Regeling voorbereiding voor het oprichten van een Plaatselijke actiegroep en het opstellen van een LOS

U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

Voor iedereen die een Plaatselijke actiegroep op wil richten en met ondersteuning een Lokale ontwikkelingsstrategie op gaat stellen.

Wat

Provinciale subsidie.

Waarvoor

 • Het vormen van een Plaatselijke actiegroep in het kader van LEADER.
 • Het schrijven van een LOS in het kader van LEADER.
Voorwaarden
 • De activiteiten worden gerealiseerd voor 1 januari 2023;
 • De subsidieontvanger vormt een Plaatselijke actiegroep waarbij ten minste 51% van de leden met een besluitvormende stem niet tot een belangengroep behoort;
 • De LOS wordt ingediend bij de Open Call voor nieuwe LEADER gebieden in het NSP voor de selectie van de LEADER-gebieden voor de periode 2023-2027.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • In afwijking van artikel 1.12 lid 1 zijn enkel de kosten genoemd onder b van dit artikel subsidiabel (kosten derden).
 • In afwijking van artikel 1.12 lid 2 zijn de kosten genoemd onder lid 1 subsidiabel vanaf 1 januari 2022.
Verplichte bijlagen

Bij uw aanvraag dient u een bijlage bij te sluiten die onderstaande punten bevat. U kunt deze uitsluitend als pdf-document uploaden in het digitale formulier.

 • een afbakening van het beoogde gebied;
 • een omschrijving van de visie voor het gebied;
 • een omschrijving van de beoogde meerwaarde van de LEADER werkwijze aan de visie voor het gebied;
 • een omschrijving van de aansluiting van de thema’s in de visie voor het gebied op de doelen van het NSP, zoals genoemd in artikel 2.5.6, eerste lid, onder c;
 • indien van toepassing een omschrijving van de aansluiting van de thema’s in de visie voor het gebied op de doelen, zoals genoemd in artikel 2.5.6, tweede lid;
 • een omschrijving van de beoogde aansluiting van de visie op het beleid van provincie en gemeente of waterschap;
 • een overzicht van het netwerk van de aanvrager;
 • een intentieverklaring van de beoogde deelnemende partijen aan de beoogde Plaatselijke actiegroep en in hoeverre deze al samenwerken;
 • een overzicht van de beoogde initiatieven;
 • een procesplan waarmee aangetoond wordt dat de aanvrager in staat is tot het oprichten van een Plaatselijke actiegroep en het opstellen van een LOS;
 • een planning en onderbouwde begroting van de activiteiten.
Hoe vraagt u aan

U kunt niet aanvragen.

Afhandeling van uw aanvraag 

De afhandeling van uw aanvraag vindt plaats na sluiting van de openstellingsperiode. Alle complete aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan een interne adviescommissie. De punten waarop de beoordeling wordt gedaan staan in tabel. Een toelichting op de beoordeling per onderdeel en de puntenscore kunt u lezen in Regeling POP3 subsidies provincie Overijssel.

Maximale bijdrage

De steun van deze regeling bedraagt 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen tot een maximum van € 30.000,-.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode is vastgesteld op € 120.000,- (provinciale middelen).

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving