Kennis en ondersteuning nieuwe mobiliteit

Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie om een passende en goede vorm van bereikbaarheid te vinden voor iedereen die zich in Overijssel verplaatst.

Waarvoor

Voor de inhuur van kennis en ondersteuning die nodig is om een plan op te stellen voor het uitvoeren van Nieuwe Mobiliteit in Overijssel.

Direct aanvragen

Let op: nieuw formulier!

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • heeft een plan om Nieuwe Mobiliteit in Overijssel te realiseren.
  • heeft hulp nodig bij het opstellen van een businesscase die daarvoor nodig is;
  • kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling;
  • is nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen..
 • De kennis en ondersteuning is nodig voor het uitwerken van een kwalitatief volwaardig plan.
 • In het plan worden één of meerdere van de volgende onderdelen uitgewerkt:
  • beschrijving van nieuwe vormen van lokaal personenvervoer;
  • onderzoek naar de doelgroep en het verwachte aantal reizigers;
  • onderzoek naar de vervoerskundig toegevoegde waarde;
  • een markt- en concurrentieanalyse;
  • onderzoek naar de investeringen die nodig zijn;
  • een analyse van de juridische, financiële en organisatorische risico’s en de eventuele beheersing en aansprakelijkheid ervan;
  • een kosten-opbrengstenanalyse;
  • een verdienmodel, omschrijving van de financiële haalbaarheid.
 • Het plan wordt gemaakt samen met een persoon die:
  • ervaren is in het opstellen van plannen op het gebied van mobiliteit. Dit blijkt uit referentieprojecten;
  • onafhankelijk is. Dit betekent dat die persoon geen economische, juridische of financiële relatie met de aanvrager heeft.
 • Het personenvervoer:
  • is voor gebieden waar het openbaar vervoer niet of minder dan 1 keer per uur rijdt;
  • is voor het bereikbaar maken van kernen of wijken buiten het directe invloedsgebied van het kernnet of HOV-net;
  • concurreert niet met het kernnet of het HOV-net;
  • is niet alleen een andere mogelijkheid voor doelgroepenvervoer of instellingenvervoer, behalve als het om verbreding van de doelgroep gaat;
  • heeft naar het oordeel van Gedeputeerde Staten vervoerkundig voldoende toegevoegde waarde.
  • gaat niet over een plan waarvoor al subsidie is gegeven op basis van deze paragraaf.
 • Uit de marktanalyse blijkt dat marktpartijen het personenvervoer niet kunnen aanbieden omdat de opbrengsten niet voldoende zijn om de kosten van het personenvervoer te betalen.
 • Het project moet binnen een jaar na verlening van de subsidie zijn afgerond.
 • Deze subsidieregeling valt onder de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.3 Kennis en ondersteuning Nieuwe Mobiliteit Overijssel.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een door de opdrachtnemer en subsidieaanvrager ondertekende offerte. De offerte:
  • is op het moment van de subsidieaanvraag niet ouder dan zes maanden;
  • bevat minimaal de omschrijving van de benodigde kennis en ondersteuning én de periode waarin de diensten geleverd worden.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 5.000,- per subsidieaanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2021, 2022 en 2023 totaal: € 60.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving