Subsidie aan Waterschap Drents Overijsselse Delta - 2021


Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3Afbeelding 4Afbeelding 5Afbeelding 6Afbeelding 7Afbeelding 8Afbeelding 9Afbeelding 10

Geachte,


Op 14 december 2020 ontvingen wij uw subsidieaanvraag. Op 29 maart 2021 en 23 april 2021 een aangepaste begroting. U vraagt een subsidie van € 5.808.000,-.

In deze brief leest u ons besluit.


U ontvangt een subsidie van maximaal € 5.803.422,- voor 2020 t/m 2023.

U ontvangt de subsidie voor de uitvoering 23 projecten het kader van programma Brede Welvaart in het Vechtdal. Met uw projecten voldoet u aan de doelstellingen van de Regio Deal regio Zwolle, actielijn 4 ‘Aan de slag met klimaatoplossingen’.

U ontvangt de subsidie voor de uitvoering 23 projecten het kader van programma Brede Welvaart in het Vechtdal.


De subsidie van € 5.803.422,- verlenen wij voor 2020 t/m 2023 bestaande uit:

 • € 3.425.422,- Rijksbijdrage;

 • € 2.378.000,- Provinciebijdrage.

De Rijksbijdrage van € 3.425.422,- hebben wij op als volgt verdeeld (lastneming):

 • voor 2021: € 1.541.440,-;

 • voor 2022: € 924.864,-;

 • voor 2023: € 959.118,-.

De Provinciebijdrage van € 2.378.000,- hebben wij als volgt verdeeld (lastneming):

 • voor 2021: € 1.070.100,-;

 • voor 2022: € 642.060,-;

 • voor 2023: € 665.840,-.


Deze verdeling is gebaseerd op uw uitgavenplanning.

De subsidie voor 2022 en 2023 verlenen wij onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting voor 2022 en 2023 door Provinciale Staten.U ontvangt € 4.578,- minder Rijksbijdrage dan gevraagd, omdat wij een deel van de te compenseren BTW in mindering brengen op de Rijksbijdrage. U heeft een de Rijksbijdrage van € 3.430.000,- gevraagd. De Rijksbijdrage is inclusief de compensabele BTW. Bij enkele projecten wordt een deel van de gecompenseerde BTW in mindering gebracht op de Rijksbijdrage. Zo wordt voorkomen dat de BTW dubbel gefinancierd wordt door het Rijk.


Voorwaarde

Deze subsidie verlenen wij onder de voorwaarde dat het Rijk in het kader van de Regiodeal derde tranche het volledige bedrag van € 22.500.000,- beschikbaar stelt aan de provincie. Dit is een ontbindende voorwaarde. Dit betekent dat als het Rijk de bijdrage niet beschikbaar stelt deze subsidiebeschikking gewijzigd wordt of komt te vervallen.


In de bijlage leest u de activiteiten die u met deze subsidie gaat uitvoeren, de voorwaarden die voor de subsidie gelden en de berekening van het verleende subsidiebedrag.


U ontvangt alvast een bedrag van € 2.611.540,-

De subsidie ontvangt u in een vier delen.

 • Het eerste bedrag van € 2.611.540,- (45%), voor 2020 en 2021 maken wij binnen vier weken over naar uw bankrekeningnummer. Wij melden er het kenmerk van deze brief bij.

 • Het tweede bedrag van maximaal € 1.566.924, (27%) voor 2022, kunt u aanvragen als u ons de tussenrapportage van 2021 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.

 • Het derde bedrag van maximaal € 1.044.616,- (18%), voor 2023, ontvangt u als u ons de tussenrapportage van 2022 over de uitvoering van de activiteiten stuurt.

 • Het laatste bedrag van € 580.342,- (10%) ontvangt u bij vaststelling van de subsidie.


De uitbetaling van het tweede en derde bedrag is afhankelijk van de voortgang van de projecten en de besteding van de subsidie.

U bent als penvoerder verantwoordelijk om het beschikbaar gestelde bedragen, afhankelijk van de voortgang van het projecten, over te maken aan de 23 projecten.


U informeert ons over wijzigingen

In de bijlage staan de afspraken en voorwaarden die voor deze subsidie gelden. Lees deze bijlage goed door want als u van de voorwaarden afwijkt, moet u dat aan ons doorgeven.

Dan voorkomt u dat wij de subsidie lager moeten vaststellen omdat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan.


Stuur uw eindverslag vóór datum 1 april 2024 naar ons op

Als wij uw eindverslag hebben gekregen stellen wij namelijk de subsidie vast. In de bijlage vindt u wat u in het eindverslag als informatie moet opnemen.


Wij informeren de andere samenwerkingspartners over deze brief

De provincie is een van de samenwerkingspartners voor dit project. Gemeente Zwolle, Gemeente Hardenberg, Gemeente Dalfsen, Gemeente Ommen, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Marketing Oost, Natuur activiteitencentrum De Koppel, Landgoed Heidehof, Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), LTO Noord en ASR Schadeverzekeringen, sturen we een kopie van deze brief en de bijlage.


Heeft u vragen over deze brief?

U kunt bellen met het Overijssel Loket op 038 499 88 99 (kies 1). Houdt u dan deze brief bij de hand. Een e-mail sturen kan ook: subsidie@overijssel.nl. Zet er dan het kenmerk van deze brief in.


Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,


,

teamleider Subsidieverlening


BijlageDeze bijlage is belangrijk voor u

In deze bijlage noemen wij de activiteiten waarvoor u de subsidie krijgt. Ook noemen wij de voorwaarden waaraan u zich moet houden. Leest u ze goed door!

Als u zich niet of onvoldoende aan de voorwaarden in de subsidiebrief en deze bijlage houdt, kan de subsidie lager worden vastgesteld. Na de voorwaarden leest u hoe wij uw aanvraag beoordeeld hebben.


Voorwaarden die horen bij de subsidie


 1. Activiteiten en resultaten

U voert 23 deelprojecten uit waarmee het gebied van ‘Ruimte voor de Vecht’ verder wordt ontwikkeld door goede verbindingen te realiseren op het gebied van woon-werkverkeer en toeristische bezoekers tussen Zwolle en de omliggende dorpen en steden middels water-, wandel- en fietsroutes. De resultaten zijn als volgt;

 1. Ontwikkeling een robuust watersysteem dat de effecten van klimaatverandering goed opvangt, middels herinrichting van de Vecht richting een half-natuurlijke laaglandrivier.

 2. Ontwikkeling van nieuwe vormen van landbouw en verdienmodellen, die positief bijdragen aan de bodemkwaliteit, de biodiversiteit en het watersysteem. Dit gebeurt door, onder meer, experimenten met bodem-, water- en energiemaatregelen, een showcase stadslandbouw en een natuurgericht kringloopbedrijf;

 3. Realisatie van een robuust groenblauw netwerk in het stedelijk gebied van Dalfsen en Zwolle, door het bestaande groen en water uit te bouwen en met elkaar te verbinden. Dit draagt tevens bij aan de veerkracht van de lokale samenleving.

 4. Realisatie van een pilot met een klimaat robuuste winkelstraat (klimaatstraat) in 2022. Dit is een straat ingericht door ondernemers en inwoners die droogte en hittebestendig is en extra waterbergingsmogelijkheden biedt, passend bij de ruimtelijke kwaliteit en de gewenste beleving. Er is daarnaast een risicodialoog met inwoners, ondernemers en gebouwbeheerders gevoerd, waarbij ambities zijn bepaald, en kansen, risico’s en eventueel te nemen maatregelen zijn geïnventariseerd.


 1. U voert de volgende activiteiten uit (deelprojecten):

 1. Aanleg fietsbrug en fietspad (project snelfietsroute Vechtdal Hessenpoort).

 2. Aanleg van een wandelonderdoorgang en toe leidende paden (project wandelonderdoorgang spoor).

 3. Inrichten en bewegwijzeren laarzenpaden (project Laarzenpaden oevers Vecht).

 4. Voorbereiding en uitvoering aanleg en verbetering recreatieve fietsverbinding (project Fietspad Hardenberg – Rheeze).

 5. Realisatie pont, realisatie haventjes, fietspad en aanvullende faciliteiten (project Pontje Varsen).

 6. Realisatie haven Hardenberg (project Varen op de Vecht).

 7. Project Optimalisatie recreatiesluizen:

  • Geohydrologisch onderzoek en voorbereiding oevers sluis Junne,

  • Uitvoeren maatregelen bij sluis Junne op basis van onderzoek,

  • Onderzoeken van verbetering afmeermogelijkheden bij sluizen Vechterweerd en Vilsteren, en

  • Uitvoeren verbetering afmeermogelijkheden bij sluizen Vechterweerd en Vilsteren

 8. Realisatie 4 spel/sport locaties langs de Vecht (project Bewegen en beleven)

 9. Onderzoek naar zwemwaterkwaliteit en locaties (project Zwemmen in de Vecht)

 10. Project Merkontwikkeling Vechtdal:

  • Analyse huidige situatie en smart data,

  • Gebieds- en merkontwikkeling,

  • Aanbodinnovatie en toerusten ondernemers,

  • Branding – campagne.

 11. Project Gidsennetwerk Vechtdal: Realisatie Vechtdalbreed netwerk van vindbare gebiedsgidsen, opgeleide gidsen met een goed verhaal.

 12. Project Optimalisatie Ruimtelijk Kwaliteit: Ruimtelijke kwaliteit breder inbedden in de projecten van het Vechtdal en de werkwijzen van de partners binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht.

 13. Project Vechtrijk Gramsbergen:

  • Voorbereiding tot en met ontwerp Nevengeul,

  • Realisatie en oplevering Nevengeul,

  • Voorbereiding, ontwerp en realisatie haven,

 14. Project Ommermars, waarbij nieuw natuur wordt gerealiseerd:

  • Fase 1 2020: Voorbereiding project Ommermars (onderzoek, berekeningen, grondaankoop etc),

  • Fase 2 2021: 1e deel grondverzet werk, in- en uitstroomvoorziening Vechtdal en aanleg voetpaden en fietspaden,

  • Fase 3 2022: resterend grondwerk, voetganger- en fietsbrug, vogelkijkscherm rasters etc.

  • Speelnatuur: Grondwerk en voorbereiding in 2021, plaatsing elementen in 2022.

 15. Project Vechtoever Berkum Brinkhoek: Voorbereiden, onderzoeken en ontstenen, educatie en communicatie.

 16. Project Slenken Kranenkolk Voorbereiden, onderzoeken, herstel van slenken bij Kranenkolk en Spiekpolder met aandacht voor educatie en communicatie..

 17. Project Biodiversiteit Landgoederen:

  • Realisatie voedselbos/agroforestry;

  • Realisatie Heggen/hagen, singels, houtwallen andere lijnvormige landschapselementen;

  • Bosrevitalisering en heide herstel;

  • Antiverdrogingsmaatregelen – watersparen

  • Biodiversiteit bevorderen via ecosysteemdiensen en randenbeheer in bos, wei en akker.

 18. Project Optimalisatie vispassage en nevengeul Vilsteren: Voorbereiden, onderzoeken, aanleg van vispassage stuw plaggenmars, en educatie en communicatie.

 19. Inrichting Ecopassage A28: Natuurstroken, natuurvriendelijke oevers, beplanting, struinpaden.

 20. Versnellingskamer klimaatgericht ondernemen in de land- & tuinbouw:

  • Regels & Beleid - Verkenning onnodige drempels en regelgeving,

  • Educatie - 3 inspiratiebijeenkomsten en 3 excursies

  • Sociale omgeving - 6 x versnellingskamermeetings, 4 x farmer2farmermeetings en projectcommunicatie

  • Economie - Verkenning/uitwerking 3 regionale ketens Vechtdal

  • Tools - Ontwikkelen Toolset Milieu & Klimaat

  • Tools - Ontwikkelen & testen Toolset energie

  • Tools - Ontwikkelen & testen Toolset Water

  • Tools - Ontwikkelen & testen Toolset Natuur

 21. Natuurgericht kringlooplandbouwbedrijf Junne:

  • Bestemmingsplan,

  • Ontwerp en bouwbegeleiding

  • Opstellen erfinrichtingsplan

  • Bouwrijp maken

  • Bouwen stal

  • Erfaanleg + inrichting


 1. Klimaatwinkelstraat:

  • Voorbereiding: uitvoeren onderzoeken, uitwerken ontwerp, aanbesteding, besteksvoorbereiding

  • Uitvoering: lichtmasten met plantenbakken, aanbrengen groenvoorzieningen, aanleg klimaatneutrale bestrating, inrichtingselementen

  • Nazorg: projectevaluatie, projectarchivering, afronding contract;

  • Stadsbeweging Overijssel: onderzoek en stimulering verplaatsing winkels (zelfstandig spoor)

 2. Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van Stimuleren van professionele, grootschalige vormen van stadslandbouw rondom Zwolle door onrendabele onderdelen mogelijk te maken en Recreatief aantrekkelijk landbouwgebied, vergroting van de beleefbaarheid van het Vechtdal (project Stadslandbouw).


Uw subsidieaanvraag en de Regiodeal regio Zwolle is de basis van deze omschrijving. U voert de activiteiten uit in de subsidieperiode van 10 juli 2020 t/m 31 december 2023


De effecten van de gesubsidieerde projecten

 • Economische effecten zijn: de verwachting is dat met de investeringen in het gebied condities te scheppen waardoor private partijen meer gebruik kunnen gaan maken van de Vecht.

 • De ecologische effecten: Met de nieuw in te richten gebieden en maatregelen die worden genomen ter bevordering van de biodiversiteit worden de condities voor soorten sterk verbeterd. Ook de oppervlakten nieuwe natuur en vispassages dragen bij aan het versterken van de Vecht als corridor voor plant en dier.

 • Sociale effecten: De investeringen in bijvoorbeeld de nieuwe uitloopgebieden en nieuwe recreatiemogelijkheden zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers meer gebruik gaan maken van het landschap. Dit heeft zijn weerslag op de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

 • Effecten op de ruimtelijke kwaliteit: Bij uitvoering van de fysieke projecten is grote aandacht voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld de structuurverbeteringen die uitgevoerd worden in projecten Vechtrijk, Ommermars en Klimaatwinkelstraat. Daarnaast zal het project Ruimtelijk kwaliteit ook bijdragen aan het structureel borgen van dit belang.

 • De effecten van de projecten tezamen zijn groter dan de som van de effecten van de afzonderlijke projecten omdat er veel synergie zit tussen de projecten.


Resultaten en effecten van de projecten worden gemonitord

 • Marketing Oost monitort de relevante indicatoren op het gebied van de vrijetijdseconomie in het Vechtdal, zoals aantallen bezoekers en overnachtingen.

 • Waterschappen monitoren de ecologische en chemische parameters in de Vecht. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het aantal kilometers natuurlijke oever en vissoorten, waarmee de kwaliteit van de Vecht wordt gemonitord en ook de effecten zichtbaar worden van de uitgevoerde maatregelen.

 • Ook wordt door de waterschappen het aantal vaarbewegingen gemonitord en zijn zo de effecten meetbaar.

 • Door het programma Ruimte voor de Vecht wordt er iedere vier/vijf jaar een monitor uitgevoerd waarbij de verschillende parameters van gebiedspartijen worden verzameld. De monitor geeft een goed beeld van trends en ontwikkelingen in het gebied.


 1. U meldt het ons als u de activiteiten anders of niet meer gaat uitvoeren of 10% afwijkt van uw uitgavenplanning

U doet deze melding binnen vier weken nadat u dat weet of bij uw jaarlijkse tussenrapportage. Als u tussentijds een melding doet, dan gebruikt u hiervoor het formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ op overijssel.nl/subsidie.


U doet deze melding in ieder geval als:

 • u de activiteiten anders gaat uitvoeren;

 • er vertraging optreedt in de uitvoering van de activiteiten;

 • een belangrijk deel van de geplande activiteiten geen doorgang kan vinden, zodat de vrijgekomen middelen anders ingezet kunnen worden;

 • als u andere subsidies/bijdragen ontvangt voor dit project;

 • als de bijdrage die (andere) partners niet verleend wordt;

 • andere belangrijke wijziging van de gegevens in de subsidieaanvraag;

 • uw jaarlijkse uitgaven, 10% afwijken van uw uitgavenplanning en de door ons verleende voorschot voor dat jaar. U doet deze melding zo snel mogelijk en uiterlijk 1 december van het betreffende jaar.

Die melding is voor u van belang. Als u de activiteiten niet, niet helemaal of anders uitvoert dan in uw aanvraag en deze bijlage genoemd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of komen te vervallen. Mogelijk moet u dan het hele subsidiebedrag aan ons terugbetalen!


 1. De publieke cofinanciering voor uw project

In het kader van de Regio Deal regio Zwolle is afgesproken dat de regio zelf ook ten minste

€ 22.500.000,- aan publieke middelen bijdraagt. De publieke bijdrage voor uw project bedraagt:

10.284.200,- , waarvan € 2.005.532,- een ‘zachte’ cofinanciering.

U zorgt ervoor dat u de publieke bijdrage binnen uw project zoveel mogelijk in stand blijft. Bij uw jaarlijkse tussenrapportages en uw eindverslag geeft u de werkelijke gerealiseerde publieke bijdragen op. Als de daadwerkelijk gerealiseerde publieke cofinanciering minder is, dan kan dit gevolgen hebben op de hoogte van uw subsidie.


 1. U werkt mee aan de monitorings- en evaluatiesystematiek

Deze systematiek gaat uit van een nulmeting in 2021, jaarrapportage om zicht te houden op de voortgang van het project. De resultaten hiervan worden gedeeld met de Commissie Jansen en Rijk-Regio-Overleg.


 1. U komt de afspraken na die verwoord zijn in de Regio Deal regio Zwolle

In de Regio Deal regio Zwolle zijn de ambities, doelen en beoogde resultaten opgenomen. Ook zijn afspraken gemaakt over de monitoring, evaluatie en communicatie. Om de Regio Deal regio Zwolle succesvol te laten zijn, verwachten wij dat u de genoemde afspraken die voor u relevant zijn ook nakomt.


 1. U sluit aan bij nationale beleidsdoelen of programma’s en rol voor het Rijk

De Regio Deal Regio Zwolle draagt bij aan nationale beleidsdoelstellingen en diverse opgaven uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III.


 1. U zorgt ervoor dat de activiteit of de resultaten in stand blijven

Wij vinden het belangrijk dat u de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt en de resultaten daarvan in stand houdt. Ook na afloop van de subsidieperiode. Dat is namelijk een van de redenen waarom u subsidie heeft gekregen. Deze voorwaarde geldt voor een periode van minimaal vijf jaren na afloop van de subsidieperiode.


 1. U zorgt voor een goede administratie

Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u de activiteit heeft uitgevoerd en de kosten heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit bewaarde rekeningen, bonnen, een uren-administratie of andere gebruikelijke manieren om activiteiten, kosten of tijdsbesteding helder te maken. U bewaart deze minimaal 12 maanden vanaf de datum van de vaststelling van de subsidie.


 1. U dient jaarlijks vóór 1 april een tussenrapportage in over de uitvoering van de activiteiten

Uw eerste rapportage dient u in voor 1 mei 2021. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Indienen tussenrapportage’ op overijssel.nl/subsidie.


In uw tussenrapportage geeft u aan hoever u bent met de uitvoering van de activiteiten, hoeveel kosten u al heeft gemaakt en of er wijzigingen zijn in de uitvoering of de begroting. U gebruikt hiervoor het ‘format tussenrapportage’ die beschikbaar is gesteld. Uw tussenrapportage bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • stand van zaken van het project, uitgaande van oorspronkelijke aanvraag en de voortgang met tussentijdse resultaten;

 • knelpunten/successen: benoem de knelpunten/successen en of er gevolg zijn voor de activiteiten, planning, samenwerking, begroting en resultaten;

 • externe ontwikkelingen: benoem ontwikkelingen/veranderingen, oorzaak en eventuele invloed op de voortgang en resultaten;

 • publicaties, overzicht van o.a. persberichten en publicaties;

 • realisatie eigen, publieke bijdrage en bijdrage van overige partners en cijfers met betrekking tot de verstrekte subsidies en cofinanciering.

 • Zodra bekend is wie de pachter is van project 21 Natuurgericht kringlooplandbouw Junne, overlegt u:

 • een ingevulde ‘staatssteunverklaring’ en een mkb verklaring;

 • een begroting, waaruit blijkt dat de steun niet meer bedraagt dan 60% van de in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 25 lid 3 sub c.


 1. U dient vóór 1 april 2024 een eindverslag in

U gebruikt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot subsidievaststelling’ op overijssel.nl/subsidie.

Uw eindverslag bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag;

 • een kostenverantwoording, niet-medeoverheden;

 • een verantwoording medeoverheden, via Sisa-systematiek.


Inhoudelijke verslag

Uit een inhoudelijk verslag blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd en is voldaan aan de subsidievoorwaarden.

Daarnaast overlegt u een effectmeting/monitor waaruit blijkt dat aan de doelen van het programma is voldaan.


Kostenverantwoording – niet-medeoverheden

U vult in het formulier de verantwoording van de kosten in. Uit die kostenverantwoording blijken de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor aan u subsidie is verleend en de werkelijke financiering daarvan. U dient de kostenverantwoording in voor de volgende projecten van (niet medeoverheden): project 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 en de VAT kosten. Bij een eventuele controle kunt u aantonen dat u deze kosten heeft gemaakt. Uit de kostenverantwoording blijkt wat:

 • de (cumulatieve) besteding van de subsidie is; en

 • de gerealiseerde (cumulatieve) cofinanciering is


Wij adviseren om voor de financiële verantwoording dezelfde begrotingsformat te hanteren als bij uw aanvraag voor subsidie.

U hoeft geen controleverklaring te overleggen. Wij kunnen zelf uw administratie controleren. Meer informatie hierover is te vinden onder punt 9.


 1. U dient jaarlijkse voor 15 juli de Sisa verantwoording in bij het Rijk

Gemeenten en Provincie dienen de besteding en cofinanciering te verantwoorden via de Sisa- systematiek (Artikel 17 Financiële-verhoudingswet) met sisacode LNV L5B.

Dit geldt voor de besteding van de Rijksbijdrage door:

 • Gemeente Ommen, voor project 5;

 • Gemeente Dalfsen, voor project 22;

 • Gemeente Zwolle, project 23;


en de gerealiseerde cofinanciering ten behoeve van de Regiodeal Regio Zwolle van:

 • Gemeente Zwolle, project 1,2,3 en 19

 • Gemeente Dalfsen, project 22

 • Gemeente Ommen, project 5

 • Gemeente Hardenberg: project 4, 6 en 13

 • Provincie: project 1, 12 en 22.

Zij nemen de financiële verantwoording op in de SISA-bijlage bij de jaarrekening. De Sisa-verantwoording houdt in dat er een controle door een accountant plaats vindt op in ieder geval:

 • de (cumulatieve) besteding van de subsidie en

 • de gerealiseerde (cumulatieve) cofinanciering.


Voor de verantwoording over 2021, kunnen bestedingen en cofinanciering vanaf 10 juli 2020 meegenomen worden. Deze kosten konden niet verantwoord worden in 2020, omdat de provincie in 2020 deze beschikking nog niet heeft kunnen afgegeven.


Wij kunnen uw Sisa verantwoording inzien via het Sisa portaal. Op basis van die informatie kunnen wij besluiten nemen over de voorschotverlening en vaststelling van uw subsidie.


Vaststelling subsidie

Als u aan de voorwaarden van de subsidie heeft voldaan stellen wij de subsidie vast op 100% van werkelijk gemaakte kosten met een maximum van het verleende subsidiebedrag. Als uit uw verantwoording blijkt dat de werkelijk gerealiseerd publieke bijdrage minder is, dan kan dit gevolgen hebben op de hoogte van de subsidie.


De subsidie voor die project 21: Natuurgericht kringlooplandbouw Junne stellen wij vast op maximaal 60% van de werkelijk gemaakte kosten omdat dit de maximale toegestane steun is voor deze activiteiten op basis van artikel 25 van de AGVV.


De beoordeling van uw subsidieaanvraag

U ontvangt subsidie omdat uw aanvraag voldoet aan de volgende regels:

 • de Algemene wet bestuursrecht (zie overheid.nl/wetten);

 • de regels in de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (zie overijssel.nl/subsidie);

 • de de-minimisverordeningen;

 • de Algemene bepalingen en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

 • Regio Deal Regio Zwolle;

 • Besluit: Eenmalige specifieke uitkering Regio Deal Regio Zwolle op grond van de Regeling specifieke uitkering Regio Deals derde tranche, met kenmerk DGNVLG/20208610;

en aan ons beleid en onze begroting van 2021.


Het Unierecht (staatssteun)

De subsidie van de provincie aan de gemeenten en waterschappen levert geen staatssteun op. Gemeenten en waterschappen als medeoverheden zijn verantwoordelijk om bij besteding van de subsidie de regels voor aanbesteding en staatssteun in acht te nemen.


Project 10: De activiteiten van Marketing Oost en van Vereniging LTO Noord (project 20) zijn geen economische activiteiten. Deze organisaties functioneren uitsluitend als makel-en-schakel platform in de regio. Het zijn intermediaire organisatie tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en inwoners die tot doel heeft te makelen en te schakelen tussen maatschappelijke opgaven.


Ondernemers worden op een open en transparante wijze betrokken en geënthousiasmeerd om klimaatgericht te ondernemen en krijgen geen maatwerk ondersteuning.


Project 14 Ommermars: de activiteiten van Landgoed Heidehof BV gericht op het realiseren van nieuwe natuur zijn geen economische activiteiten. Landgoed Heidehof BV voert zelf wel deels economische activiteiten uit. Wij verlenen de subsidie onder de voorwaarde dat Landgoed Heidehof BV een gescheiden administratie voert waarbij eventuele inkomsten die voortvloeien uit de gesubsidieerde activiteiten niet ten goede komen aan de economische activiteiten van Landgoed Heidehof BV of andere begunstigde ondernemingen/agrariërs.


Project 17: Biodiversiteit Landgoederen (Overijssels Particulier Grondbezit): geen sprake van economische activiteiten omdat sprake is van activiteiten ten behoeve van natuurerfgoed (met inbegrip van het behoud van biodiversiteit, habitats en soorten), omdat deze op niet-commerciële wijze worden georganiseerd.


Project 11: Gidsennetwerk Vechtdal (Natuuractiviteitencentrum De Koppel) is De-minimissteun.

Uit uw aanvraag blijkt dat Natuuractiviteitencentrum De Koppel nog geen de-minimissteun heeft ontvangen. Dit betekent dat wij de subsidie kunnen verlenen.


Project 21: Natuurgericht kringlooplandbouw Junne (ASR schadeverzekering) is toegestane staatssteun

ASR Schadeverzekeringen ontvangt de subsidie met de verplichting de steun door te zetten aan de toekomstige pachter (een MKB landbouwbedrijf) die de eindbegunstigde is van de steun. De steun aan de pachter voldoet aan hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Europese Commissie van 17 juni 2014 (AGVV), omdat:

 1. De steun bestemd is voor activiteiten die volledig binnen experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 25 tweede lid sub c vallen. Er wordt een nieuwe manier van landbouw gerealiseerd, die natuurgericht is. Er is sprake van een pilotproject waar andere landbouwbedrijven van kunnen leren (demonstratie/voorbeeldproject);

 2. De totale overheidsbijdrage, voor de activiteiten bedragen niet meer dan 60% van de in aanmerking komende kosten voor experimentele ontwikkeling.

 3. De toekomstige pachter:

 1. verkeert niet in financiële moeilijkheden;

 2. heeft nog ruimte hebben om financiële steun te krijgen (steunintensiteit);

 3. hoeft geen subsidie terug hoeven te betalen met als reden dat er sprake is van niet-toegestane of onrechtmatige staatssteun;

 4. is een kleine landbouwonderneming.

 1. de projectresultaten moeten ruim worden verspreid via conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis of opensource-software.


Uit uw aanvraag blijkt dat voor indiening van deze aanvraag nog niet begonnen is met de gesubsidieerde activiteiten.

Uw subsidie hebben wij als volgt berekend

De subsidie bedraagt 100% van de kosten uit uw begroting die voor subsidie in aanmerking komen, tot een bedrag van maximaal € 5.803.422,-.


De kosten die voor subsidie in aanmerking komen bedragen: € 14.898.745,-.

Kosten

Dekking

Kosten begroting

Rijksbijdrage

Subsidie

provincie

Private

bijdrage

*Overige Publieke bijdrage


BTW

€ 16.154.497,-

€ 3.425.422,-

€ 2.348.000,-

€ 30.000,-

€ 1.326.545,-

€ 6.438.050,-

waarvan

€ 1.468.150,-provincie

Compensabele BTW:

€ 1.113.752,-


16.154.497,-

16.149.919,-


Niet subsidiabele kosten

De kosten die niet voor een subsidie in aanmerking komen, zijn:

compensabele en te verrekenen BTW: € 1.118.752,-

afwaardering grond: € 137.000,-

totaal: € 1.255.752,-


Provinciale cofinanciering totaal

De totale provinciebijdrage bedraagt: € 3.846.150,-

( € 2.348.000,- + 30.000,- + 1.468.150,-).


Regionale cofinanciering

De regionale cofinanciering voor

de Regiodeal regio Zwolle is (79%): € 12.729.075,-


De publieke cofinanciering voor

de Regiodeal regio Zwolle: € 10.284.200,-


waarvan ‘zachte’ cofinanciering:

afwaardering grond Ommermars € 1.093.150,-

loonkosten medeoverheden € 912.382,-

--------------

€ 2.005.532,-

waarvan harde cofinanciering (cash bijdrage)

gemeenten en waterschappen en provincie: € 8.284.200,-


De inkoop-btw die u niet terug kunt krijgen zit in het subsidiebedrag (De subsidie is inclusief de inkoop Btw die niet te verreken is met de fiscus)

U heeft in uw aanvraag laten weten dat u de inkoop-btw niet of maar voor een deel kunt terugkrijgen van de Belastingdienst. Het zijn voor u kosten. Daarom hebben wij deze kosten bij de berekening van de subsidie betrokken. Als achteraf blijkt dat u deze inkoop-btw wél terug kunt krijgen, dan kan dat tot een lagere subsidie leiden. Het zijn in dat geval voor u namelijk geen kosten meer.


De rijksubsidie is inclusief de door u voor dit project gecompenseerde BTW via het BTW Compensatiefonds

Uit uw aanvraag blijkt dat u in totaal € 1.113.752,- kunt compenseren met de Btw Compensatiefonds. Deze compensabele BTW zit voornamelijk in projecten waar u geen Rijksbijdrage voor aanvraagt. Alleen voor project 5, 22 en 23 vraagt u een Rijksbijdrage, waar wij de compensabele BTW naar rato in mindering brengen op de subsidie. De berekening van deze korting is te vinden in de betreffende tabel hieronder. De compensabele BTW die wij in mindering brengen op de subsidie bedraagt in totaal:

4.578,- (€ 619,- + € 252,- + 3.707,-).


Wij verlenen daarom € 4.578,- minder Rijksbijdrage dan gevraagd. Wij gaan ervan uit dat u dit kleine verschil zelf dekt en vragen daarom geen aangepaste begroting.


De subsidie per project en partner


Project 1: Snelfietsroute Vechtdal Hessenpoort

Gemeente Zwolle

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 82.871,-

€ 60.000,- (provincie)

Kosten derden

Waarvan € 113.847,- compensabele BTW

€ 655.976.-

Totaal

738.847,-


60.000,-


Project 2: Wandel onderdoorgang spoor

Gemeente Zwolle

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 23.530,-

€ 20.000,- (provincie)

Kosten derden

Waarvan € 47.558,- compensabele BTW

€ 274.029-

Totaal

297.558,-


20.000,-


Project 3: Laarzenpaden oevers Vecht - Zwarte Water

Gemeente Zwolle

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Kosten derden

Waarvan € 13.860,- compensabele BTW

€ 79.860,-

€ 20.000,- (provincie)

Totaal

79.860,-


57.000,-


Project 4: Fietspad Hardenberg Rheeze

Gemeente Hardenberg

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Kosten derden

Waarvan € 133.350,-

compensabele BTW

€ 768.350,-

€ 105.000,- (provincie)

Totaal

768.350,-


105.000,-


Project 5: Pontje Varsen

Gemeente Ommen

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting

Kosten derden

Waarvan € 61.919,-

compensabele BTW

€ 356.770,-

€ 109.232,-

(waarvan

€ 106.166,- Provincie en

€ 3.066,- Rijksbijdrage)

Rijksaandeel op totale kosten:

€ 3.685,-/356.770,-=1%.

Van de compensabele BTW wordt 1%

( =619,-)in mindering gebracht op de rijksbijdrage. Rijksbijdrage bedraagt € 3.685-619

Totaal

356.770,-


109.232,-


Project 6: Varen op de Vecht

Gemeente Hardenberg

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Kosten derden

Waarvan € 247.439,-

compensabele BTW

€ 1.425.722,-

€ 593.283,- (provincie)

Totaal

1.425.722,-


593.283,-


Project 7: Optimalisatie recreatiesluizen

Waterschap Vechtstromen

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 9.626,-

€ 35.000,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 105.374,-

Totaal

115.000,-


35.000,-


Project 8: Beleven en Bewegen

Gemeente Hardenberg

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 10.000,-

€ 200.000,- (provincie)

Kosten derden

Waarvan € 39.900,-

compensabele BTW

€ 229.900,-

Totaal

239.900,-


200.000,-


Project 9: Zwemmen in de Vecht

Gemeente Hardenberg

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 11.944,-

€ 69.717 (provincie)

Kosten derden

Waarvan € 15.283,-

compensabele BTW

€ 88.056,-

Totaal

100.000,-


69.717,-


Project 10 Merkontwikkeling Vechtdal

MarketingOost

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 161.925,-

€ 250.000,- (provincie)

Kosten derden, waarvan € 40.546,- verrekenbare BTW


€ 233.621,-

Totaal

395.546,-


250.000,-


Project 11 Gidsennetwerk Vechtdal

Natuuractiviteitencentrum De Koppel

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 27.000,-

€ 130.000,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 105.080,-

Kosten vrijwilligers

€ 2.920,-

Totaal

130.000,-


130.000,-


Project 12 Optimalisatie Ruimtelijke Kwaliteit

Provincie Overijssel

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 0,-

€ 90.000,- (provincie)

Kosten derden

Waarvan € 19.950,- compensabele BTW

€ 114.950,-

Totaal

114.950,-


90.000,-


Project 13 Vechtrijk Gramsbergen - Realisatie en oplevering Nevengeul

Waterschap Vechtstromen

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 374.411,-

€ 1.180.000,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 3.645.589,-

Totaal

4.020.000,-


1.180.000,-


Project 14 Ommermars

Landgoed Heidehof

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 0,-

€ 427.700,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 2.219.600,-

Totaal

2.219.600,-


427.700,-


Project 15 Vechtoever Berkum Brinkhoek

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 0,-

€ 48.140,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 122.000,-

Totaal

122.000 ,-


48.140,-


Project 16 Slenken Kranenkolk

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 0,-

€ 132.210,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 303.000,-

Totaal

303.000,-


132.210,-Project 17 Biodiversiteit Landgoederen

Overijssels Particulier Grondbezit

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 13.485,-

€ 178.500,-(Rijksbijdrage)

Kosten vrijwilligers

€ 234,-

Kosten derden

€ 279.781 ,-

Totaal

293.500,-


178.500,-


Project 18 Optimalisatie vispassage en nevengeul Vilsteren

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 0,-

€ 487.600,- ( Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 710.000,-

Totaal

710.000,-


487.600,-


Project 19 Ecopassage A28

gemeente Zwolle

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting

Loonkosten

€ 0,-

€ 35.000,- (provincie)

Grondverwerving /afwaardering

€ 100.000,- niet subsidiabel


Kosten derden (grondverwerving/afwaardering€ 100.000,-)

Waarvan € 7.350,-

compensabele BTW

€ 142.350,-

Totaal

142.350,-


35.000 ,-


Project 20 Versnellingskamer klimaatgericht ondernemen in de land- & tuinbouw

Vereniging LTO Noord

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 264.020,-

€ 568.999,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 374.979,-

Totaal

638.999,-


568.999,-


Project 21 Natuurgericht kringlooplandbouwbedrijf Junne

ASR Schadeverzekering NV

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 2.500,-

€ 205.000,- (Rijksbijdrage)

Kosten derden

€ 350.295,-

Totaal

352.795,-


205.000,-


Project 22 Klimaatwinkelstraat

Gemeente Dalfsen

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting

Loonkosten

€ 0,-

€ 811.293,- (waarvan

€ 787.786,- Provincie en

€ 23.507,- Rijksbijdrage)

Gevraagde rijksbijdrage: € 27.214,-Rijksaandeel op totale kosten:

€ 27.214/2.135.650,-=1%.

Van de compensabele BTW wordt 1%

( = € 3.707,-)in mindering gebracht op de subsidie

Rijksbijdrage bedraagt:

€ 27.214 - € 3.707=

€ 23.507,-.


Kosten derden

Waarvan € 370.650,-

compensabele BTW

€ 2.135.650,-

Totaal

2.135.650,-


811.293,-


Project 23 Stadslandbouw

Gemeente Zwolle

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Toelichting

Kosten derden

(afwaardering grond 37.000,-)

Waarvan € 2.100,-

compensabele BTW

€ 49.100,-

€ 9.748,-, waarvan

€ 4.048,-

€ 5.700,- Rijksbijdrage


afwaardering grond

€ 37.000,- niet subsidiabel.


Gevraagde rijkbijdrage

€ 5.952,-

Rijksaandeel op totale kosten:

€ 5.952,-/49.000,-=12%.

Van de compensabele BTW wordt 12%

( = €252,-)in mindering gebracht op de subsidie

Rijksbijdrage bedraagt:

€ 5.952 - € 252=

€ 5.700,-.


Totaal

49.100 ,-


9.748,-


VAT kosten

Brede Welvaart in het Vechtdal / Penvoerder WDOD

Soort kosten

Kosten begroting

Verleende subsidie

Loonkosten

€ 400.000,-

€ 0,-

Totaal

400.000,-


0,-Samenwerkingsverband

U bent één van de samenwerkingspartners in dit project en de penvoerder. De subsidie wordt op basis van ieders aandeel in de totale subsidiabele projectkosten als volgt verdeeld over de samenwerkings-partners:


Samenwerkingspartner

Procentueel aandeel in subsidiabele projectkosten

Subsidiebedrag

Gemeente Zwolle

3,1%

€ 181.748.-( 182.000-252)

Gemeente Hardenberg

16,6%

€ 967.381,-

Gemeente Ommen

1,9%

€ 109.232,- (109.851-619)

Gemeente Dalfsen

14%

€ 811.293,- (815.000-3.707)

Waterschap Vechtstromen

21%

€ 1.215.000,-

Waterschap Drents Overijsselse Delta

11,5%

€ 667.950,-

Marketing Oost

4,3%

€ 250.000,-

Natuur activiteitencentrum De Koppel

2,2%

€ 130.000,-

Provincie Overijssel

1,5%

€ 90.000,-

Landgoed Heidehof

7,4%

€ 427.700,-

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

3%

€ 178.500,-

LTO Noord

10%

€ 568.999,-

ASR Schadeverzekeringen

3,5%

€ 205.000,-

Totaal

100%

5.803.422,-


Alle subsidieontvangers zijn op basis van de onderling gemaakte afspraken verantwoordelijk voor hun aandeel in de realisatie van het project. De penvoerder ontvangt de subsidie-betalingen op grond van deze subsidieverlening en zorgt voor doorbetaling.

Namens de samenwerkingspartners zorgt de penvoerder ook voor het indienen van tussenrapportages, wijzigingsverzoeken en de eindverantwoording.


De subsidie wordt nooit meer dan het maximaal verleende bedrag

Dat geldt bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt tijdens de uitvoering duurder worden dan vooraf berekend of wanneer zich wettelijke prijsstijgingen voordoen, welke van invloed zijn op de door u te maken kosten. U ontvangt ook niet meer subsidie als u achteraf de btw toch niet terug kunt krijgen.


U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit

Dat moet u doen binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaren niet meer mogen beoordelen. Op overijssel.nl/bezwaar leest u hoe u bezwaar kunt maken.


Nog een vergunning nodig?

Misschien heeft u voor de uit te voeren activiteiten nog een vergunning of andere vorm van toestemming nodig, mogelijk zelfs van ons.

Deze subsidieverlening staat geheel los van het krijgen van die vergunning die u nodig heeft. Daarvoor gelden namelijk andere regels. Wij verlenen u om die reden de subsidie onder de voorwaarde dat u de vergunningen krijgt die u mogelijk nodig heeft.

Mocht u deze vergunningen niet krijgen, dan vervalt de subsidieverlening. Als u van ons al een voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet u dat in dat geval terugbetalen.Communicatie naar buiten

Wij gaan ervan uit dat u bij publieke uitingen vermeldt dat het project mogelijk is gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal regio Zwolle en waar mogelijk logo’s van de convenantpartners zichtbaar maakt. Dit zijn de logo’s van de Provincie Overijssel en Regio Zwolle. Deze partijen verlenen toestemming voor het gebruik van hun logo.

De kernboodschap in uw communicatie is: met de Regio Deal Regio Zwolle wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van Regio Zwolle om zich te ontwikkelen tot sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige groeiregio. Rijk en Regio Zwolle werken in partnerschap aan het versterken van de brede welvaart van de inwoners en bedrijven in regio Zwolle.


Tot slot: openbare informatie over uw subsidie

Uw naam, de naam van het project of de korte omschrijving van de activiteiten, het verleende subsidiebedrag en het zaaknummer nemen wij op in het Openbaar subsidieregister op overijssel.nl/subsidie. Namen van personen worden niet genoemd.

Daarnaast publiceren wij de volledige subsidiebeschikking op onze website overijssel.nl/staatssteun. Dit doen wij omdat dit een algemene voorwaarde is van de AGVV. De subsidiebeschikking wordt ook gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Namen van personen worden niet genoemd.

Datum verzending

Afbeelding 11