Energiebesparing Overijssel 2.0

Voor wie

Een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.

Wat

Subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in gebouwen en/of bedrijfsprocessen en/of de productie van warmte opgewekt door een zonnecollector.

Waarvoor

Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing:

 • Activiteit A: in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie A en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code dan moeten de individuele maatregelen die ook een eigen code hebben in de energielijst 2022 of 2023, voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code, en/of;
 • Activiteit B: in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de Energielijst onder categorie B en voldoen aan de daarin gestelde technische eisen. Als wordt aangevraagd onder een generieke code dan moeten de individuele maatregelen die ook een eigen code hebben in de energielijst 2022 of 2023, voldoen aan de gestelde technische eisen onder de betreffende eigen code.
 • Activiteit C: de productie van warmte voor eigen gebruik, opgewekt door een zonnecollector. Het moet gaan om een zonnecollectorsysteem voor verwarmen die voldoet aan de technische eisen zoals opgenomen in de Energielijst 2022 of 2023 onder categorie D.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur.

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' starten wij een eigen onderzoek naar de integriteit van aanvragers. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als uit ons onderzoek blijkt dat wij meer informatie nodig hebben dan kunnen wij u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. De vragen gaan over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

U hoeft alleen een Bibob-formulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. In dat geval geven wij geen voorschotten totdat de beoordeling is afgerond. Het niet of onvolledig indienen van het Bibob-formulier betekent dat wij de aanvragen buiten behandeling laten of de subsidie gaan intrekken. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • mag maximaal 1 keer per jaar per vestigingsadres subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • mag nog niet gestart zijn met de activiteiten.
 • Als de aanvrager een huurder van het gebouw is, dan heeft de eigenaar toestemming gegeven om de activiteiten uit te voeren.
 • De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • de investering heeft betrekking op één adres in Overijssel, behalve als er sprake is van investeringen op meerdere adressen in Overijssel die technisch met elkaar samenhangen;
  • de energiebesparing of de productie van warmte vindt in Overijssel plaats;
  • GEWIJZIGD in investeringen in technische voorzieningen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of meer. Dit geldt niet voor activiteit C. Voor de berekening van de terugverdientijd mag gebruik gemaakt worden van de berekeningsmethode die voor de energielijst geldt. Deze is te vinden op Berekenen terugverdientijd EIA van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
  • het totale vermeden primaire energieverbruik van de investeringen in technische voorzieningen levert minimaal 300 GigaJoule energiebesparing op. Dit geldt niet voor activiteit C;
  • de verhouding tussen het totale vermeden primaire energieverbruik en de te verlenen subsidie is minimaal 0,25. Dit betekent dat het totale vermeden primaire energieverbruik gedeeld door het te verlenen subsidiebedrag (in GigaJoule/€) 0,25 of hoger moet zijn;
  • de slaagkans van de investering is voldoende. Dit wordt bepaald op basis van de kwaliteit van het projectplan, de technische, financiële en juridische haalbaarheid en de mate waarin de activiteiten startgereed en obstakelvrij zijn. Dit geldt niet voor activiteit C.
 • De activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie als:
  • het gaat om woningen;
  • het gaat om wettelijk vereiste technische voorzieningen, waaronder technische voorzieningen die op grond van het geldende bouwbesluit voor nieuwbouw verplicht zijn;
  • het gaat om aanschaf van voertuigen voor het vervoer over de weg, vaartuigen voor de binnenvaart of railgebonden voertuigen;
  • het gaat om LED-verlichting, spouwmuurisolatie, Hr-ketels, technische isolatie of lichtregelsystemen;
  • het gaat om een installatie die op het moment van de aanvraag al in bedrijf is genomen;
  • voor een investering al subsidie is verleend door de provincie of een ander bestuursorgaan.
 • Deze subsidieregeling valt onder artikel 38 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Een opdracht mag alleen als daarin duidelijk staat beschreven dat de opdracht afhankelijk is van de aan te vragen subsidie.

De volledige voorwaarden kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs), hoofdstuk 1 en paragraaf 3.1 Energiebesparing Overijssel. U vindt deze onder het kopje Actuele wet- en regelgeving op deze pagina.

Extra voorwaarden voor activiteit A
 • Voor technische voorzieningen bij nieuwbouw geldt:
  • er wordt aan minimaal de BENG-eisen voldaan. Aanvullend daarop geldt dat de maximale energiebehoefte en het maximale primaire fossiele energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar, 20% minder bedraagt dan toegestaan is op basis van de BENG en dat het minimale aandeel hernieuwbare energie 25% meer bedraagt dan vereist is op basis van de BENG;
  • als sprake is van utiliteitsgebouwen waarbij geen BENG-eis geldt, wordt een reductie van minimaal 40% gehaald ten opzichte van wat gangbaar is.
 • Met de technische voorzieningen bij bestaande utiliteitsgebouwen zonder de status van cultureel erfgoed wordt minimaal een energieprestatie van label A++ bereikt en minimaal 7 labelstappen beter dan het was.
 • Met de technische voorzieningen bij bestaande utiliteitsgebouwen met de status van cultureel erfgoed wordt minimaal:
  • een energieprestatie van label A++ bereikt of,
  • een energielabel bereikt dat minimaal 4 stappen beter is dan het was en waarbij minimaal label A wordt bereikt of,
  • de energieprestatie-eis uit het geldende bouwbesluit voor nieuwbouw bereikt.
Extra voorwaarden voor activiteit C

De opgewekte warmte:

 • wordt niet geleverd aan derden;
 • leidt tot een gasbesparing.
Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee in het aanvraagformulier.

 • Een projectplan. In het projectplan staat:
  • een omschrijving van de investering;
  • een onderbouwing:
   • van de energiebesparing van de investering in de subsidiabele activiteiten, zowel in een individuele activiteit als in de gezamenlijke activiteiten, over een periode van 15 jaar in GigaJoule, kWh of m3;
   • van het eigen energieverbruik van de investering over een periode van 15 jaar in GigaJoule, kWh of Nm3, of aangeven dat geen sprake is van eigen energieverbruik van de investering;
   • van de terugverdientijd van de investering in de subsidiabele activiteiten, zowel in een individuele als in de gezamenlijke activiteiten;
   • waaruit blijkt dat aan de technische eisen van de energielijst wordt voldaan.
 • Een berekening van het vermeden primaire energieverbruik over een periode van 15 jaar in GigaJoule, kWh of Nm3. U moet hiervoor gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde rekentool Berekening vermeden primaire energie
 • Een begroting en dekkingsplan, waaruit blijkt:
  • de aanschafbedragen van de technische voorzieningen inclusief de kosten van de installatie van de technische voorziening;
  • als dit van toepassing is: de loonkosten aanvrager voor de installatie van de technische voorziening. Maak bij voorkeur gebruik van ons Begrotingsformat Energiebesparing Overijssel 2.0.
 • Offerte(s) of offertes waaruit de aanschaf- en installatiekosten blijken, of een door een onafhankelijke derde opgestelde kostenraming. Als voor een offerte wordt gekozen, dan bevat deze minimaal de volgende informatie:
  • een gespecificeerde omschrijving van de diensten, installatie of apparatuur die in de offerte worden aangeboden;
  • per dienst, installatie of apparatuur de prijs exclusief btw, het btw-percentage en btw-bedrag en de prijs inclusief btw.
 • Als u die al heeft een kopie van de noodzakelijke vergunningen.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Extra bijlage(n) 

Als er sprake is van technische voorzieningen zoals bedoeld in activiteit A (energiebesparing in of bij gebouwen):

 • Bij nieuwbouw van utiliteitsgebouwen: een BENG-berekening zoals wettelijk vereist volgens het geldende bouwbesluit inclusief aanvullende subsidiabele technische voorzieningen, die inzichtelijk maken hoe deze gezamenlijk bijdragen aan de vereiste verbetering ten opzichte van de BENG-eisen.
 • Bij nieuwbouw van utiliteitsgebouwen waarbij geen BENG-eis geldt: een energiebalans berekening uitgedrukt in MJ/m2, waarbij het energiegebruik per gebruiksfunctie binnen het utiliteitsgebouw is aangegeven én het gangbare energiegebruik behorende tot de gebruiksfunctie volgens het geldende bouwbesluit. De berekening en de voorgenomen verbetering is van toepassing op het totale bruto vloeroppervlak (BVO) van het utiliteitsgebouw.
 • Bij bestaande bouw zonder de status van cultureel erfgoed: energielabels van de oude situatie en de nieuwe situatie die duidelijk maken hoe de aanvullende subsidiabele technische voorzieningen samen bijdragen aan de verbetering van het energielabel.
 • Bij bestaande bouw met de status van cultureel erfgoed:
  • Energielabels van de oude situatie en de nieuwe situatie die duidelijk maken hoe de aanvullende subsidiabele technische voorzieningen samen bijdragen aan de verbetering van het energielabel, óf een berekening waaruit blijkt dat in de nieuwe situatie wordt voldaan aan de energieprestatie-eis uit het geldende bouwbesluit.
  • Als het geen rijksmonument of een gemeentelijk monument is een verklaring van de gemeente, waarin zij de cultuurhistorische waarde van het cultureel erfgoed erkent.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is en aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidie totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alleen de volgende kosten die nodig zijn om het hogere niveau aan energiebesparing te behalen komen voor subsidie in aanmerking:

 • de aanschafkosten van de technische voorzieningen of de zonnecollector volgens artikel 1.2.7 Ubs;
 • de personeelskosten van de aanvrager en de loonkosten van derden voor de installatie van de technische voorziening. Voor de personeelskosten van de aanvrager geldt een vast uurtarief van € 40,-. Voor de loonkosten van derden geldt het uurtarief voor derden.

Bij de berekening van de subsidie worden alleen de kosten van de investering betrokken die als een afzonderlijke investering vast te stellen zijn.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie:
  • aan een micro- of kleine onderneming is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan een middelgrote onderneming is maximaal 40% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • aan een grote onderneming is maximaal 30% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 125.000,- per aanvraag.
 3. Bij de berekening van de subsidie worden alleen de kosten van de investering betrokken die als een afzonderlijke investering vast te stellen zijn.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de jaren 2022 en 2023 totaal: € 1.500.000,-.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

Na afronding van uw project stuurt u bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met partners buiten onze organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen volledige subsidieaanvragen met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Op deze subsidieregeling is de Wet Bibob van toepassing

Wij gebruiken de persoonsgegevens die in het Bibob-formulier staan alleen voor het onderzoek naar de integriteit van de aanvragers.

Tip

Voor grote energieproject kunt u mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling hernieuwbare energie en energie-efficientie door ondernemingen. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Energiefonds Overijssel.

Actuele wet- en regelgeving