Zonne-energie op bedrijfsdaken

Voor wie

De eigenaar of de huurder van een dak dat onderdeel is van een gebouw dat in Overijssel ligt.

Wat

Subsidie voor zonne-energie op bedrijfsdaken.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: Het aanpassen van een dak onder de voorwaarde dat er zonnepanelen op het dak worden geïnstalleerd.
 • Activiteit B: De aanschaf en installatie van lichtgewicht zonnepanelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van standaard zonnepanelen.

  Direct aanvragen
Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • moet binnen 24 maanden na subsidieverlening de zonnepanelen geïnstalleerd hebben;
  • mag nog niet gestart zijn met de activiteiten.
 • Bij het aanpassen van het dak gaat het alleen om de volgende activiteiten:
  • het constructief versterken van het dak. U moet een bewijs meesturen dat het betreffende dak zonder het treffen van constructieve maatregelen ongeschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen;
  • het aanpassen van het dak om brandgevaar te voorkomen. U moet een bewijs meesturen dat het betreffende dak zonder het treffen van maatregelen niet langer verzekerd is of kan worden.
 • Het aan te passen dak:
  • heeft een oppervlakte van minimaal 100 m2;
  • is alleen het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
 • De te installeren zonnepanelen:
  • hebben een totale capaciteit van minimaal 15 kWp;
  • worden geïnstalleerd door een gecertificeerd bedrijf in het plaatsen van zonnepanelen;
  • worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting.
 • De aanvraag past binnen de regels van de de-minimisverordening(verwijst naar een andere website) of als dit niet kan voor activiteit b, binnen de regels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)(verwijst naar een andere website).

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 3.12 Zonne-energie op bedrijfsdaken van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een constructieberekening of ander bewijs opgesteld door een externe deskundige, waaruit blijkt dat het dak:
  • constructief versterkt moet worden voor de installatie van standaard zonnepanelen; óf
  • constructief ongeschikt is voor de installatie van standaard zonnepanelen, maar eventueel wel geschikt is voor de installatie van lichtgewicht zonnepanelen;
  • óf een verklaring van de verzekering waaruit blijkt dat een aanpassing aan het dak noodzakelijk is om het pand te verzekeren.
 • Een tekening van het dak, waarop wordt aangegeven welk gedeelte van het dak aangepast wordt en op welk gedeelte van het dak de zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd.
 • Foto’s voorzien van datum, van het dak waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.
 • Een gespecificeerde offerte of overeenkomst voor:
  • de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om het betreffende dak geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen; of
  • de aanschaf en installatie van lichtgewicht zonnepanelen;
  • de aanschaf en installatie van zonnepanelen.
 • Als de aanvrager een huurder is: een getekende instemmingsverklaring van de eigenaar van het gebouw.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is een vast bedrag van € 80,- per kWp aan capaciteit van de zonnepanelen die worden geïnstalleerd.
 • De subsidie is maximaal het bedrag dat nodig is om het dak aan te passen.
 • GWIJZIGD De subsidie voor een lichtgewicht zonnepaneel is maximaal het verschil tussen de aanschafkosten van een lichtgewicht zonnepaneel en een standaardpaneel. Voor de kosten van een standaardpaneel rekent de provincie € 330,- per kWp.
 • GWIJZIGD De subsidie is maximaal € 100.000,- per aansluiting.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de jaren 2022 en 2023 samen is in totaal: € 600.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving