Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel

Voor wie

Een bedrijf of een organisatie.

Let op: aanvragers uit de gemeente Deventer kunnen niet aanvragen. Zij hebben mobiliteitsmogelijkheden binnen de Cleantech Regio.

Waarvoor

Subsidie voor maatregelen die spitsmijding én CO2-reductie als doel hebben.

Spitsmijding: zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft door mensen te stimuleren met een ander vervoermiddel te reizen, op een ander tijdstip te reizen of niet te reizen. De ochtendspits is tussen 7.00 en 9.00 uur. De avondspits is tussen 16.00 en 18.00 uur.

CO2-reductie: het verminderen van CO2-uitstoot door minder, schoner, anders of niet te reizen.

Direct aanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2023 om 17.00 uur.

Voorwaarden
 • Het is mogelijk dat meerdere ondernemingen of organisaties samen een subsidieaanvraag indienen. Eén van die bedrijven is dan de aanvrager namens de deelnemers.
 • De maatregelen:
  • zijn gericht op verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld werknemers, bezoekers of scholieren;
  • zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers voldoende uit de spits blijven. Het effect op de spitsmijding in Overijssel, moet volgens ons voldoende zijn. Dit betekent dat de kosten van de maatregel in verhouding staan met het effect op spitsmijding;
  • kunnen na de subsidieperiode, van maximaal 1 jaar, blijvend uitgevoerd worden met eigen inzet en middelen;
  • zijn voor de verkeersdeelnemers van medeoverheden, ondernemingen, organisaties en scholen die fysiek gevestigd zijn in Overijssel;
  • voor de verkeersdeelnemers uit de gemeente Deventer komen niet voor de subsidie in aanmerking. Ondernemingen en organisaties uit de gemeente Deventer kunnen gebruik maken van de regeling van de Clean Tech regio.
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten op het moment dat wij de subsidieaanvraag ontvangen.
 • Het project moet afgerond zijn binnen twaalf maanden na de datum van de subsidieverlening.
 • Deze subsidieregeling valt onder de algemene de-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 5.5 Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel.

Verplichte bijlagen

U stuurt volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een projectplan. In het projectplan staat:
  • welke maatregelen genomen worden om uit de spits te blijven;
  • op hoeveel verkeersdeelnemers de maatregelen gericht zijn;
  • het te verwachten resultaat en de bijdrage aan spitsmijding in Overijssel;
  • een plan voor monitoring van de resultaten van de spitsmijding en CO2-reductie;
  • op welke manier de aanvrager na de subsidieperiode overgaat tot blijvende maatregelen op het gebied van spitsmijding;
  • een projectbegroting waarin een overzicht wordt gegeven van de totale projectkosten.
 • Een bewijs van bankrekening als u nog nooit subsidie van ons heeft ontvangen of als uw bankrekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun niet van ons heeft ontvangen).
 • Bij een gezamenlijke aanvraag: per deelnemende organisatie een ingevulde de-minimisverklaring en als dat van toepassing is de verleningsbrieven.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze mobiliteitsmakelaar voor een startgesprek. Contactgegevens:

Arnold Helfrich
Telefoon: 06 25 35 72 27
E-mail: a.helfrich@overijssel.nl

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 50.000,- per subsidieaanvraag waarbij de subsidie voor voorbereiding en administratie maximaal 15% van de totale subsidie is.
 • De subsidie is maximaal € 500,- per werkdag voor een blijvende spitsmijding.
 • De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie € 500,- of lager is.

Toelichting

De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de verwachte structurele spitsmijdingen. Van de aangemelde investeringen wordt nagegaan wat deze aan structurele spitsmijdingen opleveren. Voor één werkdag structurele nieuwe spitsmijding geldt een subsidiebijdrage van € 500,-. Daarbij maakt het niet uit of het de ochtendspits, avondspits of beide spitsen betreft. Als de medewerker maar structureel minimaal 1 spits per werkdag mijdt.
Bij bijvoorbeeld tien structurele spitsmijdingen leidt dat tot een subsidie van € 5.000,-. Voor de subsidie voor al die structurele spitsmijdingen bij elkaar opgeteld, geldt als eerste maximum 50% van de investeringskosten die voor subsidie in aanmerking komen, en als tweede maximum € 50.000,- totale subsidie per aanvraag. Hierbij is de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022 en 2023 samen is € 75.000,-, waarvan:

 • € 41.250,- voor Twente;
 • € 33.750,- voor West Overijssel.

West Overijssel: de gemeenten Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Hardenberg, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Twente: de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving