Wet natuurbescherming - Faunabeheer en schadebestrijding

Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Wij kunnen een vrijstelling, opdracht of ontheffing verlenen voor het vangen, verstoren of doden van dieren als belangen in het geding zijn.

Waarom

Mensen, dieren en planten leven met en naast elkaar in de provincie Overijssel. Soms botsen hun belangen. Wij proberen een goede balans te vinden tussen wonen, werken en natuur. In Overijssel is helaas geen ruimte om alle soorten onbeperkt toe te laten. Soms veroorzaken ze schade aan natuur en landbouwgewassen of leveren ze een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het beperken van de populaties van bepaalde diersoorten is soms noodzakelijk, maar dat beperken is gebonden aan een stelsel van vrijstellingen en ontheffingen.

Direct ontheffing aanvragen via de provinciale Faunabeheereenheid (FBE).

Voor tegemoetkoming van schade door schadelijke diersoorten kunt u terecht bij BIJ12 - Uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke provincies.

Vrijstelling, opdracht of ontheffing

Wij kunnen een vrijstelling, opdracht of ontheffing verlenen voor het vangen, verstoren of doden van dieren als één van de volgende belangen in het geding is:

 • de volksgezondheid en openbare veiligheid;
 • de veiligheid van het luchtverkeer;
 • belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren;
 • ter bescherming van flora en fauna, of;
 • enkele andere belangen zoals:
  • het voorkomen van schade of overlast aan sportvelden, industrieterreinen of begraafplaatsen
  • het voorkomen of bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.
Ontheffingen

Schadeveroorzakende vogel- en diersoorten mogen uitsluitend opzettelijk worden verontrust of gedood als hiervoor ontheffing verleend is. Wij hebben op voorhand ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid. Overijssel voor een aantal diersoorten zoals Grauwe gans, Kolgans, Brandgans, Knobbelzwaan, Vos, Ree, Spreeuw en Smient. De Faunabeheereenheid Overijssel stelt elke 5 jaar een faunabeheerplan op. In dit beheerplan wordt het provinciaal beleid op gebied van faunabeheer en schadebestrijding in detailniveau uitgewerkt. Het geeft aan wanneer een ontheffing kan worden verleend en onder welke voorwaarde. De wildbeheereenheid kan tot 24 uur vóór een bestrijdingsactie bij de Faunabeheereenheid een machtiging aanvragen voor het gebruik van deze ontheffingen.

In de Atlas van Overijssel kunt u de begrenzing van de Overijsselse wildbeheereenheden vinden.

U kunt contact opnemen met de Faunabeheereenheid Overijssel in gevallen:

 • dat er schade wordt veroorzaakt door diersoorten, of:
 • waar de algemene ontheffing via het faunabeheerplan niet voldoende in voorziet of niet van toepassing is.

Als één van de andere genoemde belangen in het geding is, kunt u contact opnemen met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 (keuze 2).

Vrijstellingen

Een landelijke vrijstelling geldt voor het doden van erkende schadeveroorzakers van landbouwgewassen: Canadese gans, Houtduif, Kauw, Konijn, Vos en Zwarte kraai. Een provinciale vrijstelling geldt voor het opzettelijk verontrusten van de diersoorten die opgenomen zijn op de provinciale lijst schadesoorten (zie Omgevingsverordening, Hoofdstuk 7 Natuur).

Opdracht

Voor een beperkt aantal diersoorten hebben wij personen aangewezen die schadesoorten bestrijden. Zo mogen de provinciale muskusrattenbestrijders muskusratten en beverratten bestrijden en mogen jachtaktehouders de nijlgans (invasieve exoot) doden. Ook zijn jachtaktehouders aangewezen die verkeersslachtoffers (Ree, Damhert, Edelhert en Wild zwijn) uit hun lijden kunnen verlossen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.

Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving