Iedereen een boom - kleinschalige aanplant

Voor wie

Stichtingen, verenigingen, bedrijven of particulieren.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten of waterschappen kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie om te zorgen dat er meer bomen aangeplant worden in Overijssel. Het is onderdeel van de actie 'Iedereen een boom'.

Waarvoor

Voor de aanplant van bomen of bosplantsoen die genoemd staan in Bijlage 1 Bomenlijst,  inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar. Er zijn twee activiteiten:

 • A: aanplant van bomen of bosplantsoen;
 • B: aanplant van bomen of bosplantsoen in een gecombineerde aanvraag voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp.
  Meedoen aan een gecombineerde aanvraag kan bijvoorbeeld via Groenbezig.

U kunt niet meer aanvragen. De regeling is gesloten.

Voorwaarden
 • De aanvrager is eigenaar van het perceel waar de bomen of bosplantsoen aangeplant worden óf heeft toestemming gekregen van de grondeigenaar om op het betreffende perceel bomen aan te planten.
 • Bij de voorbereiding, aanplant en onderhoud zijn minimaal 5 inwoners, die niet op hetzelfde adres ingeschreven zijn, betrokken. Elke betrokken inwoner of vrijwilliger besteedt uren aan de aanplant en beheer.
 • Een gecombineerde aanvraag (activiteit B) wordt ingediend door een deskundige organisatie die minimaal 5 jaar ervaring heeft met het organiseren van buurtinitiatieven en vergroeningsprojecten. Zie ook het kopje 'Meer informatie'.
 • Het gaat om de aanplant van bosplantsoen of bomen:
  • met een omtrek van maximaal 12 cm;
  • die genoemd staan in Bijlage 1 Bomenlijst bij deze subsidieregeling.
  • van minimaal drie of meer verschillende boomsoorten die in Bijlage 1 Bomenlijst van deze subsidieregeling zijn genoemd;
  • die tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023 worden aangeplant​​​​​;
  • in Overijssel;
  • in de openbare ruimte of op een plek die via opengestelde paden toegankelijk is of vanaf openbare paden zichtbaar is.
 • Als er sprake is van aanplant van bomen op een bedrijventerrein dan worden werknemers en buurtbewoners betrokken bij de planontwikkeling en -uitvoering.
 • De aanvrager heeft nog geen subsidie ontvangen:
  • voor het aanplanten van bomen, na september 2020, op basis van subsidieregeling 4.5 Verbeteren condities voor aandachtsoorten 4.0;
  • voor het aanplanten van bomen op basis van subsidieregeling 4.8 Groene schoolpleinen.
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene De-minimisverordening of De-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.16 Iedereen een boom - kleinschalige aanplant.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • De kopieën van alle offertes of alle facturen. Hierop staat minimaal:
  • welke boomsoorten zijn of worden aangeschaft;
  • wat de stamomtrek van de bomen is of dat het om bosplantsoen gaat;
  • wat de totale kosten zijn voor het plantmateriaal, eventuele boompalen, boombanden en grondverbeteraar.
 • Als de aanvrager zelf niet de eigenaar is dan levert de aanvrager ook de verklaring in waaruit blijkt dat de grondeigenaar toestemming geeft om op het betreffende perceel bomen aan te planten.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Voor organisaties en bedrijven: verleningsbrieven als uw organisatie/bedrijf eerder de-minimissteun heeft ontvangen (en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen. De regeling is gesloten.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

Subsidie voor aanplant van bomen of bosplantsoen

 • De subsidie voor aanplant van bomen of bosplantsoen (activiteit a) is:
  • maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • maximaal € 100,- per boom of bosplantsoen met banden en toebehoren;
  • maximaal € 2.500,- per subsidieaanvraag.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie € 500,- of minder is.

Subsidie voor aanplant van bomen of bosplantsoen in een gecombineerde aanvraag

 • De subsidie voor aanplant van bomen of bosplantsoen in een gecombineerde aanvraag (activiteit b) is 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 300,- per straat, wijk, buurtschap of dorp en een maximum van € 15.000,- per subsidieaanvraag.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie € 500,- of minder is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 is € 158.696,-, waarvan € 38.696,- bedoeld is voor aanvragen die zijn ontvangen in de indienperiode van 1 augustus 2021 tot 3 januari 2022.

Extra financiering van de kosten via het GroenDoen Fonds

Wij financieren vanuit deze subsidieregeling maximaal 50% van de kosten. Voor de overige kosten kunt u een aanvraag doen bij het ‘GroenDoen fonds’ van Trees for All. Het GroenDoen Fonds is voor vrijwilligers, in de vorm van een stichting of vereniging, die samen hun omgeving willen vergroenen. Initiatieven waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn, kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van € 500,- tot € 5.000,- euro uit het GroenDoen Fonds. Dit kan alleen zolang er budget is.

Meer informatie over de extra financiering leest u op de website van treesforall.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving