Subsidie aan Stichting RIBO Beheer
Stichting RIBO Beheer

Haarweg 3

7555 PC HENGELO


Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

04-07-2022

Kenmerk

2022/0124636

Zaaknummer

6359092

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

16-7-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Besluit subsidieaanvraag project 'Restauratie- en innovatielab RIBO'

Geachte,


Op 16 juli 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 300.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 300.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project 'Restauratie- en innovatielab RIBO'.

Met dit project wilt u een restauratie- en innovatielab realiseren om jongeren en professionals te kunnen opleiden met zowel ambachtelijke kennis, technieken en vaardigheden als innovatieve technieken. U wilt hiermee een voorbeeld zijn voor circulair en duurzaam bouwen en streven naar een energiezuinig gebouw met een gezond werkklimaat.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 270.000,‑

De subsidie ontvangt u in twee delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken overnaar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2023 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

 • Uitbreiding van het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht (PRA):

 1. Opzetten van een restauratie- en innovatielab waar innovatieve ontwikkelingen binnen de restauratie, het werken met hout, duurzaam en circulair bouwen een plek krijgt;

 2. Creëren van nieuwe instructieruimtes voor restauratieopleidingen en -trainingen om meer jongeren hun restauratietalenten te laten ontplooien en op te leiden;

 3. Verzorgen van thema-avonden voor bedrijven en belangstellenden voor erfgoed;

 4. Opzetten van een repaircafé voor oude deuren, ramen, meubels e.d.;

 5. Aanbieden van workshops voor particulieren, gericht op timmeren, meubels maken, metselen, voegen e.d.;

 6. Toegankelijkheid van het praktijkcentrum verbeteren en creëren van een iconische ontmoetingsplek voor professionals en belangstellenden op het gebied van erfgoed en houtbouw;


Binnen het opzetten van het restauratie- en innovatielab wordt aandacht besteed aan de volgende doelen:

 1. Cultuur – erfgoed – immaterieel erfgoed:

 1. Bijdragen aan het behoud van het restauratieambacht en aan de toepassing en kennisoverdracht hiervan. De opgedane kennis wordt direct toegepast door de leerlingen zelf te laten meebouwen;

 2. Actief aandacht besteden aan het verduurzamen van bestaande historische gebouwen, door een informatiecentrum op te richten met tastbare voorbeelden van mogelijkheden om te verduurzamen;

 1. Arbeidsmarkt:

 1. Actief bijdragen aan eigentijds opleiden van leerlingen voor de werkgelegenheid in de restauratiesector en om de mismatch tussen vraag en aanbod in Overijssel op te lossen;

 2. Opzetten van het Fieldlab “Efficiënt bouwen met hout”, om te komen tot een doorlopende leerlijn in houttechnologie. De kennis wordt gedeeld met onder andere partijen die nieuw zijn in de houtbouw. Het fieldlab gaat deel uitmaken van de Community of Practice Circulair Bouwen (CoP);

 1. Circulaire economie/circulair bouwen. Door middel van dit project wordt antwoord gegeven op de vragen:

 1. Bouwcultuur en gedrag: hoe komen we tot een andere bouwcultuur waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers de schaarste van virgin grondstoffen erkennen en ernaar handelen, waardoor circulariteit op de voorgrond treedt?;

 2. Bouwtechniek: hoe kunnen bouwdelen, -producten en -materialen bij een nieuwe bestemming hun functie opnieuw hoogwaardig vervullen, met een zo laag mogelijke milieubelasting?;

 3. Bouwonderwijs: hoe kunnen in onderwijsprogramma’s de toekomstige medewerkers in en aanpalend aan de bouwsector worden voorbereid op en bijdragen aan de circulaire bouweconomie?;


 1. Nieuwe Energie Overijssel:

 1. Uitgangspunt is een zo duurzaam en circulair mogelijk gebouw met gebruikte materialen. Het verduurzamen van monumenten is een rode draad in de restauratieopleiding en het restauratie- en innovatielab is een informatiecentrum met tastbare voorbeelden van mogelijkheden om panden te verduurzamen.

De opgedane kennis in dit project wordt beschikbaar gesteld in de Community of Practice en draagt bij aan de provinciale doelstellingen.

Uw subsidieaanvraag en het projectplan is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 16 juli 2021tot en met 31 december 2022.

Door deze activiteiten draagt u bij aan een krachtige economie, aan de energietransitie en samen leven in Overijssel.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient vóór 1 april 2023 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 31,41% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 31,41% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 300.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit ‘Restauratie- en innovatielab RIBO’

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Kosten derden

€ 955.000,-

€ 300.000,-


Totaal

955.000,-

300.000,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.Datum verzending Afbeelding 1