Startversneller ondernemers in de culturele sector

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Startende ondernemers in de culturele sector.

Waarvoor

Subsidie voor coaching voor het verbeteren van de ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden. Bij coaching kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ondersteuning bij:

 • communicatie of contact met klanten,
 • het opstellen van een ondernemingsplan of;
 • het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.

Direct aanvragen bij Oost NL

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is een startende ondernemer in de culturele sector. Dit zijn de volgende sectoren of disciplines: podiumkunsten, bibliotheken, erfgoed, literatuur, beeldende kunst en mediakunst;
  • betaalt zelf 20% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • heeft voor de coaching nog geen subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling of de subsidieregeling Voucherregeling startende ondernemers;
  • voert de activiteit uit binnen 12 maanden na de datum van de subsidieverlening.
 • De coaching vindt plaats in Overijssel.
 • De coach:
  • heeft minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met coachen en beschikt over de benodigde vaardigheden;
  • heeft coaching als hoofdactiviteit;
  • haalt op het moment van de aanvraag een substantieel deel van het inkomen uit coaching of vergelijkbare activiteiten ter ondersteuning van ondernemers;
  • heeft ervaring met het coachen van ondernemers;
  • heeft een website met minimaal een beschrijving van zijn dienstverlening;
  • beschikt over minimaal drie referenties uit de afgelopen twee jaar;
  • heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met de aanvragende startende ondernemer;
  • hanteert een marktconform tarief.
 • De subsidie wordt geweigerd als de aanvraag over de inkoop van adviesdiensten gaat. Bijvoorbeeld de inkoop van financieel of juridisch advies.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 7.6 Startversneller ondernemers in de culturele sector.

Verplichte bijlagen

Oost NL verzorgt verder voor u de aanvraag. Zie voor meer uitleg het kopje 'Hoe vraagt u aan?.

 • Voor de coaching een offerte waaruit blijkt:
  • waarvoor de coaching wordt ingezet;
  • wanneer de coaching wordt gegeven; en
  • wat de totale kosten zijn en wat het geldende uurtarief van de coach is.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd.
 • Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
Hoe vraagt u aan

U vraagt de subsidie aan via De Startversneller van Oost NL.

 • Oost NL (de uitvoerder van De Startversneller) controleert uw aanvraag op compleetheid en vraagt zo nodig ontbrekende informatie op.
 • Oost NL zorgt er voor dat wij uw subsidieaanvraag in goede orde ontvangen.
Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 1.000,- per aanvraag en per ondernemer.
 • Als er sprake is van een startende ondernemer van een onderneming met meerdere eigenaren, dan bedraagt de subsidie per deelnemende startende eigenaar niet meer dan € 1.000,-.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 40.000,-. Het subsidieplafond geldt voor 2022 t/m 2025.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met Oost NL. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving