Subsidie aan Stichting TEN Producties - maart 2021
Stichting TEN Producties

Nieuwstraat 148C

8011 TS ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

17-03-2021

Kenmerk

2021/0069411

Zaaknummer

6155330

Pagina

1 van 2

Bijlagen


Uw brief

27 januari 2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Zachte landing culturele instelling Stichting TEN Producties

Geachte,


Op 26 januari 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 11.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van € 11.000,‑

Dat is de subsidie die wij met deze brief meteen vastgesteld hebben. U hoeft daarom achteraf geen verantwoording in te dienen. De subsidie betreft een zogeheten ‘zachte landing’ tot 1 juli 2021, nadat onze meerjarige subsidierelatie met u per januari 2021 is beëindigd. De gemeente Zwolle subsidieert uw instelling per 1 januari 2021. De ‘zachte landing’ subsidie is financieel noodzakelijk voor het voortbestaan van uw instelling tot in ieder geval 1 juli 2021.

In de bijlage leest u de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U krijgt het subsidiebedrag binnen vier weken op uw bankrekeningnummer

Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven. Dan voorkomt u dat wij de subsidie op een later moment lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider SubsidieverleningBijlage

Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de voorwaarden waar u zich aan moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie op een later moment lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie

  1. Wij verlenen u een subsidie tot 1 juli 2021

U ontvangt een zogeheten ‘zachte landing’ subsidie tot 1 juli 2021, nadat onze meerjarige subsidierelatie met u per januari 2021 is beëindigd. De gemeente Zwolle subsidieert uw instelling per 1 januari 2021. De ‘zachte landing’ subsidie is financieel noodzakelijk voor het voortbestaan van uw instelling tot in ieder geval 1 juli 2021.


  1. U ontvangt structurele subsidie van uw gemeente

Uw gemeente financiert uw instelling op structurele basis in 2021. Onze subsidie is een cofinanciering op de structurele subsidie van uw gemeente en is bedoeld als zachte landing tot 1 juli 2021.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag

U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

  • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

  • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

  • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV);

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 33,33% van de structurele subsidie die u over 2020 ontving, tot een bedrag van maximaal € 11.000,-.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als blijkt dat onze subsidie toch niet voldoende is om aan de vaste verplichtingen te kunnen voldoen tot aan in ieder geval 1 juli 2021.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1