Samenwerking Provinciaal Programma Landelijk gebied Overijssel

U kunt nu aanvragen voor de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2024 om 17.00 uur.

Voor wie

Voor de volgende organisaties:

 • Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Overijssels Particulier Grondbezit, LTO Noord afdeling Overijssel, Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A., Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A., of;
 • VNO-NCW Midden, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland, MKB Nederland regio Zwolle, of;
 • een Overijsselse gemeente.

Waarvoor

Voor de ureninzet van gebiedspartners in het gebiedsteam voor de gebiedsgerichte aanpak voor de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Met gebiedsgerichte aanpak bedoelen wij: een samenwerkingsproces in het kader van het PPLG waarin de gebiedspartners samen op zoek gaan naar een aanpak van de opgaven in het PPLG-deelgebied die past bij de kenmerken van het gebied.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • De inzet van gebiedspartners is voor een gebiedsteam van één van de volgende PPLG-deelgebied:
  • Noordwest-Overijssel;
  • Vechtdal;
  • Salland;
  • West-Twente;
  • Noordoost-Twente;
  • Zuidoost-Twente.
 • De inzet van uren is afgestemd met de overige gebiedspartners die als aanvrager zijn genoemd. De betrokken gebiedspartners hebben overeenstemming bereikt over de inzet van het per gebied beschikbaar gestelde maximale bedrag.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.7 Samenwerking Provinciaal Programma Landelijk gebied Overijssel.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlage(n) mee met uw aanvraag. U kunt deze uploaden in het aanvraagformulier.

 • Een bewijs van bankrekening als u niet eerder subsidie van ons heeft ontvangen of als uw rekeningnummer is gewijzigd (geldt niet voor waterschappen en gemeenten). Bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint. Naam en rekeningnummer moeten zichtbaar zijn. Let op: stuur geen kopie van uw bankpas mee.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons voorbeeld Machtiging.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier dat u kunt vinden op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen. Als u bijlagen nastuurt dan nemen wij uw aanvraag pas in behandeling op het moment dat wij de nagestuurde bijlagen ontvangen. Complete aanvragen gaan voor en worden direct in behandeling genomen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie per gebied is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 120.000,- exclusief btw. De subsidie geldt voor de subsidieperiode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.
 • De subsidie per gebied is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 100.000,- exclusief btw. De subsidie geldt voor de subsidieperiode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.
Beschikbaar budget
 • Het subsidieplafond voor 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 is: € 600.000,-.
 • Het subsidieplafond voor 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 is: € 600.000,-.
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving