Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (Ubs 3.10)

Voor wie

De maatschappelijke partners van het Energieprogramma. Dit zijn:

 • Natuur en Milieu Overijssel;
 • VNO-NCW; en
 • Bio-energiecluster Oost-Nederland

Waarvoor

Voor de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het Energieprogramma.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur of totdat het budget bereikt is.

​​​​​​Voorwaarden
 • De activiteiten:
  • passen binnen de voorwaarden en doelstellingen zoals beschreven in de Omgevingsvisie.
  • dragen bij aan de realisatie van de projectportfolio’s binnen het Energieprogramma. Dit zijn de verzamelingen van projecten binnen een bepaald thema;
  • mogen na 1 januari 2022 gestart zijn.
  • GEWIJZIGD: moeten binnen een jaar na subsidieverlening, maar uiterlijk voor 30 maart 2024, uitgevoerd zijn.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 3.10 Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar of de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt 

Neem eerst contact op met de programmaleider Energieprogramma. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Fenny Lodewijk
E-mail: F.Lodewijk@overijssel.nl
Telefoon: 06 - 29 65 78 46

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023: € 870.646,-, hiervan is € 370.646,- voor aanvragen die ontvangen zijn in 2021.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving