Iedereen een boom - grootschalige boomaanplant

Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor het realiseren van nieuw bos, waarbij het aanplantperceel in eigendom wordt overgenomen.

Met nieuw bos bedoelen wij: het bos, de houtsingel of houtwal of de houtige opstand dat is ontstaan op de aanplantpercelen na realisatie van het beplantingsplan. Inclusief de inboet en na uitvoering van het onderhoud.

Waarvoor

Voor het realiseren van nieuw bos op basis van een beplantingsplan.

Let op: kosten van aankoop van de gronden, instandhouding en onderhoud van het nieuwe bos is voor eigen rekening en risico van de aanvrager.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur.

Meer informatie over beschikbare grond

Meer informatie vindt u op de website van Iedereen een boom (grond)

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • realiseert het nieuwe bos op basis van een beplantingsplan. Dit is een lijst met bomen, struiken, heesters en andere aanplant, onder vermelding van aantallen en soorten. Met bijbehorende beplantingskaart en het te beplanten oppervlakte in hectare.;
  • heeft het recht toegezegd gekregen om binnen een afgesproken periode een aanplantperceel te kopen voor de prijs die met de provincie is afgesproken;
  • sluit binnen zes weken na de subsidieverlening een koopovereenkomst met de provincie;
  • GEWIJZIGD: heeft het nieuwe bos uiterlijk 1 april 2024 gerealiseerd.
 • Het beplantingsplan is opgesteld door:
  • een deskundige, of;
  • door het projectteam van Iedereen een boom.
 • Het nieuwe bos draagt bij aan de ambities zoals genoemd in het actieplan. Daarom wordt het vergeleken met het beplantingsplan dat vooraf is opgesteld door het projectteam Iedereen een boom. Het actieplan is te vinden op Iedereen een boom.
 • Er is een beheer- en onderhoudsplan voor minimaal 20 jaar opgesteld waarin duidelijk staat welk beheer en onderhoud gaat plaatsvinden, wat de kosten ervan zijn en hoe de kosten worden gedekt.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.13 Iedereen een boom - grootschalige boomaanplant.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een beplantingsplan. Dit is een lijst met bomen, struiken, heesters en andere aanplant, onder vermelding van aantallen en soorten. Met bijbehorende beplantingskaart en het te beplanten oppervlakte in hectare.
 • Een beheer- en onderhoudsplan. Voor de inhoud zie het kopje 'Voorwaarden'.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is € 0,75 per vierkante meter te realiseren nieuw bos.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023: € 165.000,-, hiervan is € 15.000,- voor aanvragen die ontvangen zijn in 2021.

Actieplan en aanplantpercelen

Te vin­den op de web­si­te van Ie­der­een een boom.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving