Subsidie aan Theatergroep De Jonge Honden
Stichting Theatergroep De Jonge Honden

Westerlaan 9 A

8011 CA ZWOLLE

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

27-08-2021

Kenmerk

2021/0187391

Zaaknummer

6332961

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

18-06-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieaanvraag Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel

Geachte,


Op 18 juni 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 416.667,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 416.667,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van uw meerjarig activiteitenprogramma ter versterking van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel, zoals bijgevoegd bij uw subsidieaanvraag.

Met deze activiteiten wilt u onder andere lokale tot landelijk reikende producties creëren op verschillende locaties in wisselende vormen, wilt u bewustwording, waardering en een gezamenlijk besef creëren bij bezoekers over geschiedkundige verhalen en verder bouwen aan een professioneel maakklimaat in Overijssel.

In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.

Voorwaarde voor de subsidie is dat Provinciale Staten akkoord gaan met de provinciale begroting voor het jaar 2022, 2023 en 2024. Daarin is voor deze activiteiten een bedrag opgenomen.


U ontvangt alvast een bedrag van € 41.667,‑

De subsidie ontvangt u in een aantal delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 114.583, kunt u aanvragen als u ons uiterlijk 31 mei 2022 de jaarlijkse tussenrapportage over de uitvoering van de activiteiten stuurt. Ditzelfde doet u in het jaar 2023 en 2024.

Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 juli 2025 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening
Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren opgenomen in uw meerjarig activiteitenprogramma

U maakt voorstellingen met een impact op zowel jeugd, jongeren als volwassenen. De thematiek,

voortkomend uit verhalen die verscholen liggen in het landschap en de geschiedenis van de regio, brengt het gesprek tussen generaties op gang. U gaat de komende periode de volgende producties realiseren:

 1. Spaghettirellen;

 2. Voorvallen (jaarlijks);

 3. Oorlogswinter (reprise);

 4. Theater Na de Dam (in 2022, 2023 en 2024);

 5. Nacht;

 6. De stomme van Kampen;

 7. Slavernij in Overijssel;

 8. De scheepsjongens van Bontekoe;

 9. La belle époque.

Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2024.

Door deze activiteiten draagt u bij aan het duurzaam versterken van het professionele maakklimaat voor kunst en cultuur in Overijssel in het middensegment.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 juni een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. De tussenrapportages worden voor een begeleidingsadvies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur. 1. U dient vóór 1 juli 2025 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Daarnaast wordt in het eindverslag ingegaan of en op welke wijze de activiteiten na afloop van de projectperiode worden voortgezet.

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt en dat de financiering op orde is.

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan, ontvangt u 58,74% van de werkelijk gemaakte kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met als maximum het verleende subsidiebedrag.


U deelt goede voorbeelden binnen de cultuursector. U communiceert daarnaast over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten via uw eigen mediakanalen.


 1. U neemt deel aan een eventueel evaluatieonderzoek van de provincie

Wij vinden het belangrijk dat onderzocht wordt of de verschillende subsidies die wij verstrekt hebben ook bijdragen aan wat u en wij daarmee willen bereiken. Om die reden vindt er een eventuele evaluatie plaats van de met de subsidie bereikte resultaten. U werkt daar aan mee.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en de regels in hoofdstuk 1 en paragraaf 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021 t/m 2024.


Wij hebben uw aanvraag vergeleken met andere aanvragen

Alle volledige aanvragen hebben punten gekregen en zijn in een puntenvolgorde geplaatst.

Op volgorde van de meeste punten kunnen de aanvragen subsidie krijgen, mits zij ten minste 55 punten hebben gescoord en totdat de grens van het beschikbare budget (subsidieplafond) bereikt is. Uw aanvraag heeft voldoende punten gescoord om subsidie te krijgen. U kunt het overzicht met het totaal van de behaalde punten van alle verleende projecten inzien op overijssel.nl/subsidie.Wij nemen het advies van de Adviescommissie cultuur over


Criteria

Maximaal te behalen punten

Behaalde punten

1. Artistiek inhoudelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. vakmanschap;

b. zeggingskracht;

c. originaliteit.


10 punten

10 punten

10 punten8 punten

8 punten

6 punten

2. Zakelijke kwaliteit, blijkend uit:

a. financiële haalbaarheid;

b. ondernemerschap.


15 punten

15 punten9 punten

12 punten

3 . Maatschappelijke impact:

a. impact op het maakklimaat;

b. impact op dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde verbanden;

c. betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal;

d. impact op het publieksbereik en/of de inwoners.


10 punten

10 punten


10 punten


10 punten8 punten

10 punten


8 punten


10 punten

Totale score

100 punten

79 punten


Dit is haar advies:


Advies aanvraag ‘In verhalen huist onze toekomst’ van Theatergroep De Jonge

Honden in het kader van de regeling ‘Versterking maakklimaat kunst en cultuur

Overijssel (UBS 7.17)’

Het advies over deze aanvraag is uitgebracht in de vergadering van de adviescommissie

Cultuur van 8 juli 2021.


Totaal aantal behaalde punten: 79


Artistiek inhoudelijke kwaliteit: totaal 22 punten

a. Vakmanschap: 8 punten

De commissie constateert dat Theatergroep De Jonge Honden zich in haar nog prille bestaan

sterk ontwikkeld heeft. De commissie is positief over de kwaliteit van de organisatie. Het

gezelschap kenmerkt zich door een heldere signatuur en heeft zich bewezen met

publieksgerichte voorstellingen zoals Operatie IJssellinie en Oorlogswinter. De Jonge Honden

weet makers en acteurs van kwaliteit aan zich te binden. De samenwerking met

Theaterbureau Korthals Stuurman juicht de commissie toe en beschouwt zij als een erkenning

van de kwaliteit van De Jonge Honden.


b. Zeggingskracht: 8 punten

De commissie noemt de visie van de Jonge Honden op haar verdere ontwikkeling helder en

goed onderbouwd en prijst de stip op de horizon. Het gezelschap zou zich naar haar mening

wellicht wat minder dienstbaar kunnen opstellen aan de verhalen waarop zij haar

voorstellingen baseert; de persoonlijke urgentie van het gezelschap is niet altijd voelbaar.

Inzet op verdere verduurzaming van de signatuur vindt de commissie dan ook belangrijk.c. Originaliteit: 6 punten

De commissie noemt het genre waarop De Jonge Honden zich richt, multidisciplinaire

voorstellingen gebaseerd op verhalen over (immaterieel) erfgoed en historische

gebeurtenissen, niet uniek. Dat de verhalen specifiek op het Overijsselse landschap en

gebeurtenissen betrekking hebben, maakt het aanbod van De Jonge Honden wel van

toegevoegde waarde op het bestaande aanbod in Overijssel.


Zakelijke kwaliteit: totaal 21 punten

a. Financiële haalbaarheid: 9 punten

De uitgaven in de exploitatiebegroting beschouwt de commissie als realistisch. Uit de

begroting blijkt dat De Jonge Honden vooral afhankelijk is van subsidies van de provincie en

gemeente Zwolle; deze zijn echter nog niet zeker. Volgens de aanvrager is een structurele

bijdrage van de gemeente wel aannemelijk. Hierover besluit gemeente Zwolle later dit jaar.

De eigen inkomsten beoordeelt de commissie als laag, maar dat kan samenhangen met het

feit dat het om een exploitatiebegroting gaat.


b. Ondernemerschap: 12 punten

De aanvraag getuigt naar het oordeel van de commissie van goed ondernemerschap.

De professionaliteit die eruit spreekt noemt zij sterk, onder andere ten aanzien van de

marketing, in het bijzonder het genoemde publieksonderzoek. De ambities van De Jonge

Honden lijken de commissie haalbaar.

De culturele codes zijn goed uitgewerkt. De commissie vraagt de organisatie wel om meer

aandacht te besteden aan diversiteit, ook in relatie tot de ambitie om door te groeien naar een

landelijke positie vanaf 2025 (Fonds Podiumkunsten).


Maatschappelijke impact: totaal 36 punten

a. Impact op het maakklimaat: 8 punten

De commissie constateert dat aandacht wordt besteed aan deze impact. Zij heeft er

vertrouwen in dat deze wordt vergroot, hoewel niet overtuigend zichtbaar wordt gemaakt hoe

dit invulling krijgt.


b. Impact op de dynamische netwerken, samenwerking en georganiseerde

verbanden: 10 punten

De Jonge Honden werkt samen met veel verschillende partijen. De ambitie op de

samenwerking wordt goed onderbouwd en meetbaar gemaakt.


c. Betekenis voor de stedelijke regio, de provincie en (inter)nationaal: 8 punten

Toneelgroep De Jonge Honden is in de afgelopen periode steviger geworteld in de regio en zet

in op verdere provinciale uitstraling. Het gezelschap draagt de verhalen van de regio en de

provincie uit in haar voorstellingen en toont daarnaast ook landelijke ambitie.


d. Impact op het publieksbereik/de inwoners: 10 punten

De aanvraag geeft blijk van veel aandacht voor het publiek. De wijze waarop deze impact

inzichtelijk wordt gemaakt en gemeten (te starten met een 0-meting in 2021), verdient veel

lof, aldus de commissie.”


U vindt een ondertekend exemplaar van dit advies als bijlage bij deze beschikking.Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De steun wordt toegekend voor culturele doelstellingen en activiteiten zoals genoemd in artikel 53 lid 2 sub a en d van de AGVV.

De subsidie bedraagt maximaal 58,74% en voldoet aan Artikel 53 lid 8 van de AGVV.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De subsidie bedraagt 58,74% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 416.667,-.

De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:


Activiteit meerjarig activiteitenprogramma

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 552.650,-

€ 416.667,-


Kosten gebruik machines

€ 5.000,-


Kosten derden

€ 144.810,-


Kosten vrijwilligers

€ 6.825,-


Totaal

709.285,-

416.667,-De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1