Klimaatadaptatie

Voor wie

Overijsselse gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het voorbereiden van Overijssel op de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit door plannen van gemeenten en waterschappen te ondersteunen.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 • Activiteit A: het uitwerken van een klimaatadaptatieplan, of;
 • Activiteit B: onderzoek naar de haalbaarheid van maatregelen die in het klimaatadaptatieplan opgenomen zijn of worden.
 • Activiteit C: de uitvoering van fysieke maatregelen die in een klimaatadaptatieplan opgenomen zijn of worden.


Let op: u kunt subsidie aanvragen voor activiteit A óf B óf C, maar niet voor A en B tegelijk. Subsidie voor de activiteiten A en C óf de activiteiten B en C kan wel.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De aanvrager kan in de jaren 2021, 2022 en 2023 maximaal twee keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • Het klimaatadaptatieplan:
  • houdt rekening met andere lopende en toekomstige opgaves en ontwikkelingen in de omgeving;
  • gaat over concrete maatregelen voor het bestrijden en voorkomen van hitte, wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen;
  • gaat over de effecten van klimaatverandering voor minimaal 1 van de volgende 9 sectoren die genoemd zijn in de Nationale Adaptatie Strategie: 1. water en ruimte; 2. natuur; 3. landbouw, tuinbouw en visserij; 4. gezondheid; 5. recreatie en toerisme; 6. infrastructuur: weg, spoor, water en ook luchtvaart; 7. energie; 8. information Technology en telecom; 9. veiligheid.
 • De maatregelen:
  • worden uitgevoerd in Overijssel;
  • zijn aanpassingen in de bestaande omgeving;
  • zijn gebaseerd op de resultaten van de stresstest. Met een stresstest wordt aangetoond wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn binnen een gebied. Er wordt daarvoor een test gedaan voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming;
  • zijn gebaseerd op een risicodialoog. Een risicodialoog is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico's;
  • zijn voor de komende 6 jaar opgenomen in de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie binnen de werkregio;
  • behalen minimaal 7 punten op basis van Puntentabel 1 bij deze subsidieregeling. U vindt deze onder het kopje 'Puntentabel 1' of in het Ubs 2022;
  • zijn geen onderhoud en beheer.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022 (Ubs), hoofdstuk 1 en paragraaf 2.3 Klimaatadaptatie.

Puntentabel 1

Puntentabel 1 bij de subsidieregeling 2.3 Klimaatadaptatie.

TABEL 1
 

Te behalen punten

1. Doeltreffendheid maatregelen

Maximale punten: 2

Het klimaatadaptatieplan bevat een duidelijke onderbouwing waaruit blijkt dat de maatregelen de kwetsbaarheid van gebieden voor hitte, wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen verminderen.

Ja: 2 punten.
Nee: 0 punten.

2. Doelmatigheid maatregelen

Maximale punten: 1

Het klimaatadaptatieplan bevat een duidelijke onderbouwing dat de maatregel kosteneffectief is.

Ja: 1 punt.
Nee: 0 punten.

3. Integraliteit maatregelen

Maximale punten: 4

Het klimaatadaptatieplan bevat maatregelen die bijdragen aan meerdere klimaatadaptatie doelen:

 • Voorkomen wateroverlast;
 • Voorkomen droogte;
 • Voorkomen hittestress;
 • Beperken van de gevolgen bij overstromingen:
Per doel: 1 punt.
4. Bijdrage aan maatschappelijke opgaven

Maximale punten: 7

Het klimaatadaptatieplan levert een bijdrage aan één of meer van de volgende maatschappelijke opgaven uit het provinciale Coalitieakkoord 2019-2023 Samen bouwen aan Overijssel:

 • Krachtige economie;
 • Goede bereikbaarheid;
 • Hitte, droogte en wateroverlast;
 • Energietransitie;
 • Aantrekkelijk wonen en ruimte;
 • Vitaal landelijk gebied;
 • Samenleven in Overijssel.
Per opgave: 1 punt.
5. Urgentie Op basis van de risicodialoog staat de maatregel op de uitvoeringsagenda voor de komende 6 jaar van een overheid binnen de werkregio: 1 punt.
6. Mate van vernieuwing

Maximale punten: 1

Er is sprake van vernieuwende maatregelen/ toepassing van nieuwe producten, werkwijzen, methoden of technieken:

Ja: 1 punt.
Nee: 0 punten.

7. Mate van betrokkenheid van inwoners bij het klimaatadaptatieplan

Maximale punten: 2

Inwoners zijn actief betrokken bij de ideeënvorming en voorbereiding of inwoners zijn initiatiefnemer van klimaatadaptatieplan:

Ja: 2 punten.
Nee: 0 punten.

8. Maatregelen kunnen snel uitgevoerd worden

Maximale punten: 1

- De uitvoering van maatregelen start binnen 1 jaar na subsidieverlening: 1 punt.

- Het is nog onduidelijk wanneer de fysieke uitvoering van de maatregelen start: 0 punten.
9. Bij de uitvoering van de activiteiten is aandacht voor biodiversiteit en inheemse soorten

Maximale punten: 2

ja: 2 punten
nee: 0 punten

Totale score = 1+2+3+4+5+6+7+8+9
Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een kaartaanduiding op kadastraal perceel niveau van het gebied waar de fysieke maatregelen worden uitgevoerd.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

 Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie voor activiteit A (het uitwerken van een klimaatadaptatieplan) en activiteit B (onderzoek naar de haalbaarheid van maatregelen) is:
  • maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • maximaal € 20.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit C (de uitvoering van fysieke maatregelen) is:
  • maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • maximaal € 150.000,- per aanvraag.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 10.000,- is.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2021 tot en met 2023 totaal: € 2.250.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving