Ontgrondingsvergunning multifunctionele ontgronding

Voor wie

Bedrijven die delfstoffen winnen.

Wat

Het aanvragen van een ontgrondingsvergunning. Elke verlaging van het maaiveld of de onderwaterbodem is een ontgronding.

Waarvoor

Een ontgronding kan voor ongewenste effecten en hinder voor de omgeving zorgen. Een ontgronding voor de winning van delfstoffen is een multifunctionele ontgronding. De plek waar dit gebeurt, krijgt meestal één of meer andere functies (recreatie, waterberging, natuur, koudewinning). Dit zorgt voor grote veranderingen in de bodem en de omgeving. Voor deze soort ontgronding heeft u altijd een vergunning nodig.

Direct aanvragen

Voorwaarden
U krijgt in principe een vergunning als:
 • U kunt aantonen dat alle betrokken eigenaren van het terrein instemmen met de ontgronding waarvoor u de ontgrondingsvergunning aanvraagt.
 • Uw redenen voor ontgronding zwaarder wegen dan andere belangen die bij de ontgronding betrokken zijn. Wij zijn verplicht alle belangen te onderzoeken en beslissen pas na de uitkomst van dit onderzoek. Deze verplichting staat in de Ontgrondingenwet (zie onder Wet- en regelgeving).
U krijgt geen vergunning als:
 • De maatvoering van de ontgronding (diepte, oppervlakte) niet functioneel is.
 • U het aanvraagformulier niet volledig invult.
 • Wij na onderzoek en belangenafweging beslissen dat het belang van de ontgronding niet groot genoeg is.
Aanpak
Misschien heeft u nog andere vergunningen of ontheffingen nodig

Bijvoorbeeld:

 • een omgevingsvergunning van de gemeente;
 • een vergunning Wet natuurbescherming;
 • een ontheffing van de Waterschapskeur.
Vooroverleg

Voordat u aanvraagt gaan wij graag met u in gesprek. Bel 038 499 88 99 (kies 2) voor het inplannen van een afspraak. In dit gesprek bespreken we uw situatie. Na het gesprek weet u meer over de wet- en regelgeving, onderzoeken en informatie die nodig zijn voor een goede afhandeling van de aanvraag.

Termijn

De aanvraag wordt behandeld volgens de normale procedure op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 • Binnen 3 maanden na ontvangst van de complete aanvraag stellen wij een ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning wordt bekend gemaakt op Overheid.nl. Ook ligt het besluit voor iedereen 6 weken ter inzage in het gemeente- en provinciehuis. In die periode mag iedereen reageren op het besluit.
 • Binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag nemen wij een definitief besluit. Ook dit besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl en ligt ter inzage in het gemeente- en provinciehuis.
Wanneer kunt u starten

6 weken na de ontvangst van de vergunning. Belanghebbenden hebben na het afgeven van de vergunning nog 6 weken om bezwaar te maken, in beroep te gaan of een voorlopige voorziening in te dienen.

Eerder dan 6 weken starten

Dit mag alleen in spoedsituaties. Gebruik het formulier op deze pagina en vraag om een machtiging om eerder te starten. Als de vergunning mét machtiging is verleend, mag u onmiddellijk met de uitvoering beginnen (behalve in het geval van een voorlopige voorziening).

Kosten

De kosten (leges) voor een ontgrondingsvergunning staan in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel (zie kopje Wet- en regelgeving). Om welke kosten gaat het:

 • kosten voor het behandelen van de aanvraag;
 • bij een normale procedure betaalt u ook de advertentiekosten (tot een bepaald maximum) voor het bekendmaken van het besluit in dagbladen en de Staatscourant;
 • voordat u met de uitvoering begint, zorgt u voor een bankgarantie of waarborgsom. Dit vormt een garantie voor eventuele herstelwerkzaamheden, die u zelf niet wilt of kunt betalen. Bij een machtiging verdubbelt de borgsom. Als de vergunning of de machtiging vervalt, krijgt u de borgsom terug.
Wilt u de vergunning wijzigen

Als u een bestaande ontgrondingsvergunning wilt wijzigen, wordt er opnieuw naar de situatie gekeken. Het ligt aan de verandering of u daar toestemming voor krijgt.

Neem eerst contact op met het Overijssel Loket: 038 499 88 99 (kies 2) voordat u de aanvraag wijzigt.

Aanvragen

Heeft u het vooroverleg gehad? Dan kunt u via het 'formulier Aanvraag functionele ontgrondingsvergunning' op deze pagina uw aanvraag indienen. Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u 1 kans om de aanvraag aan te vullen. In dit geval wordt de beslistermijn verlengd.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving

Meer informatie