Subsidie aan Stichting Poppodium Het Burgerweeshuis
Stichting Poppodium Het Burgerweeshuis

Bagijnenstraat 9

7411 PT DEVENTER

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0188041

Zaaknummer

6332908

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

18-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte,


Op 18 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 416.667,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 416.667,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Met deze activiteiten wilt u de popmuziek in de regio een fysieke plek bieden om samen te werken en kennis te delen en te halen. Waar nieuwe muziek kan worden gemaakt en waar muzikanten grote en kleine stappen in hun carrière kunnen zetten vanwege deze fysieke plek waar ze zich kunnen ontwikkelen en profileren.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 41.667,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 114.583, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

U creëert met de Maakhaven samen met de partners uit het middensegment een inhoudelijk programma. Binnen dit programma is er aandacht voor de verschillende niveaus van de makers, uiteenlopende inhoudelijke thema’s en is er ruimte voor het live-element. Het volgende programma is uitgewerkt:

 1. Maakhaven circuit: alle makers kunnen lid worden om vanuit een vaste agenda van elkaar te leren, opdrachten binnenhalen en externen invliegen om van te leren. Dit is ook een plek om je als maker te presenteren en mensen te vinden die kunnen aanhaken bij je project;

 2. Kennis- en inspiratiesessies en workshops vanuit alle partners. Hiervoor wordt een workshopruimte ingericht met meerdere doeleinden;

 3. Residenties die meermaals per jaar worden gerealiseerd. Tijdens een bepaalde periode krijgen makers de tijd om en ruimte te creëren, te werken aan nieuw materiaal of een live show;

 4. Opnames: naast een studio biedt de Maakhaven ook kennis en apparatuur om muziek naar een hoger niveau te tillen;

 5. Zakelijk loket: ondersteuning bieden op het gebied van ondernemen, juridische zaken en subsidies en fondsen werven;

 6. Scouts en talentontwikkelaars verder ontwikkelen en uitbreiden met specialisaties op het gebied van rap, producing en dj’en;

 7. Live: naast een plek om te maken biedt de Maakhaven ruimte voor liveshows, luistersessies of try-outs. Het doel is om op jaarbasis minimaal drie artiesten/bands/producties uit te rollen naar externe speelplekken.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie. 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur.


 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 52,61% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.


Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over


Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten8 punten

8 punten

8 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten9 punten

12 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten8 punten

8 punten


8 punten


6 punten

Totale score

100 punten

75 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag ‘De Maakhaven, Muziekhub in Deventer’ van

Burgerweeshuis in het kader van de regeling Versterking maakklimaat

kunst en cultuur Overijssel (7.17)

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur op 6 juli 2021.


Totaal aantal behaalde punten: 75

Artistiek inhoudelijk kwaliteit: 24

a. Vakmanschap: 8 punten

De commissie is van mening dat de aanvraag getuigt van kennis van zaken: er zijn goede

namen aan het project verbonden, de referenties zijn goed en hoewel nog niet volledig

ingevuld, laat het project zien dat is nagedacht over de uitwerking van een visie op

talentontwikkeling, zo zijn de selectiecriteria bepaald. De commissie noemt de wijze waarop

talentontwikkeling in dit project vorm krijgt passend bij het popmuziekgenre: informeel en

organisch. In Maakhaven staat de maker centraal.


b. Zeggingskracht: 8 punten

De commissie is overtuigd van de urgentie van Maakhaven. Zij deelt de opvatting van de

aanvrager dat De Muziekhub voorziet in een behoefte. Dat blijkt ook uit de aanbevelingen die

zijn toegevoegd. De Maakhaven kent het werkveld en heeft goed geluisterd naar de betrokken

makers. Vanuit die kennis en ervaring wordt ingezet op een talentontwikkelingsmodel dat

uitgaat van het scheppen van gelegenheid voor ontmoeting en muziek maken. De aandacht

voor het brede ondernemerschap getuigt volgens de commissie van inzicht in de sector. De

commissie mist een onderbouwing van de gedachte om veel (andere) disciplines in Maakhaven

bij elkaar te zetten, een visie hierop lijkt te ontbreken. Daarnaast is het de commissie niet

duidelijk hoe het werkterrein van Maakhaven zich afperkt van het werkterrein van onder

andere de Nieuwe Oost en van Poppunt Overijssel.


c. Originaliteit: 8

De commissie ziet een organisatie die werkt met bekende namen. Dat heeft een realistische

organisatie van het initiatief tot gevolg, maar de commissie constateert ook dat daarmee

(nog) geen sprake is van vernieuwing. Voor de beoordeling van de aanvulling op het

bestaande aanbod mist de commissie een referentiekader. De commissie verwacht dat met

deze aanpak op termijn ook andere namen zullen aansluiten en dat van daaruit vernieuwing

een gevolg zal zijn.


Zakelijke kwaliteit: 21 punten

a. Financiële haalbaarheid: 9 punten

De commissie constateert dat de begroting van het plan realistisch oogt: passend bij de

publieke fondsen en een goede financieringsmix van overheden en particuliere fondsen. Wel

valt het haar op dat de begroting in alle jaren gelijk is, terwijl bijvoorbeeld de afschrijving van

machines en apparatuur jaarlijks een ander bedrag zou moeten laten zien. De commissie

plaatst als kanttekening bij de begroting dat deze gewenst is en nog niet definitief. Daarmee is

de planning van Maakhaven onzeker. De commissie mist op dit punt een risicoanalyse.

De commissie vindt het opvallend dat er relatief hoge kosten zijn opgevoerd voor een

marketeer ten opzichte van de verwachte inkomsten uit publiek. Ook is de commissie kritisch

op het betalen van de deelnemers. De hoge kosten die worden opgevoerd voor het gebouw

roept bij de commissie de vraag op of deze kosten voor deze regeling subsidiabel zijn.


b. Ondernemerschap: 12 punten

De commissie noemt de aanvraag goed doordacht. Er zijn veel sterke partners (o.a. IGNITE)

betrokken bij het plan, die niet alleen een financiële rol, maar ook een inhoudelijke rol

vervullen in Maakhaven. De marketingvisie van Maakhaven is duidelijk. De commissie merkt

op dat de begroting traditionele financieringsvormen laat zien en daarmee kansen onbenut

laat om andere vormen zoals crowdfunding in te zetten. Verder vindt de commissie dat de

Maakhaven als zelfstandige organisatie (los van het Burgerweeshuis) laat gepland is en

adviseert de aanvrager om zo snel mogelijk te starten met de verzelfstandiging.


Maatschappelijke impact: totaal 30 punten

a. Impact op maakklimaat: 8 punten

De commissie waardeert het meetbaar maken van het ondernemerschap aan de hand van de

methode Het Impactpad. Het valt haar op dat er weinig residenties per jaar worden

georganiseerd. Om een grotere impact te maken op het maakklimaat zou dit aantal wellicht

omhoog kunnen worden gebracht.


b. Impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde

verbanden: 8 punten

In de aanvraag worden veel samenwerkingspartners opgevoerd en er zijn veel

steunverklaringen. De commissie constateert dat dat een goede basis is om de Maakhaven als

broedplaats te ontplooien.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 8 punten

De commissie is overtuigd van de aantrekkingskracht van Maakhaven op de regio en breder

op de provincie, maar mist een landelijke ambitie die passend is voor de broedplaats die

Maakhaven wil zijn.


d. Impact op het publieksbereik en/of de inwoners: 6 punten

De commissie constateert dat Maakhaven in de eerste plaats een broedplaats en

talentontwikkelingsplek wil zijn en daarmee dus niet primair een publieksfunctie heeft. Makers

vallen voor een belangrijk deel samen met publiek. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze

impact niet is toegelicht en niet wordt gemeten.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 52,61% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 416.667,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 65.589,-

€ 416.667,-


Kosten gebruik machines

€ 13.700,-


Kosten derden

€ 712.728,-


Totaal

792.017

416.667,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1