Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken

Voor wie

Overijsselse gemeenten.

Wat

Subsidie voor de inhuur van ondersteuning bij het in beeld brengen van wat er speelt op vakantieparken. Het gaat om vakantieparken waar:

 • de kwaliteit achteruit gaat, of;
 • signalen zijn van onveiligheid of leefbaarheidsproblemen.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van één of meer van de volgende onderzoeken:

A: Een vitaliteitsscan.
Deze laat zien hoe het vakantiepark scoort op kwaliteit en de toeristische, recreatieve mogelijkheden voor de toekomst.

B: Een omgevingsscan.
Deze laat zien in hoeverre een vakantiepark zich los van andere vakantieparken in de omgeving kan ontwikkelen of laat zien dat een aanpak voor meerdere parken in de omgeving nodig is.

C: Een transformatiescan.
Deze laat zien voor welke andere functies een park zonder toeristisch, recreatieve mogelijkheden voor de toekomst mogelijk in aanmerking zou kunnen komen, welke beperkende factoren er zijn als gekozen wordt voor een andere functie en wat er op hoofdlijnen nodig is voor een transformatie naar een andere functie.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • Bij een vitaliteitsscan, transformatiescan of omgevingsscan is de parkeigenaar of een vereniging van eigenaren betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek.
 • Het onderzoek:
  • wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige die gespecialiseerd is in het uitvoeren van onderzoeken op vakantieparken. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel;
  • start binnen 3 maanden starten na de datum waarop de subsidie is verleend;
  • is afgerond binnen 9 maanden na de datum waarop de subsidie is verleend.
 • De opzet en uitvoering van het onderzoek is besproken met het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel en deze heeft positief geadviseerd over de offerte van de in te huren onafhankelijke deskundige.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2022, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.8 Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken.

Verplichte bijlagen

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag.

 • Een offerte of offertes.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor ons voorbeeld machtiging gebruiken.

Wij raden u aan om de gevraagde bijlage(n) digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint. Kunt u het document niet lezen of gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder.

Hoe vraagt u aan

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze pagina. In het formulier kunt u ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Afhandeling aanvraag

Wij handelen de aanvragen af in volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Dit is met alle gevraagde bijlagen. Wij verlenen de subsidies totdat het beschikbare budget bereikt is.

Compleetheidstoets

Wij vragen om een aanvulling als een aanvraag niet compleet is. De aanvraag is compleet op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De behandeltermijn van uw aanvraag is maximaal 13 weken.

Maximale bijdrage
 • De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • De subsidie is maximaal € 10.000,- per vakantiepark.
 • In geval van een omgevingsscan is de subsidie maximaal € 10.000,- voor alle recreatieparken gezamenlijk die betrokken worden bij de omgevingsscan.
Beschikbaar budget

Subsidieplafond voor 2022 en 2023 totaal: € 50.000,-.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van subsidieaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de subsidieaanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de subsidieaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het controleren of een subsidie doelmatig en rechtmatig verstrekt is;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van subsidieaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Actuele Wet- en regelgeving