Investeringssubsidie warmtenetprojecten

Voor wie

Een gemeente, waterschap, stichting, vereniging, BV of NV.

Wat

Met deze subsidieregeling wil de provincie bijdragen aan het stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. Dit door de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas te ondersteunen.

Waarvoor

Voor een warmtenetproject. De volgende investeringen voor nieuw te installeren warmte-infrastructuur komen in aanmerking voor de subsidie:

 • investeringen in het distributienetwerk;
 • bijkomende investeringen voor de productielocatie als deze bijkomende investeringen in vergelijking met een conventionele productielocatie nodig zijn voor de bouw, uitbreiding en renovatie van één of meer productie-eenheden om deze als een energie-efficiënt stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem te kunnen exploiteren.

Direct aanvragen

Let op: nieuw formulier!

Voorwaarden
 • Minimaal 20% bij aan de kosten die voor subsidie in aanmerking komen wordt betaald met een geldbijdrage van de aanvrager. Deze geldbijdrage is niet een ontvangen subsidie van bijvoorbeeld van de Rijksoverheid, Europese instanties of waterschappen.
 • Het systeem voor warmte-infrastructuur voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de warmtebron voor de basislast gebruikt tenminste 50% hernieuwbare energie, 50% restwarmte, 75% warmte uit warmtekrachtkoppeling of 50% uit een combinatie van dergelijke energie en warmte;
  • de basislast voor de warmtebron is geen biomassa uit voedingsgewassen;
  • de warmte van temperatuur hoger dan 70 graden Celsius wordt niet hoofdzakelijk ingezet voor de verwarming van nieuwbouw;
  • uit het projectplan blijkt dat de aanvrager het bronrisico beperkt tot een minimum;
  • uit het projectplan blijkt dat de aanvrager het vollooprisico tot een minimum beperkt. De volloopperiode bestrijkt maximaal vijf jaar exclusief de bouwtijd;
  • als houtige biomassa, anders dan houtige biomassa als warmtebron wordt gebruikt, moet sprake zijn van:
  • een tijdelijke bron voor de basislast waarbij binnen vijf jaar zicht is op een andere hernieuwbare bron;
  • gebruik voor een piek- en back-upvoorziening;
  • de investering in de productielocatie maakt integrerend deel uit van de warmte-infrastructuur.
 • De financiering van het warmtenetproject voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • het berekende rendement op eigen vermogen is niet hoger dan het op het moment van aanvraag geldend rendement op eigen vermogen dat de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks publiceert als redelijk;
  • er is sprake van een onrendabele top op de investeringen in het warmteproject;
  • het Energiefonds Overijssel kan de activiteiten niet of niet volledig financieren.
 • De activiteiten moeten binnen 5 jaar na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • Het warmtenetproject:
  • wordt uitgevoerd in Overijssel;
  • draagt aan de doelstelling van het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 of het Klimaatakkoord. Toelichting: wij hebben als doelstelling dat in 2023 20% van de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is;
  • past binnen het beleid van de gemeente in het geval van aansluiting van woningen op de warmte-infrastructuur. Toelichting: de benodigde instemming van de gemeente kan ook plaatsvinden onder voorbehoud van financiering door de provincie Overijssel en/of Energiefonds Overijssel;
  • is het maatschappelijk meest kostenefficiënte alternatief voor aardgas.
 • De aanleg van het energie-efficiënte stadsverwarmings- of stadskoelingssysteem behorende bij het warmtenetproject start binnen een jaar na de dag waarop de aanvraag wordt gedaan.
 • De volgende activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking: 
  • procesactiviteiten, waaronder administratie en toezicht;
  • activiteiten voor de aanleg van het verwarmingsnet;
  • het aansluiten van gebruikers en gebouwen op het warmtenet;
  • activiteiten waarvoor al een financiële bijdrage is gegeven door de Europese Commissie, de Rijksoverheid, een provincie, het Energiefonds Overijssel, een gemeente, een waterschap, een samenwerking van overheden op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, of een andere bij een overheid behorende organisatie.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen. Een opdracht mag alleen als daarin duidelijk staat beschreven dat de opdracht afhankelijk is van de aan te vragen subsidie.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit betekent dat de totale overheidsbijdrage voor de dekking van de kosten van de investering inclusief de subsidie van de provincie is niet meer dan:
  • 45% als de aanvrager een grote onderneming is;
  • 55% als de aanvrager een middelgrote onderneming is;
  • 65% als de aanvrager een kleine onderneming is.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.18 Investeringssubsidie warmtenetprojecten.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een haalbaar en uitvoerbaar projectplan. In het projectplan staat minimaal:
  • het warmteaanbod: een omschrijving van de warmtebron, hoe de bron in de warmtevraag kan voorzien en de toekomstbestendigheid, bijvoorbeeld contractduur en piek en back-up voorziening;
  • de warmtevraag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen contractueel vastgelegde afname en verwachte afname;
  • de benodigde warmte-infrastructuur;
  • een onderbouwing waarom het warmtenetproject het maatschappelijk meest kostenefficiënte alternatief voor aardgas is. Bijvoorbeeld door middel van de Startanalyse van het Expertisecentrum Warmte van het Rijk (ECW), een berekening gevalideerd door een model als bijv. CEGOIA en toetsing van deze berekening aan de praktijksituatie;
  • een business case met daarin uitgewerkt de financiering en onderbouwing van de onrendabele top, inclusief scenario’s;
  • de organisatie van de warmteketen;
  • een deskundige organisatie, aangetoond door het noemen van minimaal twee referentieprojecten;
  • een participatie- en communicatiestrategie afgestemd met de betrokken gemeente;
  • een risicoparagraaf;
  • de energie-efficiëntie van de warmte-infrastructuur.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie heeft ontvangen van de provincie of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn is. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 2,5 miljoen per warmtenetproject. De subsidie voor de onrendabele top die daar deel van uitmaakt, bedraagt maximaal 35%.
 • De subsidie bedraagt niet meer dan het verschil tussen de in aanmerking komende investeringskosten en de exploitatiewinst van de investering.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 samen is in totaal: € 3.500.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving