Leefbaar platteland 3.0

Voor wie

Stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, Overijsselse gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor de uitvoering van toekomstplannen zodat dorpen en gemeenschappen weten hoe ze er nu voorstaan en wat nodig is om voor de toekomst.

Een toekomstplan is een compleet plan voor een dorp of gebied, dat in beeld brengt welke fysieke maatregelen en ideeën voor lokale initiatieven mogelijk zijn om een gebied of dorp leefbaar te houden in de toekomst. Het plan brengt de huidige situatie en de kansen voor de toekomst in beeld. Het bevat haalbare en gedragen maatregelen, ideeën en oplossingen.

Waarvoor

Voor één van de drie volgende activiteiten:

 • Activiteit A. Het uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal idee of initiatief dat onderdeel is of wordt van een toekomstplan.
 • Activiteit B. Procesondersteuning bij het opstellen van een toekomstplan.
 • Activiteit C. Het uitvoeren van fysieke maatregelen die in het toekomstplan zijn opgenomen.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor alle drie activiteiten.

Direct aanvragen 

Er is nog een klein budget beschikbaar voor activiteit A of actviteit B. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijssel Loket.

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • De aanvrager heeft een maatschappelijk belang. Dit betekent dat hij een aantoonbare relatie of belang heeft bij de leefomgeving van het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De gemeente draagt een geldbedrag bij aan de dekking van de kosten van het onderzoek, de procesondersteuning of de fysieke maatregelen uit het projectplan. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is minimaal een tiende deel van de hoogte van de gevraagde subsidie op basis van deze subsidieregeling.
 • Het toekomstplan voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • het plan is of wordt opgesteld door of samen met een deskundige met aantoonbare ervaring;
  • het plan houdt rekening met andere lopende en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving;
  • in het plan worden op een logische, samenhangende manier lokale opgaves aangepakt. Dat wat nodig is om een gebied of dorp ook in de toekomst leefbaar te houden;
  • de voorstellen in het plan dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit, de sociale kwaliteit en de identiteit van het dorp of gebied:
   • bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om alles wat openbare ruimte geschikt maakt voor mens, plant en dier. De juiste ontwikkeling op de juiste plek en op de juiste manier ingepast in de omgeving;
   • bij sociale kwaliteit gaat het om de mate waarin inwoners samen in staat zijn zelf dingen te organiseren en gedaan te krijgen.
 • Per toekomstplan wordt maximaal 1 keer een aanvraag ingediend.
 • Per dorp of gebied wordt maximaal 1 keer subsidie aangevraagd op basis van deze subsidieregeling.
 • De subsidieontvanger is verplicht binnen het netwerk Leefbaar Platteland een gevraagde en een ongevraagde bijdrage te leveren aan het delen van de opgedane kennis en ervaring.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden, de scoretabel en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 2.2 Leefbaar platteland 3.0.

Extra voorwaarden activiteit A
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door of samen met een deskundige met aantoonbare ervaring.
 • Als uit het onderzoek blijkt dat het idee of initiatief haalbaar is, dan moet binnen 3 maanden gestart kunnen worden met de uitvoering van het idee of initiatief.
 • U start binnen 1 maand na de datum waarop de subsidie is verleend met de uitvoering van het idee of plan en u heeft deze binnen 6 maanden afgerond.
 • Voor het uitvoeren van onderzoek is geen subsidie verleend op basis van de subsidieregelingen 2.14 Leefbaar Platteland of 10.2 Zelfstandig leven en gezond bewegen van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.
Extra voorwaarden activiteit B
 • U start binnen 1 maand na de datum waarop de subsidie is verleend met de uitvoering van het idee of plan en u heeft deze binnen 6 maanden afgerond.
 • Voor het opstellen van het plan is geen subsidie verleend op basis van de subsidieregelingen 2.14 Leefbaar Platteland of 10.2 Zelfstandig leven en gezond bewegen van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.
Extra voorwaarden activiteit C
 • Uit het projectplan blijkt dat de maatregelen juridisch, financieel en ruimtelijk haalbaar en uitvoer zijn.
 • De maatregelen:
  • zijn opgenomen in een toekomstplan;
  • worden uitgevoerd op het platteland in Overijssel;
  • dragen op een logische, samenhangende manier bij aan het leefbaar houden van het dorp of gebied, nu en in de toekomst;
  • zijn afgestemd met de betreffende gemeente;
  • dragen bij aan de leefbaarheid op het platteland en behalen minimaal 15 punten op onderdeel 1: Bijdrage aan leefbaarheid op basis van de puntentabel 1.
  • behalen minimaal 75 punten op basis van puntentabel 1.

De puntentabel vindt u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, paragraaf 2.2 Leefbaar platteland 3.0.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Extra bijlage voor activiteit A en B

 • Een offerte van de kosten. Let op: alleen kosten van derden die met een offerte zijn onderbouwd komen voor subsidie in aanmerking.

Extra bijlagen voor activiteit C

 • Een toekomstplan waar de fysieke maatregelen onderdeel van zijn.
 • Een projectplan voor de uitvoering van de fysieke maatregelen. In het projectplan staat minimaal:
  • de beschrijving van de bijdrage aan leefbaarheid;
  • de juridische, financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de fysieke maatregelen;
  • de betrokkenheid van inwoners en gemeente;
  • hoe de fysieke maatregelen op een logische, samenhangende manier bijdragen aan het leefbaar houden van het dorp of gebied, nu en in de toekomst;
  • de afstemming van het projectplan en toekomstplan met de gemeenten en provincie;
  • een plan van aanpak, inclusief stappenplan voor de uitvoering;
  • een financiële paragraaf, een begroting en dekkingsplan;
  • het gewenste en verwachte resultaat van het project.
 • Een schriftelijke bevestiging van de gemeentelijke geldbijdrage.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen of afstemming over de aanvraag kunt u contact opnemen met team Leefbaar platteland, leefbaarplatteland@overijssel.nl.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie voor activiteit A (uitvoeren van een onderzoek) of activiteit B (opstellen van een toekomstplan) is:
  • maximaal 90% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • minimaal € 1.000,- en maximaal € 15.000,- per aanvraag.
 • De subsidie voor activiteit C (het uitvoeren van fysieke maatregelen) is:
  • maximaal 90% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen;
  • minimaal € 50.000,- en maximaal € 100.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 en 2023 totaal: € 750.000,-. Er geldt een deelplafond van:

 • € 150.000,- voor activiteit A (het uitvoeren van onderzoek) en activiteit B (procesondersteuning);
 • € 600.000,- voor activiteit C (fysieke maatregelen).
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving