Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Voor wie

Iedereen die voor of namens een bedrijf een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) wil aanvragen. Dit zijn meestal eigenaren van bedrijven, bedrijfsleiders, milieucoördinatoren of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Wat

Voor sommige activiteiten uit het Activiteitenbesluit moet u eerst toestemming vragen. Veel bedrijven vallen tegenwoordig geheel of gedeeltelijk onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Voor de activiteiten die onder de algemene regels vallen is dan geen omgevingsvergunning (onderdeel Milieu) meer nodig. Daarvoor doet u een aanvraag voor een ‘lichte’ omgevingsvergunning, een OBM. Deze bevat geen voorschriften, na het verlenen van de OBM gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Waarvoor

In het Besluit Omgevingsrecht staan de activiteiten waarvoor een OBM verplicht is. Het gaat om:

 • diverse bedrijfsactiviteiten genoemd op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage;
 • bepaalde activiteiten met afvalstoffen;
 • waterzuiveringsinstallaties;
 • de productie van cement- of betonmortel of cement- of betonwaren;
 • bepaalde activiteiten met landbouwhuisdieren;
 • bepaalde activiteiten met polyesterhars;
 • bodemenergiesystemen.

Direct aanvragen via Omgevingsloket

 

Voorwaarden

Afhankelijk van de aangevraagde activiteit(-en) vindt toetsing plaats aan de volgende voorwaarden:

 • er is geen milieueffectrapportage nodig;
 • het beheer van afvalstoffen is doelmatig;
 • het bedrijf houdt zich aan de Wet Bibob;
 • er is sprake van een aanvaardbaar geurhinderniveau;
 • de aangevraagde situatie past binnen de grenswaarden voor geluid;
 • voldoet het bedrijf aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit;
 • voor bodemenergiesystemen: er is geen inmenging of samengaan met andere bodemenergiesystemen. Bodemenergie wordt doelmatig gebruikt.

Beantwoordt de activiteit niet aan de daaraan gestelde voorwaarden, dan krijgt u geen OBM.

Aanpak
Vooroverleg

Graag gaan wij met u in overleg voordat u een aanvraag indient. In dit gesprek komen naast wet- en regelgeving, ook de onderzoeken en informatie die nodig is aan de orde. Voor het inplannen van een vooroverleg belt u: 038 499 88 99 keuze 2.

Type vergunning

in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleert u of een melding nodig is. U beantwoordt vragen over uw activiteiten. U krijgt meteen een overzicht van de regels voor uw bedrijf. U weet dan welke onderstaande actie daarbij hoort.

 • een melding Activiteitenbesluit indienen, zie voor meer informatie de pagina activiteitenbesluit.
 • een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen
 • een volledige omgevingsvergunning aanvragen, zie voor meer informatie de pagina omgevingsvergunning.
Aanvragen

U vraagt een OBM aan via het Omgevingsloket.

Termijn

Een aanvraag voor een OBM wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Wij beslissen binnen acht weken op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn éénmalig met maximaal zes weken verlengen.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving