Subsidie aan Stichting Prins Bernard Cultuurfonds
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

Postbus 19750

1000 GT AMSTERDAM


Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

05-12-2022

Kenmerk

2022/0206788

Zaaknummer

6770159

Pagina

1 van 3

Bijlagen


Uw brief

24-11-2022

Uw kenmerk


Onderwerp: Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel

Geachte ,


Op 24 november 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 150.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 150.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel.

Met deze activiteiten wilt u bijdragen aan het behoud van beschermde monumenten die waardevol zijn voor de leefomgeving en aan het versterken van karakter en identiteit van dorpen en steden.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt een bedrag van € 150.000,‑

De subsidie ontvangt u in een keer. Het maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2024 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

  1. Het aanbieden van een leningsfaciliteit voor (Rijks)monumenten en karakteristieke gebouwen in Overijssel:

 • Rijksmonumenten kunnen rechtstreeks van het Nationaal Restauratiefonds een lening krijgen;

 • Gemeentelijke monumenten kunnen een lening krijgen via het Cultuurfonds voor Monumenten;

 • De cultuurfondsen voor Monumenten zijn verbreed om ook de herbestemming en verduurzaming van karakteristieke bebouwing te stimuleren.

b. Het Nationaal Restauratiefonds vult het bedrag aan met € 150.000,- zodat er € 300.000,- beschikbaar is voor dit Cultuurfonds voor Monumenten

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 24 november 2022 tot en met 31 december 2023.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient vóór 1 april 2024 een eindverslag in U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 100% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


 1. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) met nummer 651/2014 en publicatienummer L187/1. Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten,;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2022.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.

Wij verlenen deze subsidie op basis van het Monumentenkader, zoals dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Europese Commissie is gestuurd (kenmerk SA.40475).


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt maximaal € 150.000,-.


De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag

U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.


Datum verzending Afbeelding 1