Subsidie aan Stichting Theater Gnaffel
Stichting Theater Gnaffel


Mimosastraat 1

8013 SB ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0185562

Zaaknummer

6332885

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

17-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte,


Op 17 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 416.667,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 416.667,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Met deze activiteiten wilt u publiek bereiken met jeugdtheatervoorstellingen, wilt u theatertalenten verder ontwikkelen en een nieuwe digitale media ontwikkelen.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 41.667,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 114.583, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

 1. Theatervoorstellingen waarin kinderen samen met hun familie kijken en beleven en daarna met elkaar in gesprek kunnen gaan over hoe zij het hebben ervaren. Verbinding tussen jong en oud is hierin van groot belang;

 2. Schoolvoorstellingen gemaakt met en door jonge en nieuwe makers, begeleid door een team van ervaren theatermakers en bedoeld voor alle kinderen ongeacht afkomst of achtergrond. Kinderen worden betrokken bij de ontwikkeling van de voorstelling en krijgen een actieve rol in het maakproces, waar educatief materiaal bij de ervaring van de voorstelling hoort;

 3. Digitale media: filmische verhalen met poppen over universele thema’s voor bijvoorbeeld scholen, organisaties en bedrijven. Gemaakt en gespeeld door jonge theatermakers;

 4. Co-creatie: discipline overstijgende producties met andere gezelschappen, (film-)makers, orkesten en opdrachtgevers, waarbij het deel van Gnaffel met name ligt bij als speler, regisseur of maker van de poppen en spelcoach;

 5. Talentontwikkeling: aanbieden van stages en begeleiden van nieuwe makers in verschillende trajecten en voorstellingen door middel van advies en ondersteuning op het gebied van organisatie, financiën en cultureel ondernemen;

 6. De Gnaffel Academie: een structureel aanbod van workshops, masterclasses en lessen in de expertise van.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur.


 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 40,17% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.

Als u de subsidie besteedt voor het schrijven, uitgeven, productie, distributie, digitalisering en publiceren van muziek, met inbegrip van vertalingen, dan bedraagt de subsidie voor dit onderdeel niet meer dan het verschil tussen de subsidiabele kosten en de gedisconteerde inkomsten van het project. De voor di tonderdeel verleende subsidie bedraagt niet meer dan 70% van de subsidiabel kosten.


U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.


Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over


Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten8 punten

8 punten

8 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten12 punten

9 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten8 punten

10 punten


8 punten


10 punten

Totale score

100 punten

81 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag ‘Gouden Verbinding’ van Stichting Theater Gnaffel in het kader

van de regeling Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel (7.17)

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur op 5 juli 2021.


Totaal aantal behaalde punten: 81


Artistiek inhoudelijke kwaliteit: 24 punten

a. Vakmanschap: 8 punten

Theater Gnaffel is een gezelschap van bewezen hoog vakmanschap, zo oordeelt de

commissie. De missie en visie, die in de aanvraag uitgebreid zijn geformuleerd, vormen

een stevig fundament waarop het gezelschap al sinds lange tijd functioneert. De commissie

had in de aanvraag graag een reflectie gezien op het oordeel van het Fonds Podiumkunsten

over de aanvraag in het kader van de meerjarige projectsubsidie aanvraag 2021-2024.

De aanvraag van Theater Gnaffel geeft blijk van goed beleidsvoerend vermogen.


b. Zeggingskracht: 8 punten

De commissie heeft waardering voor de missie van Gnaffel, namelijk het tonen van de

kracht van kwetsbaarheid en het tonen van imperfecties, zoals die in haar activiteiten

zichtbaar wordt gemaakt. De commissie noemt het interessant dat wordt ingezet op het

ontwikkelen van nieuw digitaal aanbod, maar het is de commissie nog niet geheel duidelijk

voor wie dat precies is bedoeld en of dit gaat werken. Ook vraagt de commissie zich af of

de ontwikkeling van een productiehuisvoorziening een juiste keuze is. De commissie

betwijfelt de haalbaarheid van de ambitie van Gnaffel om als productiehuis een BIS-positie

te verwerven. De commissie is lovend over de aandacht voor discipline-overstijgende

producties die in co-creatie met andere gezelschappen worden gemaakt.

De inzet op talentontwikkeling noemt de commissie interessant. De Gnaffel Academie past

naar haar mening goed bij de senioriteit van de artistiek leider.

De commissie mist een visie op de inhoudelijke ontwikkeling van Gnaffel, daardoor is zij

niet overtuigd van de urgentie van deze aanvraag.


c. Originaliteit: 8 punten

De commissie is positief over de inzet van realistische poppen in het jeugdtheater,

die zonder oordeel zijn en het publiek met zichzelf confronteert. Het genre is niet zozeer

uniek te noemen, maar neemt af in het land en daarmee biedt het een aanvulling op het

bestaande aanbod. De samenwerking met maatschappelijke instellingen noemt de

commissie bijzonder.


Zakelijke kwaliteit: totaal 21 punten

a. Financiële haalbaarheid: 12 punten

De commissie noemt de begroting degelijk, zelfs wat bescheiden en enigszins conservatief.


b. Ondernemerschap: 9 punten

De commissie vindt de samenwerking met het impresariaat positief. De aanvraag biedt

weinig concrete ambitie op nieuwe verdienmogelijkheden. Daarnaast mist de commissie

een impuls op het gebied van marketing. Het genoemde beleid ten aanzien van inclusie

van doven en slechthorenden is overtuigend. Het aantal nieuwe voorstellingen (drie in de

periode 2021-2024) vindt de commissie weinig ambitieus. De uitwerking van de culturele

codes is overtuigend toegelicht.


Maatschappelijke impact: totaal 36 punten

a. Impact op het maakklimaat: 8 punten

De commissie oordeelt dat de ambities ten aanzien van talentontwikkeling goed zijn

uitgewerkt, op basis van heldere uitgangspunten. De voorgenomen Gnaffelacademie draagt

daaraan bij. De meting van de impact op de makers door het voeren van gesprekken

noemt de commissie niet overtuigend.


b. Impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden:

10 punten

De commissie ziet in Theater Gnaffel een zichtbare partner in de cultuursector, die relevant is

voor anderen en zich dienstbaar opstelt. Dat komt het netwerk, de samenwerking en de

georganiseerde verbanden ten goede. De commissie mist inzicht in de wijze waarop deze

impact wordt gemeten.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 8 punten

Theater Gnaffel is vooral geworteld in regio Zwolle. Het is een partner die landelijke

bekendheid geniet en die samengewerkt met partijen in Overijssel en daarbuiten. Gnaffel is

van brede geografische betekenis. Het aangaan van meer verbindingen met ook

maatschappelijke partners zou deze betekenis nog kunnen versterken.


d. Impact op het publieksbereik en/of de inwoners: 10 punten

Theater Gnaffel heeft een breed (kinder)publiek, en erkent het publiek als het

theaterpubliek van de toekomst. Het gezelschap heeft daarop een heldere visie. De wijze

waarop de impact wordt gemeten en breed op alle onderdelen aandacht krijgt in de

komende jaren, geeft de commissie vertrouwen.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 sub a, d en f van de AGVV. De subsidie bedraagt maximaal 40,17% en voldoet aan Artikel 53 lid 8. Voor het schrijven, uitgeven, productie, distributie, digitalisering en publiceren van muziek, met inbegrip van vertalingen, bedraagt de subsidie niet meer dan het verschil tussen de subsidiabele kosten en de gedisconteerde inkomsten van deze activiteiten. De inkomsten uit deze activiteiten worden bij vaststelling van de subsidie in mindering gebracht op de subsidiabel kosten.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 40,17% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 416.667,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 415.517,-

€ 416.667,-


Kosten gebruik machines

€ 26.869,-


Kosten derden

€ 594.912,-


Totaal

1.037.298

416.667,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1