Subsidie aan Stichting TEN Producties
Stichting TEN Producties

Nieuwstraat 148 C

8011 TS ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0187518

Zaaknummer

6333010

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

18-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte,


Op 18 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 415.103,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 415.103,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Met deze activiteiten wilt u producties realiseren die een zo groot mogelijke diversiteit aan mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staan, waarin professionele kwaliteit voorop staat en de impact voelbaar is.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 41.510,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 114.153, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een mix van producties gerealiseerd gaat worden. De ambitie is om in 2023 200 voorstellingen per jaar te spelen in Nederlandse theaters, waaronder:

 1. Reisvoorstellingen in kleine en middenzaal, zoals Wappie;

 2. Schoolvoorstellingen in theaters, zoals Triest!;

 3. Reprises van succesvolle reisvoorstellingen, zoals No Joke.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur.


 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 26,18% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.


Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.


Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over

Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten8 punten

10 punten

8 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten12 punten

12 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten8 punten

8 punten


4 punten


8 punten

Totale score

100 punten

78 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag van TEN Producties in het kader van de regeling ‘Versterking

maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (UBS 7.17)’

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur op 6 juli 2021.


Totaal aantal behaalde punten: 78


Artistiek inhoudelijke kwaliteit: totaal 26 punten

a. Vakmanschap: 8 punten

De commissie constateert dat de aanvraag getuigt van kennis van zaken. Het beleidsvoerend

vermogen van de aanvrager spreekt er goed uit. De zakelijk leider is ervaren en de artistieke

leiding past goed bij dit theatergenre. De aanvrager omringt zich met acteurs die

ervaringsdeskundigen zijn en ook qua leeftijd dicht bij de doelgroep staan. Dat blijkt ook uit

de wijze waarop TEN Producties haar producties ontwikkelt, namelijk met als uitgangspunt de

doelgroep jongeren. De commissie noemt de randprogrammering van TEN sterk. De

uitvoeringskwaliteit en dramaturgie van de voorstellingen beoordeelt zij als adequaat.


b. Zeggingskracht: 10 punten

De commissie heeft veel waardering voor de intensieve wijze waarop TEN Producties zich richt

op de doelgroep jongeren in het VMBO en MBO, door onder andere de inzet van Adviesraad

TEN en de wijze van nabespreken van de voorstellingen met het publiek. TEN kiest voor

(levens)thema’s in voorstellingen die de commissie als zeer aansprekend voor de doelgroep

beoordeelt. De commissie merkt op dat in vergelijking met andere gezelschappen in dit genre

TEN Producties opvallend veel aandacht heeft voor de spelkwaliteit.


c. Originaliteit: 8 punten

De commissie merkt op dat dit theatergenre, themavoorstellingen gericht op jongeren, niet

nieuw is. Wel is zij van mening dat de wijze waarop TEN Producties aanbod ontwikkelt voor

het VMBO en het MBO en de kwaliteit van de uitvoering, onderscheidend is ten opzichte van

het bestaande aanbod voor jongeren.


Zakelijke kwaliteit: totaal 24 punten

a. Financiële haalbaarheid: 12 punten

De commissie noemt de uitgangspunten voor het financiële beleid helder omschreven en

waardeert het feit dat er een risicoanalyse is gemaakt. De inkomsten zijn goed gespreid, wel

beoordeelt de commissie deze als enigszins behoudend en onzeker. De commissie adviseert

aanvrager om ook andere vormen van financiering te onderzoeken.


b. Ondernemerschap: 12 punten

De commissie constateert dat de aanvrager haar organisatievorm heeft gewijzigd van VOF

naar stichting, met een heldere structuur. De commissie adviseert aanvrager om voor het

vinden van meer externe financiering een businessdeveloper aan te trekken. Dit kan naar haar

mening meer betekenen dan een persmedewerker voor twee dagen in de week, waarvan de

commissie niet duidelijk is welke verwachting TEN hiervan heeft. De commissie heeft

sympathie voor de marketingstrategie, waarbij de aanvrager geen traditionele marketing

uitvoert, maar zich vooral laat leiden door onderwijsdoelen en goed aansluit op de kenmerken

van de het jongerenpubliek. De commissie merkt op dat aanvrager de ambitie heeft om, meer

dan nu het geval is, landelijk in theaters te spelen. De commissie mist hierbij een uitwerking

van deze ambitie. TEN onderschrijft de culturele codes. Voor wat betreft de code Diversiteit en

Inclusie mist de commissie de toepassing van deze code in de eigen organisatie en in de

Adviesraad.


Maatschappelijke impact: totaal 28 punten

a. Impact op het maakklimaat: 8 punten

De commissie merkt op dat TEN betekenis heeft voor de versterking van het maakklimaat,

door het aanbod dat zij realiseert en de makers en uitvoerenden die het gezelschap aan zich

verbindt. Het valt haar wel op dat de aanvrager hierbij vooral voorbeelden van eerdere

activiteiten benoemt. Er wordt een ambitie uitgesproken om ‘jonge makers naar onze

provincie te trekken …’ , maar de commissie mist hier een visie en een uitwerking voor de

komende jaren.


b. Impact op de dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde

verbanden: 8 punten

In de aanvraag worden veel samenwerkingspartners opgevoerd, zo constateert de commissie,

vooral scholen en collega theatergezelschappen. De commissie mist hierbij de samenwerking

met de (OKTO)theaters en de wijze waarop deze impact concreet wordt gemaakt.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 4 punten

De commissie constateert dat TEN goed geworteld is in Zwolle. Met haar producties reist TEN

Producties door het hele land. De betekenis van deze aanvrager voor de regio ziet de

commissie minder uitgewerkt.


d. Impact op het publieksbereik/de inwoners: 8 punten

Het publiek dat TEN Producties bereikt is cultureel, en vooral sociaal heel divers. De impact die

de aanvrager met de voorstellingen en de randprogrammering weet te maken op het publiek

vindt de commissie indrukwekkend. De commissie adviseert deze impact minder af te meten

aan aantallen, zoals de herhaalboekingen en meer in te zetten op een kwalitatieve

impactmeting.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 sub a en d van de AGVV. De subsidie bedraagt maximaal 26,18% en voldoet aan Artikel 53 lid 8 van de AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 26,18% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 415.103,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Kosten gebruik machines

€ 19.610,-

€ 415.103,-


Kosten derden

€ 1.566.040,-


Totaal

1.585.650,-

415.103,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1