Experimenten bestuursstijl

Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie om nieuwe (passende) vormen van samenwerking of nieuwe bestuursstijlen uit te proberen en daar samen van te leren. Het geleerde moet gedeeld kunnen worden zodat volgende projecten er van kunnen leren.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een experiment. Een experiment is voor deze subsidieregeling een proefproject waarbij de samenleving op een vernieuwende manier wordt betrokken bij de besluitvorming van medeoverheden en organisaties die als een openbaar lichaam bestuurd worden.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • Het experiment:
  • gaat over een maatschappelijke opgave in Overijssel.
  • heeft als doel te leren door te ervaren. Bijvoorbeeld door te werken met;
   • nieuwe vormen van samenwerking;
   • nieuwe werkvormen;
   • vernieuwde processen;
   • nieuwe of verschillende rollen, of;
   • een zoektocht naar de juiste positie of rol voor het bestuur en de samenleving.
  • is gericht op een nieuwe nog niet eerder uitgeprobeerde aanpak, werkvorm of methode;
  • moet binnen 24 maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De uitkomsten van het experiment zijn ook bruikbaar voor andere organisaties of kunnen gedeeld worden met een brede groep.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 8.3 Experimenten Bestuursstijl.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een document waarin de ambities van de aanvrager en Studio Vers Bestuur zijn vastgelegd. Er zijn geen vormeisen gesteld aan het document.
 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken dat u op deze pagina kunt downloaden.
 • Een bewijs van bankrekening. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of, bij telebankieren, een schermprint waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt

Neem eerst contact op met het Overijssel loket. Zij brengen u in contact met een beleidsmedewerker van het Programma Experimenten Eigentijdse Bestuursstijl. Samen stelt u dan een document op waarin het experiment wordt beschreven.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 24.999,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond 2022 en 2023 totaal: € 50.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving