Niet actief beveiligde overwegen (NABO)

Voor wie

De gemeenten Borne, Deventer, Hof van Twente en Olst-Wijhe.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan de verkeersveiligheid en het verbeteren van de doorstroming voor het trein- en wegverkeer. Dit door het beëindigen van de 12 openbaar toegankelijke NABO’s in Overijssel.

Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO): een overweg die is uitgerust met een Andreaskruis en waarschuwingsborden, maar die niet actief wordt beveiligd met spoorbomen, bellen en lichtsignalen.

Waarvoor

Voor het opheffen van, het beveiligen van of het realiseren van een eenvoudige andere voorziening voor een openbaar toegankelijke NABO. Bijvoorbeeld een wandelbuis, vee tunnel, spoortrap. Een fietstunnel of een autotunnel is geen eenvoudige andere voorziening.

Direct aanvragen

Let op: nieuw aanvraagformulier!

Voorwaarden
 • Als andere maatregelen nodig of effectiever zijn, dan kunnen Gedeputeerde Staten akkoord gaan met de andere maatregelen.
 • Alle NABO’s in de betreffende gemeente zijn uiterlijk in 2023 beveiligd, opgeheven of er zijn andere voorzieningen getroffen.
 • De aanvraag gaat over openbaar toegankelijke NABO's waar de gemeente recht- of belanghebbende is.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.7 Niet actief beveiligde overwegen (NABO).

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de gemeente dekking heeft voor haar deel van de planvoorbereiding- en/of realisatiekosten.
 • Een overeenkomst met of opdrachtverlening aan ProRail.
 • Een plan van aanpak voor de NABO(’s), waaronder een beschrijving van de scope en de te treffen maatregelen, van de organisatie, de planning en de financiën.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet volledig is. De aanvraag is volledig op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen
De subsidie is maximaal:

 • € 305.000,- voor de gemeente Borne;
 • € 390.000,- voor de gemeente Deventer;
 • € 1.550.000,- voor de gemeente Hof van Twente;
 • € 255.000,- voor de gemeente Olst-Wijhe.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2020 tot en met 2023 totaal: € 2.500.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving