Ondersteuning startende ondernemers

Voor wie

Startende ondernemers.

Met startende ondernemer bedoelen wij: een ondernemer die gaat starten of is gestart met een eigen bedrijf, een groeiambitie heeft of aan de slag gaat met digitalisering en/of duurzaamheid. Zijn/haar onderneming heeft een vestigingsplaats in Overijssel. Hij/zij staat op het moment van de aanvraag voor de coaching maximaal vijf jaar geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel.

Waarvoor

Subsidie voor coaching bij het verbeteren van ondernemersvaardigheden die nodig zijn voor succesvol ondernemerschap. Bij coaching kan worden gedacht aan ondersteuning bij communicatie, contact met klanten, het opstellen van een ondernemingsplan, het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.

De subsidie kan alleen via De Startversneller van Oost NL aangevraagd worden.

Direct aanvragen via De Startversneller

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 april 2024 om 17.00 uur.

 

Voorwaarden
 • De aanvrager:
  • betaalt zelf minimaal 20% van de totale kosten van de coaching;
  • kan maximaal 1 keer subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • Deelnemers van het IkStartSmart programma van de Kamer van Koophandel of het programma TwenteMove2Social kunnen alleen een subsidieaanvraag indienen als zij voor 2018 nog geen subsidie hebben ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De coach of het bedrijf dat hij vertegenwoordigt:
  • staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is gespecialiseerd in het versterken van ondernemerskwaliteiten en -vaardigheden;
  • heeft minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met coachen en beschikt over de benodigde competenties. De coach kan dit aantonen door te verwijzen naar relevante opleidingen en al gegeven coaching trajecten;
  • heeft coaching als hoofdactiviteit. Op het moment van de subsidieaanvraag haalt de coach een belangrijk deel van zijn inkomen uit coaching of vergelijkbare activiteiten voor ondersteuning van ondernemers;
  • heeft ervaring met het coachen van ondernemers;
  • heeft een website waarop minimaal zijn dienstverlening is genoemd;
  • heeft minimaal drie referenties beschikbaar uit de afgelopen twee jaar;
  • heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met de aanvragende startende ondernemer;
  • hanteert een marktconform tarief.
 • Deze subsidie valt onder de Algemene De-minimisverordening of de De-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.5 Ondersteuning startende ondernemers. U vindt deze onder het kopje 'Actuele Wet- en regelgeving'.

Verplichte bijlagen

Oost NL verzorgt voor u de aanvraag. Zij hebben na de intake de volgende bijlagen nodig voor uw aanvraag.

 • Voor de coaching een offerte waaruit blijkt:
  • waarvoor de coaching wordt ingezet;
  • wanneer de coaching wordt gegeven; en
  • wat de totale kosten zijn, onder vermelding van het gehanteerde uurtarief.
 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd. Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Zie voor meer uitleg het kopje 'Hoe vraagt u aan?.

Hoe vraagt u aan

U vraagt de subsidie aan via De Startversneller van Oost NL.

 • Oost NL (de uitvoerder van deze subsidieregeling) controleert uw aanvraag op compleetheid en vraagt zo nodig ontbrekende informatie op.
 • Oost NL zorgt er voor dat wij uw subsidieaanvraag in goede orde ontvangen.
Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken. Wij streven ernaar om de aanvrager binnen 2 á 4 weken een besluit te sturen.

Maximale bijdrage
 1. De subsidie is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 2. De subsidie is maximaal € 1.000, - per startende ondernemer.
 3. Als een onderneming uit meerdere ondernemers bestaat, dan is de subsidie van elke ondernemer maximaal € 1.000,-.
 4. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 500,- is.
Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2022, 2023 en 2024 samen is € 200.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor deze subsidieregeling samen met Oost NL. Wij hebben met hen afspraken gemaakt, over het uitwisselen persoonsgegevens, die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Actuele wet- en regelgeving