Bijlage 1a Aanmelding en machtiging samenwerkingspartner

U kunt de tekst kopiëren en plakken in een Word-document.

Provincie Overijssel – Aanmelding en machtiging samenwerkingspartner


Bijlage 1a behorende bij een subsidieaanvraag op basis van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.


Let op: deze bijlage alleen gebruiken als er sprake is van een samenwerkingsverband.


Dit document moet per deelnemer worden ingevuld en ondertekend. De penvoerder kan ze als bijlagen meesturen met de aanvraag.


U bent van plan via een penvoerder een subsidieaanvraag te doen

Door ondertekening van dit formulier verklaart u als ondergetekende:


☐ Bekend te zijn, en in te stemmen, met de voorwaarden die volgen uit de subsidieregeling <invullen naam regeling (Ubs nummer)> en Hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.


☐ Bekend te zijn met de inhoud van de aanvraag en uw eigen gegevens naar waarheid te hebben aangeleverd.


Bevoegd en/of gemachtigd te zijn om dit formulier te ondertekenen.


☐ Een machtiging aan de hieronder ingevulde penvoerder te geven voor:

  • het indienen van de subsidieaanvraag inclusief bijlagen;

  • het aanspreekpunt en contactpersoon te zijn voor de subsidie;

  • het ontvangen en doorbetalen van de voorschotten en subsidiegelden aan de samenwerkingspartners;

  • het voeren van alle correspondentie namens u en het samenwerkingsverband die betrekking heeft op de subsidie, zoals het indienen van de aanvraag, het doorgeven van wijzigingen en de aanvraag tot vaststelling;

  • het inzichtelijk maken van de projectadministratie van het gehele project.


Naam penvoerder:

Projectnaam:


Ondertekening

Naam organisatie:

KvK-nummer:

Naam Holding/groep (indien van toepassing):

Adres/Postbus:

Plaats:

Naam contactpersoon:

Functie:

E-mail:

Telefoonnummer:

Datum:

Handtekening: