Ondersteuning Nationaal Groeifondsaanvragen

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 31 december 2023.

Voor wie

Ondernemingen, medeoverheden, stichtingen, verenigingen, kennisinstellingen of andere organisaties.

Wat

Subsidie om aanvragers te helpen om een onderbouwd voorstel bij het Nationaal Groeifonds (NGF) in te dienen. De voorstellen moeten bijdragen aan onze hoofdopgaven.

Waarvoor

Voor de uitwerking en voorbereiding van een voorstel voor het Nationaal Groeifonds, vierde ronde, voor één of meer van de volgende onderdelen:

 • a: de bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen op de lange termijn;
 • b: de strategische onderbouwing van het voorstel;
 • c: de kwaliteit van het plan, en;
 • d: de kwaliteit van de samenwerking en governance.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • is de penvoerder die namens de samenwerkingspartners van het voorstel de subsidieaanvraag indient. De samenwerkingspartners hebben hun samenwerking en de intentie om een aanvraag te dienen bij het Nationaal Groeifonds vastgelegd in een intentieverklaring die door alle samenwerkingspartners is ondertekend;
  • GEWIJZIGD zorgt ervoor dat het voorstel tijdig wordt ingediend voor de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds dat in 2023 wordt opgesteld.
 • Het voorstel:
  • het bevat een onderbouwing van de te verwachten bijdrage aan de Nederlandse economie, met de financiële- en maatschappelijke kosten en baten en de juridische uitvoerbaarheid.
  • benoemd de deelnemende organisaties, het programmamanagement is omschreven en er is aandacht besteed aan de praktische uitvoerbaarheid van het plan;
  • het valt binnen minimaal één van de twee terreinen:
   • kennisontwikkeling;
   • onderzoek, ontwikkeling & innovatie.
  • het heeft een financiële omvang van minimaal € 30 miljoen;
  • het is aanvullend aan private investeringen;
  • het is aanvullend aan bestaande publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid;
  • het is niet-structureel. Dat wil zeggen dat er eenmalig een investering nodig is om economische groei mogelijk te maken;
  • het voldoet aan de toets van subsidiariteit. Dat wil zeggen dat de rijksoverheid het juiste bestuursniveau is om in een bepaald voorstel te investeren.
  • het past binnen de financiële kaders van het nationaal groeifonds.
 • Per voorstel kan maximaal 1 keer een aanvraag ingediend worden.
 • Bij het voorstel zijn Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen of medeoverheden als projectpartner betrokken. Dat wil zeggen dat zij meewerken aan de realisatie van een deel van de investeringen waarvoor een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds is gevraagd. Dit kan door voor eigen rekening uren, materiaal, financiën of andere bijdragen die op geld zijn te waarderen, in te brengen als cofinanciering voor de investering.
 • Het voorstel draagt:
  • bij aan één of meerdere strategische hoofdopgaven van de provincie, te weten:
   • Goede mobiliteit;
   • Voorbereid zijn op hitte, droogte en wateroverlast;
   • Vitaal landelijk gebied;
   • Een krachtige Economie;
   • Energietransitie;
   • Aantrekkelijk wonen in steden en dorpen;
   • Samen leven in Overijssel.
  • in belangrijke mate bij aan de versterking van het verdienvermogen, duurzame economische groei en samenwerking de brede welvaart in de provincie Overijssel. Dit blijkt uit het aantal punten dat het voorstel behaald op basis van Puntentabel 1. Het voorstel behaald minimaal 8 punten, op basis van Puntentabel 1.
 • Bij de uitwerking van het voorstel wordt rekening gehouden met de criteria zoals genoemd op www.nationaalgroeifonds.nl
 • De aanvraag past binnen de regels van de Algemene De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in hoofdstuk 1 en paragraaf 6.10 Ondersteuning Nationaal Groeifondsaanvragen van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een begroting. Het is verplicht om het beschikbaar gestelde begrotingsformat te gebruiken.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd.
 • Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als uw organisatie dit jaar en de twee vorige jaren de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als u de steun van een andere overheid heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u de documenten niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u vanaf 1 mei kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag 

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is een aanvraag met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • Als de aanvrager een medeoverheid of een onderneming is, dan is de subsidie maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Als de aanvrager een stichting, vereniging, kennisinstelling of andere organisatie zonder winstoogmerk is, dan is de subsidie maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 50.000,- per aanvraag.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 en 2023 totaal: € 100.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele wet- en regelgeving