Subsidie aan VDL Energy Systems
VDL Energy Systems

Industrieplein 1

7553 LL HENGELO


Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99 (kies 1)

overijssel.nl/subsidie

subsidie@overijssel.nl


KvK 51048329

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21


Behandeld doorDatum

23-06-2022

Kenmerk

2022/0108871

Zaaknummer

6357073

Pagina

1 van 7

Bijlagen


Uw brief

14-7-2021

Uw kenmerk


Onderwerp: Subsidieverlening voor ASV project New Energy Garden, Fase 1: de basis infrastructuur

Geachte,


Op 14 juli 2021 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. U vraagt een subsidie van € 300.000,‑. In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 300.000,‑

Dat is de subsidie die wij u verlenen. U ontvangt de subsidie voor de uitvoering van project New Energy Garden. Dit project is de eerste fase bestaande uit twee technologieën en de achterliggende ICT infrastructuur waardoor de eerste basisinfrastructuur gedemonstreerd kan worden. Het is een combinatie van praktisch ontwikkelen en toetsen of de overkoepelende visie van SALECS vorm te geven is.

De technische ontwikkeling omvat het ontwikkelen van een Electrical Power Unit, Hydrogen Power Unit en een Cloud architectuur en connectiviteit. Daar komt de systeem integratie prototypes en cloud architectuur en de evaluatie en optimalisatie bij.
Naast de technische ontwikkeling zullen er (minimaal) vijf rondleidingen / lezingen plaatsvinden op New Energy Garden waarbij ontwikkelde kennis gedeeld worden met het (regionale) MKB. Er zullen (minimaal) vijf deel onderzoeks- en ontwikkelprojecten opgestart worden waarbij het (regionale) MKB bedrijfsleven in staat gesteld wordt testen uit te voeren op de in het projectplan opgenomen basisinfrastructuur New Energy Garden. Hierbij valt te denken aan projecten op gebied van: electronica, software en opslag.
Door deze activiteiten past uw project binnen de doelen energietransitie en krachtige economie uit het coalitie akkoord 2019-2023 van de Provincie Overijssel, specifiek bevordering innovatie.


In het behalen van bovenstaande doelstellingen zal actief worden samengewerkt met waterstof hub Twente waar veel MKB bedrijven samenwerken aan ontwikkeling op gebied van H2. Daarnaast worden er strategische verbindingen gelegd naar omliggende ecosystemen. Hierover zal in de voorbereiding gesproken worden met Oost-NL.


In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.U ontvangt alvast een bedrag van € 120.000,‑

De subsidie ontvangt u in een drie delen. Het eerste bedrag maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

Het volgende bedrag van € 120.000, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage stuurt van het eerste jaar over de uitvoering van de activiteiten. U kunt een bedrag vragen dat past bij uw uitgavenplanning. Bij de vaststelling van de subsidie ontvangt u het laatste bedrag, als u aan de voorwaarden van deze subsidieverlening heeft voldaan.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór 1 april 2023 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Wij informeren Universiteit Twente over deze brief

Dat is uw samenwerkingspartner. Daarom sturen we Universiteit Twente een kopie van deze brief en de bijlage.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening

Bijlage


Deze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. U gaat de volgende activiteiten uitvoeren

 1. WP1: Ontwikkelen Electrical Power Unit

 2. WP2: Ontwikkelen Hydrogen Power Unit

 3. WP3: Ontwikkelen Cloud architectuur en connectiviteit

 4. WP4: Systeem Integratie Prototypes en Cloud architectuur

 5. WP5: Evaluatie & Optimalisatie

 6. WP6: Communicatie


Naast de technische ontwikkeling zoals omschreven in bovengenoemde werkpakketten worden de volgende resultaten gerealiseerd:

- Ten minste vijf rondleidingen / lezingen op New Energy Garden waarbij ontwikkelde kennis wordt gedeeld met het (regionale) MKB.

- Ten minste vijf deel onderzoeks- en ontwikkelprojecten opstarten waarbij het (regionale) MKB bedrijfsleven in staat wordt gesteld testen uit te voeren op de in het projectplan opgenomen basisinfrastructuur New Energy Garden.


Uw subsidieaanvraag is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 14 juli 2021 en met 31 december 2022.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient vóór 1 augustus 2022 de tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie. Hierin geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting.


 1. U dient vóór 1 april 2023 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.


U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt.


 1. U zorgt ervoor dat de activiteit of de resultaten in stand blijven

Wij vinden het belangrijk dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt en de resultaten daarvan in stand houdt. Ook na afloop van de subsidieperiode. Dat is namelijk een van de redenen waarom u subsidie heeft gekregen. Deze voorwaarde geldt voor een periode van 4 jaar na afloop van de subsidieperiode.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag


U ontvangt een deel van de subsidie zodat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de Algemene bepalingen en artikel 25 651/2014 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit omdat:

a. u als onderneming niet in financiële moeilijkheden bent;
b. u nog ruimte heeft om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);
c. u voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen bent met de gesubsidieerde activiteiten, en u pas na ontvangst van deze beschikking met de activiteiten begint;
d. u geen subsidie terug hoeft te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Uw subsidie is toegestane staatssteun

De reden is dat de subsidie voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV). De subsidie voldoet aan die regels uit de AGVV omdat:

 • u de subsidie ontvangt voor activiteiten die volledig binnen één of meer van de volgende categorieën passen: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of haalbaarheidsstudies, als bedoeld in artikel 25 tweede lid;

 • de totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt, niet meer bedraagt dan:

- 100% van de in aanmerking komende kosten voor fundamenteel onderzoek

- 40% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling in samenwerkingsverband van een grote onderneming en een kennisinstelling.


Dit blijkt uit uw ingediende begroting en dekkingsplan. Als u voor deze activiteiten nog meer overheidsbijdragen ontvangt, kan dit tot verlaging van onze subsidie leiden.


Uw subsidie hebben wij als volgt berekend


De totale projectkosten zijn geraamd op € 702.351,-

De projectkosten voor VDL Energy Systems zijn geraamd op € 612.351,-. De subsidie voor VDL Energy Systems bedraagt 34,29% van de kosten voor experimentele ontwikkeling uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 210.000,-.De kosten die voor een subsidie voor VDL Energy Systems in aanmerking komen, zijn:


Werkpakket 1Ontwikkelen Electrical Power Unit

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 66.000,-

€ 58.815,-

artikel 25 651/2014

Kosten derden

€ 105.500,-

artikel 25 651/2014

Totaal

171.500,-

58.815,-Werkpakket 2Ontwikkelen Hydrogen Power Unit

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 108.000,-

€ 94.600,-

artikel 25 651/2014

Kosten derden

€ 167.851,-

artikel 25 651/2014

Totaal

275.851,-

94.600,-Werkpakket 3 Ontwikkelen Cloud architectuur en connectiviteit

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 12.000,-

€ 4.115,-

artikel 25 651/2014

Kosten derdenTotaal

12.000,-

4.115,-Werkpakket 4 Systeem Integratie Prototypes en Cloud architectuur

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 12.000,-

€ 4.115,-

artikel 25 651/2014

Kosten derdenTotaal

12.000,-

4.115,-Werkpakket 5 Evaluatie & Optimalisatie

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 120.000,-

€ 46.297,-

artikel 25 651/2014

Kosten derden

€ 15.000,-

artikel 25 651/2014

Totaal

135.000,-

46.297,-Werkpakket 6 Communicatie

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 6.000,-

€ 2.058,-

artikel 25 651/2014

Kosten derdenTotaal

6.000,-

2.058,-De projectkosten voor Universiteit Twente zijn geraamd op € 90.000,-. De subsidie voor Universiteit Twente bedraagt 100% van de kosten voor fundamenteel onderzoek uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 90.000,-.

De kosten die voor een subsidie voor VDL Energy Systems in aanmerking komen, zijn:


Werkpakket 3 Ontwikkelen Cloud architectuur en connectiviteit

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 50.000,-

€ 50.000,-

artikel 25 651/2014

Totaal

50.000,-

50.000,-
Werkpakket 4 Systeem Integratie Prototypes en Cloud architectuur

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Eventuele toelichting

Loonkosten

€ 40.000,-

€ 40.000,-

artikel 25 651/2014

Totaal

40.000,-

40.000,-Samenwerkingsverband

U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder. De subsidie wordt op basis van ieders aandeel in de totale subsidiabele projectkosten als volgt verdeeld over de samenwerkingspartners:


Samenwerkingspartner

Subsidiebedrag

VDL Energy Systems B.V.

€ 210.000,-

Universiteit Twente

€ 90.000,-


Totaal

300.000,-


Alle subsidieontvangers zijn op basis van de onderling gemaakte afspraken verantwoordelijk voor hun aandeel in de realisatie van het project. De penvoerder ontvangt de subsidie-betalingen op grond van deze subsidieverlening en zorgt voor doorbetaling.

Namens de samenwerkingspartners zorgt de penvoerder ook voor het indienen van tussenrapportages, wijzigingsverzoeken en de eindverantwoording.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Wij stellen het op prijs als u noemt dat u subsidie van ons heeft gekregen

U kunt een logo kiezen op overijssel.nl/logo als u wilt laten weten dat u subsidie van ons krijgt.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending Afbeelding 1