Experimenten powered by cultuur (TENDER)

Voor wie

Organisaties uit de cultuursector met SBI-code 74, 90 of 91.

SBI-codes kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Wat

Subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een experimentele aanpak, methode of product of proces voor een vernieuwend aanbod binnen de culturele sector of in verbinding met andere sectoren of maatschappelijke vraagstukken.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Voor een experiment binnen de culturele sector.
 • Activiteit B: Voor een experiment binnen de culturele sector en met een cross-over met minimaal één van de volgende sectoren of maatschappelijke vraagstukken: sociale kwaliteit, vrijetijdseconomie, economie, mobiliteit, leefbaar platteland, energietransitie, natuur, milieu, landschap of landbouw.

 U kunt aanvragen tot uiterlijk 27 oktober 2023 voor 17.00 uur

Let op: u kunt maar voor één activiteit aanvragen.

Direct aanvragen

Dit is een tender: alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen!

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 13 oktober 2023 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij of uw aanvraag compleet is. U weet dan op tijd of uw aanvraag compleet is of dat er nog documenten ontbreken. Na deze datum controleren wij niet meer op compleetheid, dus ook niet de nagestuurde documenten. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Voorwaarden
 • De aanvrager mag in de genoemde aanvraagperiode maar 1x keer een aanvraag voor subsidie op basis van deze subsidieregeling indienen.
 • Het experiment:
  • wordt uitgevoerd in Overijssel;
  • moet binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn;
  • is een artistiek product. Met artistiek product bedoelen wij een product waarin een originele en creatieve ontwikkeling of signatuur aanwezig is, boven op de technieken en de materialen die de maker gebruikt;
  • heeft artistieke en zakelijke kwaliteit. Dat blijkt onder andere uit de opleiding en werkervaring van de aanvrager en andere betrokkenen;
  • levert een antwoord of conclusie op voor een vraagstuk of probleem. De uitkomst of conclusie van het experiment is van tevoren onzeker;
 • De gewenste uitkomst van het experiment en het vraagstuk of probleem is van belang voor een bredere groep dan de aanvrager zelf.
 • U moet voor een experiment genoemd onder:
  • activiteit A minimaal 20 punten behalen op basis van de Puntentabel 1 en minimaal 10 punten voor de 'Mate van artistieke kwaliteit'.
  • activiteit B minimaal 15 punten behalen op basis van de Puntentabel 1 en minimaal 5 punten voor de 'Mate van artistieke kwaliteit'.
 • De totale overheidsbijdrage om de kosten die voor subsidie in aanmerking komen te dekken is niet meer dan 80%.
 • De subsidie voldoet aan de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

De subsidie wordt geweigerd als:

 • De berekende subsidie minder dan € 10.000,- is.
 • U al een subsidie heeft ontvangen op basis van de subsidieregelingen:
  • 7.1 Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024, of;
  • 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017. Deze is vervallen.
 • De activiteiten gaan over:
  • amateurkunst of cultuureducatie, literaire uitingen of muziekdragers;
  • de gebruikelijke (bedrijfs)activiteiten van de aanvrager;
  • een experiment dat alleen betrekking heeft op: een kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een Nieuwjaarsduik, dancefestival, Molendag of Openmonumentendag, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, een demonstratie of workshop, een concert of voorstelling, planten- of dierenshow, toernooi, tentfeest, oktoberfeest, paasvuren, tentoonstelling, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest, goede doelen-evenement, opening cultureel seizoen, opening toeristisch jaar en promotieactiviteiten, literaire uitingen en muziekdragers, webshops, digitale koppeling van bedrijfsprocessen, datamanagement, een boekingssysteem, ontwikkeling van apps, activiteiten gericht op het verbeteren van online vindbaarheid (SEO), streamingdiensten, website optimalisatie, social media campagnes, reclame en advertentiekosten, realiseren inschrijfmodules voor (online) lessen en activiteiten;
  • een productie: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe culturele uiting.

De precieze voorwaarden en de genoemde puntentabellen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.18 Experimenten powered by Cultuur. Deze vindt u onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving'.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een projectplan waaruit blijkt op welke manier aan de voorwaarden van artikel 7.18.3 wordt voldaan. Het is verplicht om bij het opstellen van het projectplan gebruik te maken van het format Voorstel Experimenten powered by Cultuur.
 • Een begroting en dekkingsplan waaruit blijkt dat de kosten gefinancierd kunnen worden. Het is verplicht om gebruik te maken van ons begrotingsformat.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Neem dan contact op met het Overijssel Loket.

Hoe vraagt u aan?

U kunt aanvragen met het digitale formulier dat u kunt vinden op deze website.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de complete aanvragen na de sluitingsdatum af op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde

Bij een tenderregeling krijgt elke complete aanvraag, dit is met de gevraagde bijlagen, die voldoet aan alle voorwaarden (artikel 7.18.3) een score. Deze score betreft het totaal aantal punten op basis van Puntentabel 1 of 2. De beoordeelde subsidieaanvragen worden daarna in volgorde geplaatst op basis van de totaal behaalde punten. Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis de totaal behaalde punten, totdat het subsidieplafond is bereikt. Als de te verstrekken subsidie voor een aanvraag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond, dan kan de subsidie lager worden verleend. Dit kan alleen na overleg met de aanvrager en onder de voorwaarden dat:
a. de activiteiten ongewijzigd worden uitgevoerd;
b. de aanvrager of derden bereid zijn het financiële tekort zelf aanvullend te financieren. De gewijzigde financiële dekking wordt binnen 5 werkdagen ingeleverd.

Een aanvraag die niet compleet is kunt u na sluitingsdatum om die reden alleen nog aanvullen als het niet gaat om inhoudelijke aanvullingen of een wijziging van de aanvraag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bankrekeningbewijs of andere gegevens die geen invloed hebben op de inhoud van de activiteiten of de financiering ervan. De tijdige compleetheid/juistheid van de aanvraag is uw eigen verantwoordelijkheid.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken, gerekend vanaf de sluitingsdatum.

Adviescommissie

Een complete subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur. De adviescommissie geeft advies over:

 1. de vraag of de activiteit voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.18.3 lid 1 en 2;
 2. de toekenning van de punten zoals genoemd in artikel 7.18.3 op basis van Puntentabel 1 of 2.
Maximale bijdrage
 • De subsidie voor activiteit A is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met maximum van € 15.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit B is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met maximum van € 20.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de indieningsperiode 15 augustus 2023 tot 27 oktober 2023 is: € 125.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving