Subsidie aan Stichting Tetem Kunstruimte
Stichting Tetem Kunstruimte

Stroinksbleekweg 16

7523 ZL ENSCHEDE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld door

Mw.


Datum

19-12-2022

Kenmerk

2022/0213825

Zaaknummer

6774937

Pagina

1 van 5

Bijlagen


Uw brief

08-12-2022

Uw kenmerk


Onderwerp: Verlening subsidie project Maakregio Twente

Geachte ,


Op 8 december 2022 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 15.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 15.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project Maakregio Twente. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van het project Maakregio Twente

Met dit project wilt u een goede regiobrede culturele infrastructuur ontwikkelen zodat mensen beter hun weg weten te vinden naar alle programma’s van de diverse partners.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 13.500,‑

De subsidie ontvangt u in twee delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie op een later moment lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2024 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage

Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waar u zich aan moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie op een later moment lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

 1. u biedt bewoners van 8 Twentse gemeenten de kans om zich in eigen omgeving te ontwikkelen tot creatieve, kritische burgers. Hierdoor krijgen mensen inzicht in nieuwe (maak)technieken en technologie, zodat ze méér grip krijgen op de snel veranderende en steeds verder digitaliserende samenleving zodat iedereen aangehaakt kan blijven.

 2. U ontwikkelt (nieuwe) relaties met en tussen lokale partners afkomstig uit Het (door) ontwikkelen van de relatie tussen lokale partners afkomstig uit verschillende domeinen, o.a. cultuur, welzijn/sociaal domein, bedrijfsleven, natuurorganisaties en onderwijs;

 3. U stimuleert uitwisseling tussen deelnemersgroepen met diverse achtergrond om aanbod en middelen beter beschikbaar te maken;

 4. U ontwikkelt 8 lokale leerecosystemen waarin kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen worden aangesproken op hun talenten en deze kunnen ontdekken en ontwikkelen

 5. U geeft een vervolg aan de al ingezette ontwikkeling om maakcultuur, e-cultuur en nieuwe technologieën begrijpelijker en inzichtelijker - en daarmee e democratischer en inclusiever - te maken voor iedere Twentenaar.

 6. U werkt hierin samen met de in uw aanvraag genoemde partijen


Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 8 december 2022 tot en met 31 december 2023.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld. U moet dan een bedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden na het einde van de subsidieperiode.


 1. U neemt deel aan een evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


 1. U dient vóór 1 april 2024 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 14,02% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel artikelnummer 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) met nummer 651/2014 en publicatienummer L187/1 / Landbouwvrijstellingsverordening (LVV) met nummer 702/2014 en publicatienummer Pb L193/1. Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten, (en bij LVV:) en u pas na ontvangst van deze beschikking met de activiteiten begint;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2022.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 14,02% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 15.000,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit uitvoeren project Maakregio Twente


Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

35.00015.000


Kosten gebruik machinesKosten derden

72.000


Kosten vrijwilligersTotaal

107.000

15.000De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.


Datum verzending Afbeelding 1