Productieregeling cultuur Overijssel (TENDER)

Uitslag tender 2022

Voor wie

Voor een professionele maker of een professionele, producerende culturele instelling. De aanvrager kan een natuurlijk persoon zijn of een organisatie of een onderneming.
 

Waarvoor

Subsidie voor het ontwikkelen van minimaal twee professionele culturele producties in Overijssel en het uitvoeren van het bijbehorende productieprogramma.

Let op: deze subsidieregeling is vervallen per 16 augustus 2022. Omdat de tender uitslag nog bekend gemaakt moet worden blijft deze pagina bestaan.

Tekst van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling is op 16 augustus 2022 ingetrokken.

Paragraaf 7.10 Productieregeling cultuur Overijssel

Artikel 7.10.1 Betekenis van de begrippen

In dit artikel worden vaker voorkomende begrippen uitgelegd.

- Artistieke kwaliteit: de artistieke kwaliteit van een productie blijkt uit het vakmanschap, de zeggingskracht en de oorspronkelijkheid van de productie.
- Impact op publiek: het effect van de activiteiten waarbij de waarde voor publiek wordt gewogen.
- Maker: de artistiek leider(s) van de culturele productie of degene die een kunstwerk maakt.
- Producerende instelling: een organisatie die als belangrijkste bezigheid heeft het ontwikkelen, het maken en vervolgens het presenteren van producties in verschillende kunstdisciplines.
- Productie: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe culturele uiting.
- Zakelijke kwaliteit: de mate waarin en de wijze waarop de aanvrager in staat is om de producties op meer professionele wijze te realiseren. Hierbij gaat het om de financiële haalbaarheid van de producties en een gespreide financieringsmix.

Artikel 7.10.2 Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan het vernieuwen en ontwikkelen van cultureel aanbod. In dit geval door de ontwikkeling en vernieuwing van culturele producties in verschillende kunstdisciplines aan te moedigen.

Artikel 7.10.3 Activiteiten die voor de subsidie in aanmerking komen

 1. De subsidie wordt verstrekt voor een productieprogramma dat bestaat uit de ontwikkeling van minimaal twee professionele culturele producties en het uitvoeren daarvan.
 2. De culturele producties voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de nadruk ligt op het ontwikkelen en creëren van de producties;
  • de producties zijn op het terrein van minimaal één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, dans, beeldende kunst en mediakunst, film, documentaire en literaire cultuur;
  • de producties onderscheiden zich door hun toegevoegde waarde voor het kunst- en cultuuraanbod binnen een van de genoemde kunstdisciplines in Overijssel;
  • de producties hebben artistieke en zakelijke kwaliteit, minimaal provinciale uitstraling en impact op het publiek;
  • de producties worden ontwikkeld en minimaal ook uitgevoerd in Overijssel;
  • de producties staan onder leiding van personen die aantoonbaar beschikken over artistieke kwaliteiten als maker of als producerende instelling en ervaring hebben in het artistiek en productioneel leiden van producties. Dit wordt aangetoond aan de hand van het overzicht zoals genoemd in lid 3 sub b.
  • een deel van de kunstenaars die bij de producties betrokken zijn, is gevestigd of woont in Overijssel.
 3. Het productieprogramma voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • in het productieprogramma staat:
   • een beschrijving van het aantal producties en de omschrijving van doel en artistiek concept ervan;
   • een beschrijving van de wijze waarop deze doelen worden bereikt;
   • een beschrijving van de impact op het publiek dat geprobeerd wordt te bereiken;
   • een beschrijving van de maker en de bij de producties betrokken andere partijen;
   • een beschrijving van de vorm waarin de producties gepresenteerd gaan worden;
   • een gespecificeerde begroting met dekkingsplan;
  • het productieprogramma bevat een overzicht van de maker(s) onder vermelding van hun woon- of vestigingsplaats, arbeids- en opleidingsniveau, werkervaring en andere activiteiten die van belang zijn.
  • als sprake is van producties in de buurt van Natura 2000 gebied, bevat het programma ook het resultaat van het onderzoek met instrument AERIUS Calculator waaruit blijkt of de producties negatieve effecten hebben voor Natura 2000-gebieden.
 4. Het productieprogramma scoren minimaal 60 punten op basis van scoretabel 1, waarvan minimaal 30 punten op het onderdeel artistieke kwaliteit.
 5. De volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor de subsidie:
  • als de productie een boek, muziekdrager of een dvd-uitgave is;
  • als de productie een tentoonstelling, festival, concert, concertreeks is, behalve als het gaat om een presentatieplek van de producties;

Artikel 7.10.4 Aanvrager

 1. De aanvrager is een professionele maker of een professionele, producerende culturele instelling. De aanvrager kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een organisatie of een onderneming.
 2. De aanvrager heeft in de beleidsperiode 2021-2024 geen subsidie ontvangen op basis van de subsidieregeling 7.1. Kader culturele instellingen Overijssel of op basis van de subsidieregeling 7.17 Versterking maakklimaat kunst en cultuur Overijssel.

Artikel 7.10.5 Kosten die voor de subsidie in aanmerking komen

De personeelskosten, eigen materiaalkosten en de kosten van derden zijn subsidiabel. Er gelden geen uitzonderingen op de subsidiabele en niet subsidiabele kosten van artikel 1.1.5 en 1.1.6.

Artikel 7.10.6 Hoogte van de subsidie

 1. De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten.
 2. De subsidie is maximaal 50% als minimaal 10% van de dekking bestaat uit een geldbijdrage van een gemeente in Overijssel.
 3. De subsidie is maximaal € 50.000,- per aanvraag.

Artikel 7.10.7 Tenderregeling

 1. De subsidieregeling is een tenderregeling.
 2. Elke volledige aanvraag krijgt punten op basis van de beoordeling van de kwaliteitsvoorwaarden zoals genoemd in de scoretabel 1. De beoordeelde aanvragen worden vervolgens in volgorde geplaatst op basis van het behaalde puntenaantal.
 3. Bij een gelijke totaalscore wordt prioriteit gegeven aan een aanvraag die het beste scoort op artistieke kwaliteit. In het geval dat nog steeds sprake is van een gelijke score, wordt prioriteit gegeven aan een aanvraag die het beste scoort op zakelijke kwaliteit. Als ook dan nog steeds sprake is van een gelijke score, vindt loting tussen die betreffende aanvragen plaats. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

Artikel 7.10.8 Aanvraag

 1. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 23 mei 2022 9.00 uur en moet uiterlijk 15 augustus 2022 vóór 17.00 uur ontvangen zijn.
 2. De aanvrager maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier Productieregeling Cultuur Overijssel.
 3. De aanvrager levert een begroting en een dekkingsplan in. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 4. De aanvrager levert aanvullend de volgende stukken in:
  • het productieprogramma;
  • als een gemeente ook een deel van de kosten betaalt, een door deze gemeente verleende beschikking, ondertekende verklaring of en intentieverklaring waaruit deze financiële bijdrage blijkt.
 5. De subsidieaanvraag moet vóór de sluitingsdatum volledig zijn.
 6. Na sluitingsdatum kunnen er geen inhoudelijke en financiële aanvullingen of wijzigingen meer ingediend worden.

Artikel 7.10.9 Beschikbaar budget voor de regeling

 1. Het subsidieplafond geldt voor de openstellingperiode die genoemd is in artikel 7.10.8.
 2. Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van de volgorde op basis van het behaalde puntenaantal. Dit is een afwijking van artikel 1.1.4.
 3. De verdeling van het subsidieplafond begint bij de aanvraag met de hoogste score en gaat door tot het subsidieplafond bereikt is.
 4. Als de te verstrekken subsidie voor een aanvraag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond, dan kan de subsidie lager worden verleend. Dit kan alleen na overleg met de aanvrager en onder de voorwaarden dat:
  1. het activiteitenprogramma ongewijzigd wordt uitgevoerd;
  2. de aanvrager of derden bereid zijn het financiële tekort zelf aanvullend te financieren.

Artikel 7.10.10 Adviescommissie

Een aanvraag voor subsidie wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur. De commissie geeft advies over:

 1. of de productie voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.10.3 lid 2; en
 2. de toekenning van de punten die in Scoretabel 1 zijn genoemd.

Artikel 7.10.11 Aanvullende verplichting

De subsidieontvanger is verplicht:

 1. de uitvoering van het productieprogramma te starten in 2022;
 2. de activiteiten uiterlijk 31 december 2024 uit te voeren;
 3. bij de uitvoering van de evenementen rekening te houden met de Wet natuurbescherming en beschermde aandachtsoorten. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.overijssel.nl/publish/pages/163396/brochure_evenementen_en_soortenbescherming.pdf;

Artikel 7.10.12 Staatssteun

Als sprake is van staatssteun, dan voldoet de subsidie aan artikel 53 AGVV.

Artikel 7.10.13 Looptijd

De subsidieregeling vervalt op 1 december 2024.

Scoretabel 1, bij artikel 7.10.7

SCORETABEL 1
Criteria    Te behalen punten
Artistieke kwaliteit, die blijkt uit:

a. vakmanschap

b. oorspronkelijkheid

c. zeggingskracht

Uit de aanvraag blijkt duidelijk vanuit welke inhoudelijke visie de producties vorm krijgen.
De combinatie van ambachtelijke vaardigheden en visie vormen het vakmanschap van de kunstenaar.
Bij oorspronkelijkheid gaat het om de mate waarin de activiteiten zich in artistieke en conceptuele zin onderscheiden van het overige aanbod in de culturele sector van Overijssel. Zeggingskracht ontstaat uit het vakmanschap plus wat de ‘noodzaak' of ‘urgentie' van een artistieke activiteit genoemd wordt. Hierbij kan de vraag worden gesteld waarom de productie juist nu van belang is.

a. 15 punten

b. 15 punten

c. 15 punten

minimaal 30 punten en maximaal 45 punten
Zakelijke kwaliteit. Bij zakelijke kwaliteit gaat het om de mate waarin en de wijze waarop de aanvrager in staat is om de producties op meer professionele wijze te realiseren. Hierbij gaat het om de financiële haalbaarheid van de producties en een gespreide financieringsmix.

maximaal

15 punten
Impact op het publiek. Bij impact op publiek gaat het om het effect van de activiteiten waarbij de waarde voor publiek wordt gewogen.

Maximaal

10 punten
Mate waarin wordt samengewerkt met andere relevante partijen.    Maximaal 10 punten
Mate waarin bijgedragen wordt aan de pluriformiteit van het culturele aanbod in Overijssel. Bij pluriformiteit van het culturele aanbod gaat het om de onderscheidende bijdrage die het activiteitenprogramma levert aan het al bestaande aanbod van culturele producties in Overijssel.    Maximaal 5 punten
Mate waarin de presentatievorm realistisch is.    Maximaal 15 punten
Totale score    Maximaal 100 punten

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee. U kunt deze uploaden in het formulier:

 • Het productieprogramma. Voor de inhoud zie het kopje 'Voorwaarden'.
 • Als een gemeente ook een deel van de kosten betaalt, een door deze gemeente ondertekende verklaring of een intentieverklaring waaruit deze financiële bijdrage blijkt.
 • Een begroting en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af op basis van een vastgestelde kwaliteitsvolgorde
Dit staat bekend als tendersystematiek. Elke volledige aanvraag krijgt punten op basis van de beoordeling van de kwaliteitsvoorwaarden zoals genoemd in de scoretabel. De beoordeelde aanvragen worden vervolgens in volgorde geplaatst op basis van het behaalde puntenaantal. Dit gebeurt op basis van de wegingscriteria in scoretabel 1 (artikel 7.10.7 van het Uitvoeringsbesluit).

Adviescommissie Cultuur

Een aanvraag voor subsidie wordt voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuur. De commissie geeft advies over:

of de productie voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 7.10.3 lid 2;
de toekenning van de punten die in tabel 1 zijn genoemd.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen als minimaal 10% van de dekking bestaat uit een geldbijdrage van een gemeente in Overijssel.
 • De subsidie is maximaal € 50.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 400.000,- en geldt voor 2022 en 2023.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving