Nieuwe mobiliteit Overijssel

U kunt niet meer aanvragen. Het budget voor deze subsidieregeling is bereikt.

Voor wie

Gemeenten, stichtingen, verenigingen, BV's of NV's.

Wat

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan een passende en goede vorm van bereikbaarheid voor iedereen die zich in Overijssel verplaatst.

Waarvoor

Subsidie voor het realiseren van nieuwe vormen van lokaal personenvervoer in Overijssel.

Voorwaarden
 • Er is een kwalitatief volwaardig plan opgesteld waaruit blijkt dat het lokaal personenvervoer na de subsidieperiode van maximaal twee jaar, op hetzelfde niveau kan worden aangeboden.
 • Minimaal twee van de volgende partijen hebben een verantwoordelijkheid in de uitvoering: een gemeente, inwoners, bedrijven of een lokale vereniging of stichting.
 • De nieuwe vorm van personenvervoer:
  • is voor gebieden waar het openbaar vervoer niet of minder dan 1 keer per uur rijdt;
  • is voor het bereikbaar maken van kernen of wijken buiten het directe invloedsgebied van het kernnet of HOV-net.
  • concurreert niet met het kernnet of het HOV-net.
  • is niet alleen een andere mogelijkheid voor doelgroepenvervoer of instellingenvervoer. Het kan wel als het gaat om een verbreding van de doelgroep.
  • heeft naar het oordeel van Gedeputeerde Staten vervoerkundig voldoende toegevoegde waarde.
 • Uit de marktanalyse blijkt dat marktpartijen het personenvervoer niet kunnen aanbieden omdat de opbrengsten niet voldoende zijn om de kosten van het personenvervoer te betalen.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • De activiteiten moeten uiterlijk 2 jaar na subsidieverlening afgerond zijn.
 • Deze subsidieregeling valt onder de de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.2 Nieuwe mobiliteit Overijssel.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting en dekkingsplan. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een offerte.
 • Een plan waarin minimaal is opgenomen een beschrijving van:
  • de nieuwe vervoersvorm;
  • het verwachte aantal reizigers;
  • de vervoerskundige toegevoegde waarde;
  • de doelgroep;
  • een markt- en concurrentieanalyse;
  • de benodigde investeringen;
  • de inzet van eigen uren en de verantwoordelijkheid van de aanvrager;
  • een analyse van de juridische, financiële en organisatorische risico's en de eventuele beheersing en aansprakelijkheid ervan;
  • en een verdienmodel waaruit de financiële haalbaarheid blijkt.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of, bij telebankieren, een schermprint waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U kunt niet meer aanvragen. Het subsidiebudget is bereikt.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2021 tot en met 2023 totaal: € 300.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving