Format eindverslag RD-AvT

Afbeelding 1Afbeelding 2

Eindverslag Investeren in Twente (Agenda voor Twente/Regio Deal)


Naam project


Indiener


Periode voortgangIntroductie en toelichting (Agenda voor Twente, Regio Deal, Provincie)

Wij verzoeken u om dit eindverslag in concept in te dienen via e-mail aan project@twenteboard.nl. Dit concept vormt de basis voor het eindgesprek, waarna we het eindverslag (al dan niet) gezamenlijk vaststellen.


We verzoeken voor het eindverslag dit voorliggend format aan te houden en geen wijzigingen in de structuur ervan aan te brengen.


Als uw project (ook) een bijdrage vanuit de Regio Deal en/of provincieontvangt dient u nog een vaststellingverzoek in te dienen bij de provincie. Dit kunt u doen nadat wij het eindverslag hebben besproken en de eventuele aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uw eindverantwoording bij de provincie dient u in via:

Indienen tussenrapportage, wijzigingen, voorschotten en vaststellingen - Loket provincie Overijssel


Zorg er in dit geval voor dat uit het eindverslag blijkt dat u aan alle voorwaarden die in de beschikking(en) zijn opgenomen heeft voldaan. Ook als dit betekent dat er (extra) aanvullingen nodig zijn naast dit richtinggevende format om het sluitend te krijgen.


Wij wensen u succes met het opstellen van het (concept) eindverslag. Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust via project@twenteboard.nl.Planning

 • Beschrijf voortgang in de realisatie van de beoogde planning

 • Beschrijf de verrichte activiteiten uit de projectperiode

 • Beschrijf eventuele (externe) ontwikkelingen die van invloed waren op het perspectief van het project, of tegenvallers/problemen die zich hebben voorgedaan, en hoe u daarmee bent omgegaan


Toelichting:
Resultaten

 • Beschrijf de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten in relatie tot de opgenomen resultaten (kwantitatief en kwalitatief) in de beschikking / overeenkomst. Zijn alle voorwaarden/activiteiten succesvol afgerond?

 • Indien kwantitatieve resultaten zijn geformuleerd in de beschikking/overeenkomst, geeft u dan weer hoe u met het doelbereik vordert. Geef tevens een nadere toelichting.


Resultaten uit de beschikking / overeenkomst

Actuele status

Behaald (ja / nee)

….….
 • Geef, naast een duiding van de resultaten, aan hoe het project zich heeft ontwikkeld naar een duurzame exploitatie.


Toelichting (resultaten en ontwikkeling duurzame exploitatie):
Geografische spreiding (belangrijk voor verantwoording aan stakeholders Twente Board)

 • Geef aan waar de geografische en sociaaleconomische effecten van het project plaatsvinden. Vul hiervoor de onderstaande tabellen in. Een met het totaal overzicht en een specifiek per gemeente (kopieer deze tabel per gemeente waarover gerapporteerd kan worden).


Wij verzoeken u om onderstaande informatie zo goed als mogelijk aan te leveren of in te schatten. Dit helpt Twente Board met verantwoording richting (externe) stakeholders, evenals het mogelijk verwerven van (Europese) gelden in het belang van Twente.


Aantal betrokken/bezochte organisaties:


Aantal betrokken/deelnemende talenten:


(indien van toepassing) aantal matches bedrijf-talent:


Bedrijfsnaam:

Gemeente vestigingslocatie:
Inschatting achtergrond deelnemende talenten

Gemeente:

Opleidingsniveau:

Leeftijd:Toelichting (eventueel):


Financieel: de begroting en cofinanciering

 • Vul onderstaande tabel in

 • Licht de belangrijkste verschillen toe

 • Vul de stand van zaken in tot en met 31 december van het jaar waar dit jaarrapport over gaat (cumulatief, over de gehele looptijd tot en met dit jaarrapport)

 • Geef aan of u een volgend voorschot wenst te ontvangen


Post

Begrootbudget gehele looptijd project

Status: Reeds ontvangen / verworven bijdragen

Status: Kosten per post

Rijk (/Regio Deal)

€ Bedrag zoals beschikt/overeengekomen

€ Reeds ontvangen voorschotten

€ uitgaven/kosten

Provincie (/Gerelateerd aan Regio Deal)

€ Bedrag zoals beschikt/overeengekomen

€ Reeds ontvangen voorschotten

€ uitgaven/kosten

Regio publiek (/Agenda voor Twente)

€ Bedrag zoals beschikt/overeengekomen

€ Reeds ontvangen voorschotten

€ uitgaven/kosten

Overig publiek (/Bijdrage individuele gemeenten)

€ Bedrag zoals beschikt/overeengekomen

€ Reeds ontvangen voorschotten

€ uitgaven/kosten

Onderwijs

€ Begrote bijdrage

€ Verworven bijdragen

€ uitgaven/kosten

Private partijen (/cofinanciering bedrijfsleven)

€ Begrote bijdrage

€ Verworven bijdragen

€ uitgaven/kosten

Subtotaal

€ -

€ -


 

 

 

 

Additionele investering(en), indien van toepassing. Bijv. vastgoed.


 

 

 

 

Totaal

€ -

€ -PS: Graag invullen wat er per invulveld beschreven staat. Dit i.v.m. de wijze waarop Twente Board moet rapporteren aan stakeholders. Mochten er vragen over zijn stel deze dan gerust.


Toelichting (duiding cijfers en verzoek tot volgend voorschot):
LET OP! Indien het project (ook) een bijdrage vanuit de Regio Deal en/of provincieontvangt dient u een kostenverantwoording in over de werkelijk gemaakte kosten. U gebruikt hiervoor hetzelfde begrotingsformat als die u heeft gebruikt bij uw aanvraag, onderverdeeld naar:

- loonkosten, en gehanteerde uurprijs;

- kosten van derden, die u met een factuur, betaalbewijs of een subsidiebesluit kunt aantonen;

- eventueel gebruikt van appratuur en machines naar rato gebruik voor het project;

- indien ontvanger een gemeente: de werkelijk gecompenseerde Btw bij de Btw compensatiefonds.


Mocht u penvoerder zijn voor een samenwerkingsverbandstuurt u ook een ingevulde financiële verantwoording samenwerkingspartners mee. Deze heeft u bij het aanmelden van het project bij de provincie in moeten vullen, wij verzoeken u ditzelfde format ingevuld mee te sturen bij het eindrapport.

Context en communicatie

 • Geef aan welke marketing- en communicatie-activiteiten u tijdens uw project heeft ontplooid

 • Geef aan hoe de waarde en het belang van het project zichtbaar is in de regio (en in hoeverre wordt de burger hierbij betrokken)

 • Benoem concre(e)t(e) voorbeeld(en) waarmee het project heeft bijgedragen aan (een van) de dimensies van het Bruto Twents Geluk (klik hier voor de dimensies van het Bruto Twents Geluk)


Toelichting:
Relevante ontwikkelingen in de structuur en governance

 • Geef aan wat de governancestructuur is bij afronding van het project

 • Geef aan wat de uitvoeringsorganisatie is bij afronding van het project

 • Geef aan hoe de 3O-samenwerking binnen het project zich heeft ontwikkelt, wat dit heeft opgebracht en welke ondernemers hebben meegewerkt aan dit project. Vermeld expliciet welke ondernemers ook financieel hebben bijgedragen (in-kind of cash).


Toelichting:
Synergie en samenwerking met andere projecten

 • Geef (indien mogelijk/van toepassing) aan hoe het project zich verhoudt tot vergelijkbare initiatieven elders

 • Geef aan hoe er is samengewerkt met andere projecten en welke resultaten en/of kansen dit ter weeg heeft gebracht


Toelichting:
Kansen en aandachtspunten (risico’s, knelpunten en beheersmaatregelen)

 • Beschrijf de kansen en aandachtspunten (in termen van risico’s, knelpunten en beheersmaatregelen) die u heeft ervaren bij de uitvoering van uw project

 • Geef aan of en wat u anders zou doen met de kennis die u gedurende het project heeft opgedaan

 • Hoe heeft u de samenwerking met de Twente Board ervaren en welke tips heeft u voor ons?


Toelichting:


Contacten en kansen (Rijks)overheid/Europa

 • Indien u contacten heeft gehad met de Rijksoverheid en/of Europa vernemen wij dit graag, mogelijk zitten er waardevolle leads tussen voor Twente. We verzoeken u daarom te vermelden of u contact heeft gehad het Rijk/Europa, zo ja met wie, welk ministerie/directie en rondom welk onderwerp.

 • Ziet u kansen voor uw project of Twente bij de Rijksoverheid/Europa? Zo ja, welke.


Toelichting:
Overige zaken die van belang zijn

Toelichting:

Ondertekening


Hiermee verklaar ik dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld


Naam:


Datum:


Plaats:


Handtekening:


Eindverslag Regio Deal Twente/Agenda voor Twente Pagina 2 van 6