producten in kunststof recyclaat kansen biedt;

 • 5 demonstratiemomenten van circulaire producten van startups.


Kwalitatieve resultaten:

 • toename bekendheid regio Zwolle op het gebied van circulaire kunststoffen.

 • versterking van de kennispositie van de partijen binnen de regio Zwolle op het gebied van circulaire kunststoffen;

 • toename awareness CE bij bedrijven, overheden en inwoners;

 • toename van het aantal kunststof bedrijven dat actief bezig is met de CE transitie (vervaardiging van circulaire halffabricaten en of producten);

 • afname virgin fossiel kunststof gebruik bij de deelnemende bedrijven en de daarmee samenhangende vermindering van de CO2 uitstoot;

 • afname verbranding van afval;

 • toename bedrijvigheid en werkgelegenheid.


Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 30 november 2020 tot en met 31 december 2023.


3. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet of bij uw jaarlijkse tussenrapportage. Als u tussentijds een melding doet, dan gebruikt u hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

U doet deze melding in ieder geval als:

 • u de activiteiten anders gaat uitvoeren;

 • er vertraging optreedt in de uitvoering van de activiteiten;

 • een belangrijk deel van de geplande activiteiten geen doorgang kan vinden, zodat de vrijgekomen middelen anders ingezet kunnen worden;

 • als u andere subsidies/bijdragen ontvangt voor dit project;

 • als de bijdrage die (andere) partners niet verleend wordt;

 • andere belangrijke wijziging van de gegevens in de subsidieaanvraag.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


4. De publieke cofinanciering voor uw project

In het kader van de Regio Deal regio Zwolle is afgesproken dat de regio zelf ook ten minste € 22.500.000,- aan publieke middelen bijdraagt. De publieke bijdrage voor uw project bedraagt € 619.900,-.


5. U werkt mee aan de monitorings- en evaluatiesystematiek (artikel 8 Regio Deal regio Zwolle)

Deze systematiek gaat uit van een nulmeting in 2021 en een jaarrapportage om zicht te houden op de voortgang van het project. De resultaten hiervan worden gedeeld met de Commissie Jansen en Rijk-Regio-Overleg.


6. U komt de afspraken na die verwoord zijn in de Regio Deal regio Zwolle

In de Regio Deal regio Zwolle zijn de ambities, doelen en beoogde resultaten opgenomen. Ook zijn afspraken gemaakt over de monitoring, evaluatie en communicatie. Om de Regio Deal regio Zwolle succesvol te laten zijn, verwachten wij dat u de genoemde afspraken die voor u relevant zijn ook nakomt.


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 april een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

Uw eerste rapportage dient u in voor 1 april 2021. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. In 2020 ontvangt u een format die u daarvoor kunt gebruiken. In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. U gebruikt hiervoor het ‘format tussenrapportage’ die beschikbaar is gesteld. Uw tussenrapportage bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • stand van zaken van het project, uitgaande van oorspronkelijke aanvraag en de voortgang van de tussentijdse kwalitatieve resultaten;

 • knelpunten/successen: benoem de knelpunten/successen en of er gevolg zijn voor de activiteiten, planning, samenwerking, begroting en resultaten;

 • externe ontwikkelingen: benoem ontwikkelingen/veranderingen, oorzaak en eventuele invloed op de voortgang en resultaten;

 • publicaties, overzicht van o.a. persberichten en publicaties;

 • gemaakte kosten, realisatie eigen bijdrage, bijdrage regio (zowel publiek als privaat) en overige cofinanciering.


 1. U dient vóór 1 april 2024 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. U rapporteert tevens over de in de beschikking opgenomen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.


U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Uit de kostenverantwoording blijkt tevens wat de werkelijk gerealiseerde regiobijdrage is, uitgesplitst naar uw eigen bijdrage, bijdrage van gemeenten/waterschap bijdrage van publiek/private partijen.


Wij adviseren om voor de financiële verantwoording dezelfde begrotingsformat te hanteren als bij uw aanvraag voor subsidie. U geeft in dit formulier dan de werkelijk gemaakte kosten en opbrengsten op.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 100% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag. Uw subsidie voor programmalijn 2 bedraagt maximaal 50%.


 1. U sluit aan bij nationale beleidsdoelen of programma’s en rol voor het Rijk

Indien mogelijk sluit u bij aan nationale beleidsdoelstellingen en diverse opgaven uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag

U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • Artikel 107, eerste lid van het VWEU (staatssteun);

 • de Algemene bepalingen en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

 • Regio Deal Regio Zwolle;

 • Besluit Eenmalige specifieke uitkering Regio Deal Regio Zwolle op grond van de Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche, met kenmerk DGNVLG/20208610;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Staatssteun

De subsidie aan programmalijn 2:

De verleende steun aan Polymer Science Park van € 325.000,- is toegestaan conform artikel 25, lid 5, sub b en lid 6. De onderzoeksprojecten kunnen aangemerkt worden als industrieel onderzoek. De totale in aanmerking komende kosten bedragen € 710.900,-. De toegestane steunintensiteit (op basis van artikel 25 lid 2 sub d en lid 5 sub b) bedraagt dan 50%. De verleende steun bedraagt 45,7%. De in aanmerking komende kosten voldoen aan artikel lid 3, sub a, d en e, omdat sprake is van personeelskosten van onderzoekers, kosten voor consultancy en bijkomende algemene kosten.

De subsidie aan Hogeschool Windesheim voor de onderzoeksprojecten levert geen staatssteun op. Het gaat hier om onafhankelijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met het oog op meer kennis en een beter inzicht, binnen een waarbij Hogeschool Windesheim bij daadwerkelijke samenwerking betrokken is. Deze activiteiten worden niet aangemerkt als economische activiteiten.


Programmalijn 1, 3 en 4:

De activiteiten van Polymer Science Park, Natuur en Milieu Overijsel, Hogeschool Windesheim en ROVA binnen de programmalijnen 1,3 en 4 worden niet aangemerkt als economische activiteiten. Deze organisaties functioneren uitsluitend als makel-en-schakel platform in de regio. Het zijn intermediaire organisatie tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en inwoners die tot doel heeft te makelen en te schakelen tussen maatschappelijke opgave, circulaire economie en innovatie en ideeën en plannen van ondernemers en bijvoorbeeld kennisorganisaties. Ondernemers worden op een open en transparante wijze betrokken en geënthousiasmeerd en ze krijgen geen maatwerk ondersteuning.


Uw totale subsidie van € 984.900,- subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 100% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 984.900,-. Van deze subsidie heeft u al maximaal € 75.000,- ontvangen.

U ontvang nu een aanvullende subsidie van maximaal € 909.900,-.


Kosten

Dekking

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie rijksbijdrage

(via provincie)

Verleende subsidie

provincie

Eigen bijdrage

*Overige publieke bijdrage

Te ver-rekenen BTW


Loon-

kosten

€ 1.178.977,-


550.000,-

359.900,-

75.000,-

€ 580.077,-

€ 290.000,-

€ 95.025,-


€ 65.520,- (PSP)

€ 29.505,-(ROVA)

Kosten derden

Waarvan

€ 95.025,- verreken-

bare BTW


€ 770.775,-

Machines en appara-

tuur

€ 250,-

Totaal

1.950.002,-

1.950.002,-


De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn: € 1.854.977,-.

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking: verrekenbare BTW van € 95.025,-.

Publieke bijdrage ten behoeve van de cofinanciering Regiodeal regio Zwolle bedraagt: € 619.900,-

(359.900 + 75.000,-) + overig publieke bijdrage 185.000 (70.000 provincie en 115.000 gemeenten).


De inkoop-BTW die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag (de subsidie is inclusief de inkoop BTW die niet te verreken is met de fiscus)

U heeft in uw aanvraag laten weten dat u ook een deel van de inkoop-BTW niet terug kunt krijgen van de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.


De subsidie per programmalijn en samenwerkingspartner bedraagt:

Programmalijn 1: Programmacoördinatie, positionering en communicatie:

Polymer Science Park (PSP)

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Kosten derden


€ 22.000,-


BTW (verrekenbare)

€ 4.620,-

Totaal PSP

26.620,-


22.000,-Programmalijn 2: Experimenteeragenda : 8 Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Polymer Science Park (PSP): 5 projecten

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie


Loonkosten

€ 360.000,-


€ 325.000,-


Kosten derden


€ 290.000,-

BTW (verrekenbare)

€ 60.900,-

Totaal PSP

710.900,-

325.000,-

Christelijke Hogeschool Windesheim: 3 projecten

loonkosten

€ 243.388, -


€ 154.900,-Kosten derden

€ 25.826,-

BTW (niet verrekenbare)

€ 5.424,-


Machines en apparatuur

€ 250,-

Totaal Windesheim

274.888,-

154.900,-


Programmalijn 3: MKB Kennisoverdracht en -toepassing

Christelijke Hogeschool Windesheim (GreenPAC iLab)

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 398.089,-

€ 175.000,-

€ 75.000,- (reeds verleend)

Kosten derden

€ 158.678,-

BTW (niet verrekenbare)

€ 33.322,-

Totaal Windesheim

590.089,-


250.000,-


Programmalijn 4: Demonstratie en bewustwording:

Natuur en Milieu Overijssel (NMO)

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 177.500,-, waarvan € 140.000,- voor recyclen van harde plastics uit consumentenproducten en € 37.500,- voor toepassen recyclaat in openbare ruimte (inkoop- en innovatiepilots).

€ 142.500,-, waarvan € 105.000,- voor recyclen van harde plastics uit consumentenproducten en € 37.500,- voor toepassen recyclaat in openbare ruimte (inkoop- en innovatiepilots).

Totaal NMO

177.500,-


142.500,-

ROVA

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Kosten derden

€ 140.500,-

€ 90.500,-

BTW (verrekenbare)

€ 29.505,-


Totaal ROVA

170.005,-

90.500,-


Samenwerkingsverband

U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder. De subsidie wordt op basis van ieders aandeel in de totale subsidiabele projectkosten als volgt verdeeld over de samenwerkingspartners:


Samenwerkingspartner

Procentueel aandeel in subsidiabele projectkosten

Subsidiebedrag

Stichting Polymer Science Park (PSP)

35,2%

€ 347.000,-

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim

41,1%

€ 404.900,-

Stichting Natuur en Milieu Overijssel (NMO)

14,5%

€ 142.500,-

N.V. ROVA Holding

9,2%

€ 90.500,-

Totaal

100%

984.900,-


Alle subsidieontvangers zijn op basis van de onderling gemaakte afspraken verantwoordelijk voor hun aandeel in de realisatie van het project. De penvoerder ontvangt de subsidiebetalingen op grond van deze subsidieverlening en zorgt voor doorbetaling.

Namens de samenwerkingspartners zorgt de penvoerder ook voor het indienen van tussenrapportages, wijzigingsverzoeken en de eindverantwoording.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Communicatie naar buiten

Wij gaan ervan uit dat u bij publieke uitingen vermeldt dat het project mogelijk is gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal regio Zwolle en waar mogelijk logo’s van de convenantpartners zichtbaar maakt. Dit zijn de logo’s van de Provincie Overijssel en Regio Zwolle. Deze partijen verlenen toestemming voor het gebruik van hun logo.

De kernboodschap in uw communicatie is: met de Regio Deal Regio Zwolle wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van Regio Zwolle om zich te ontwikkelen tot sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige groeiregio. Rijk en Regio Zwolle werken in partnerschap aan het versterken van de brede welvaart van de inwoners en bedrijven in regio Zwolle.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.


Datum verzending Afbeelding 1