Ecologisch bermbeheer gemeenten

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor ecologisch bermbeheer.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. Voor het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan.
 2. Activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van ecologisch bermbeheer.

Direct aanvragen

Let op: nieuw aanvraagformulier!

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft de bermen in beheer;
  • kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • moet de activiteiten binnen 2 jaar na subsidieverlening uitgevoerd hebben.
 • De activiteiten worden uitgevoerd in Overijssel.
 • Als het beheer wordt gedaan door een andere partij dan de aanvrager, dan vindt er binnen twee jaar na subsidieverstrekking een nieuwe aanbesteding plaats.
 • Minimaal 25% van de totale lengte bermen buiten de bebouwde kom van de gemeente is of wordt binnen drie jaar na de subsidieverlening ecologisch ingericht en beheerd.
 • Voor de totstandkoming van ecologisch bermbeheer geldt:
  • er is al een goed plan voor ecologisch bermbeheer dat voldoet aan de voorwaarden (artikel 4.12.7 lid 5 van het Ubs);
  • er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt;
  • er vindt geen actieve bemesting plaats;
  • bagger moet worden afgevoerd;
  • inzaaien is alleen mogelijk in soortenarme bermen met inheemse en regionale soorten en mag niet ten koste gaan van eigen bermflora.
 • Als de subsidieaanvraag alleen betrekking heeft op de uitvoering van een ecologisch bermbeheerplan (activiteit b), dan heeft de gemeente een ecologisch bermbeheerplan vastgesteld op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Er kan geen aanvraag gedaan worden als het alleen gaat over bermen binnen de bebouwde kom.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.12 Ecologisch bermbeheer gemeenten.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een besluit van de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders waaruit blijkt dat de gemeente alle bermen daar waar mogelijk ecologisch gaat beheren.
 • Als het aanwezig is, een vastgesteld bermbeheerplan voor ecologisch bermbeheer.
 • Een offerte.
 • Als u aanvraagt voor het ontwikkelen van een bermbeheerplan voor ecologisch bermbeheer dan staat daarin minimaal:
  • een gebiedsbeschrijving; de natuurkwaliteit van de bermen, bermsloten en bermgreppels voordat de eerste werkzaamheden starten en een beschrijving van de huidige bermtypen. Deze moeten op voldoende gedetailleerd niveau beschreven worden, bijvoorbeeld een beschrijving per 500 strekkende meters berm;
  • de historie van het beheer;
  • de verspreiding en voorkomen van beschermde en andere prioritaire soorten zoals de rode lijst soorten en de provinciale aandachtssoorten, met exacte locaties aangeduid;
  • verspreiding en aanwezigheid van invasieve exoten, met exacte locaties aangeduid;
  • lokaal geldende beheerdoelstellingen en de gewenste natuurkwaliteit. Deze moet op voldoende gedetailleerd niveau beschreven worden, bijvoorbeeld een beschrijving per 500 strekkende meters berm;
  • de te gebruiken beheermethode en materiaal;
  • het percentage kale grond ten behoeve van insecten;
  • de benodigde kennis om werkzaamheden uit te voeren (opleiding);
  • het tijdstip van uitvoering (maand, week), met marges voor flexibiliteit;
  • de afspraken met de belanghebbenden die van invloed zijn op het beheer en de kwaliteit van de berm;
  • een planning;
  • de mate van toegestane insporing;
  • de maximaal toegestane oppervlakte waar sprake mag zijn van bodembeschadiging;
  • de minimale hoogte van de vegetatie voordat het maaien kan starten, in overleg met de opdrachtgever;
  • het inzaaien van bermen, de locatie waarop dit eventueel toegepast wordt binnen de contractperiode en de samenstelling van de gebruikte inheemse mengsels;
  • afspraken over talud- en bermherstel na schade
  • monitoring, eventueel met inzet van vrijwilligers;
  • communicatie: de manier waarop de samenleving wordt betrokken bij ecologisch bermbeheer om draagvlak te verkrijgen.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
De subsidie is maximaal € 20.000,- per subsidieaanvraag.

Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 en 2023 totaal: € 180.000,-, hiervan is € 80.000,- voor aanvragen die ontvangen zijn in 2021.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving