Sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023

U kunt niet meer aanvragen. Het budget is bereikt.

Voor wie

Rechtspersonen met een vestiging in Overijssel. Bijvoorbeeld: bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en de vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn. De activiteiten moeten gericht zijn op de doelgroep LHBTI.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is een rechtspersoon met een vestiging in Overijssel;
  • kan één keer per jaar subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De activiteiten:
  • dragen bij aan het versterken van de LHBTI-emancipatie;
  • zijn bedoeld voor een grote groep en niet voor enkele individuen;
  • worden uitgevoerd in Overijssel of zijn vooral bedoeld voor de inwoners van Overijssel;
  • hebben:
   • raakvlak met voorlichting, veiligheid, geloof, of:
   • richten zich op een gemeente waar meer dan dan 20% van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam is (plattelandsgemeente);
  • worden uitgevoerd in minimaal twee Overijsselse gemeenten.
  • moeten voor 31 december 2025 uitgevoerd zijn.
 • De aanvraag betreft niet alleen het organiseren van een 'coming out day', een optocht, een boottocht, een pride of een ander evenement.

De voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.12 Sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De ingevulde bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of het andere document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.
Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen. Het budget is bereikt.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 10.000,- per aanvraag.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 tot en met 2024 is: € 133.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

 Actuele wet- en regelgeving