Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2024 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

Voor wie

Voor gemeenten, stichtingen, verenigingen, BV's, NV's, maatschappen, ZZP-ers, vof's of eenmanszaken.

Wat

Subsidie voor energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Dit door initiatiefnemers te ondersteunen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Met haalbaarheidsonderzoek bedoelen wij: een onderzoek om te kijken of en hoe een activiteit uitvoerbaar is. Het doel is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de risico's in wat er nodig is om de energie-innovatie, inhoudelijk, juridisch, organisatorisch en financieel te laten slagen.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek dat over energie-innovatie in de provincie Overijssel gaat.

Met energie-innovatie bedoelen wij: geheel van menselijk handelen gericht op vernieuwing van producten of productieprocessen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. Het doel is bijdragen aan het vergroten van het aandeel duurzame energie of CO2-reductie.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft een belang bij de uitkomsten van de activiteiten. De aanvrager kan dit belang aantonen en of bewijzen. Dat belang kan zijn dat de aanvrager op basis van de uitkomsten de investeringsbeslissing neemt, het project gaat uitvoeren of dat de aanvrager eigenaar of mede-eigenaar is van het innovatieve concept dat wordt uitgewerkt;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • Het haalbaarheidsonderzoek:
  • wordt uitgevoerd door een hogeschool of een universiteit;
  • richt zich op energie-innovatie;
  • en de uitkomst ervan zijn bruikbaar voor een brede groep;
  • is niet gericht op een investering bij een individueel pand.
 • De opzet voor het haalbaarheidsonderzoek is afgestemd met het kennisloket nieuwe energie. Via www.nieuweenergieoverijssel.nl/kennisloket kan contact opgenomen worden met het kennisloket.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening of de De-minimisverordening Landbouw.

De voorwaarden kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.2 Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie. Deze vindt u onder het kopje 'Actuele wet- en regelgeving' op deze pagina.

Verplichte bijlagen

Wij raden u aan om de bijlagen eerst in te vullen en op te slaan. De bijlagen kunt u uploaden in het aanvraagformulier. Kunt u de begroting of het document niet openen, lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

 • Een begrotingen en een dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer gewijzigd is. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.
Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 24.999,- per aanvraag.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 5.000,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 samen is: € 200.000,-.
Het subsidieplafond voor 2024: € 62.362,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.

Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving