Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024

Voor wie

Voor culturele instellingen of organisaties die genoemd staan in tabel 1 bij deze subsidieregeling.

Waarvoor

Voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen zoals genoemd in het Cultuurbeleid 2021-2024 en opgenomen zijn in het meerjarige activiteitenplan van de aanvrager.

Direct aanvragen

 

Format tussenrapportage periode 2021-2024 -GEWIJZIGD-

Vul het formulier 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel' in en stuur het mee als bijlage in het digitale formulier 'Indienen tussenrapportage'.

Het formulier 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel' is nodig omdat het extra vragen betreft die gaan over het doel van de regeling. In het digitale formulier staan de algemene vragen. Het formulier 'Tussenrapportage Kader culturele instellingen Overijssel' wordt u ook per mail toegezonden door de beleidsmedewerkers Cultuur.

Voorwaarden
 • De activiteiten:
  • staan in het meerjarige activiteitenplan van de culturele instelling;
  • worden uitgevoerd in Overijssel;
  • dragen bij aan de uitvoering van onze doelstellingen zoals genoemd in ons statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024.
 • De activiteiten van Phion voldoen aanvullend aan de voorwaarden zoals opgenomen in ons statenvoorstel PS/2018/693.
 • Bij subsidieverlening kunnen aanvullende verplichtingen opgelegd worden die nodig zijn om aan de doelstellingen zoals verwoord in het Statenvoorstel Cultuurbeleid 2021-2024 te voldoen. Als een aanvrager niet kan voldoen aan die verplichtingen dan kan dit van invloed zijn op de hoogte van de te verlenen subsidie of de subsidievaststelling. 
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), hoofdstuk 1 en artikel 53.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen staan in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.1 Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Voorbehoud subsidie

Deze meerjarige subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale begroting 2024.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een Activiteitenplan, deze is vorm vrij.
 • Een begroting voor de betreffende subsidieperiode. Uit de begroting blijkt wat de verwachte omzet, kosten en nettowinst zijn. In de begroting wordt duidelijk gemaakt dat de opgenomen kosten voldoen aan de kosten die voor de subsidie in aanmerking komen. Het is niet verplicht om ons begrotingsformat te gebruiken.
  NB Instellingen die subsidie ontvangen van de Subsidieregeling Culturele basisinfrastructuur, de regeling Talent en Festivals (Fonds voor Cultuurparticipatie) of de regeling Bijdrage Programma’s Kunstpodia (Mondriaanfonds) kunnen volstaan met de begroting zoals zij die ook bij het Rijk of de fondsen hebben ingediend.
 • Een bewijs van bankrekening als uw rekeningnummer gewijzigd is.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

Extra bijlagen

Voor instellingen die subsidie ontvangen van een Rijkscultuurfonds of op basis van de Erfgoedwet of de Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur:

 • de bijlagen bij de aanvraag zoals ingediend bij het Rijk of het betreffende Rijkscultuurfonds;
 • het besluit van het Rijk of de Rijkscultuurfondsen tot verlening van de subsidie;
 • het besluit van de provincie Gelderland als de aanvrager Phion is.
Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal het bedrag zoals voor die aanvrager is opgenomen in tabel 1.
 • De subsidie is een maximum bedrag en wordt niet geïndexeerd.
 • Als de aanvrager een instelling uit Gelderland is, dan is de subsidie nooit meer dan de subsidie die verstrekt is door de provincie Gelderland.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2021 t/m 2024 is € 38.496.572,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving