Inkoopacties energiemaatregelen Overijssel

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Waarvoor

Voor het organiseren van inkoopacties gericht op energiemaatregelen voor particuliere woningeigenaren.

Met inkoopactie bedoelen wij: een actie waardoor er voor een groep particuliere woningeigenaren korting wordt afgesproken bij één of meerdere leveranciers op de inkoop van energiemaatregelen aan de woning. De energiemaatregelen leiden tot energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie.

Direct aanvragen

Let op: nieuw aanvraagformulier!

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • kan maximaal 2 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen
  • start binnen 6 maanden na subsidieverlening met de activiteiten.
 • Voor de uitvoering van de activiteiten wordt een derde partij ingeschakeld die aantoonbare ervaring heeft met het organiseren van inkoopacties gericht op energiemaatregelen voor particuliere woningeigenaren. Ervaring kan worden aangetoond door te verwijzen naar eerder georganiseerde inkoopacties.
 • Er worden minimaal 2.500 particuliere woningeigenaren individueel, bijvoorbeeld door een persoonlijke uitnodiging per brief, uitgenodigd om aan de inkoopactie deel te nemen. Een advertentie in een plaatselijk blad of een soortgelijke niet-persoonlijke inzet is geen individuele benadering.
 • De communicatie naar de particuliere woningeigenaren wordt afgestemd met de coördinator van het gemeentelijke energieloket.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.19 Inkoopacties energiemaatregelen Overijssel.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een plan van aanpak waarin beschreven staat:
  • met welke partij de aanvrager de inkoopactie gaat organiseren;
  • hoeveel woningeigenaren er minimaal individueel worden benaderd;
  • hoe de afstemming met het gemeentelijke energieloket plaatsvindt;
  • wat de planning is van de inkoopactie.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Dit is met alle gevraagde bijlagen.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 10.000,- per inkoopactie.
 • Als twee of meer gemeenten gezamenlijk een inkoopactie organiseren, kan het maximale subsidiebedrag worden vermenigvuldigd met het aantal gemeenten dat de inkoopactie organiseert.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2021, 2022 en 2023 samen is in totaal: € 500.000,-. Een deel van dit bedrag is al verleend in 2021 en 2022.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving