Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming (vergunning)

Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs van bedrijven.

Aanvragen vergunningen voor de Wet natuurbescherming, onderdeel Gebiedsbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998).

De provincie Overijssel heeft extern salderen op beperkte schaal opengesteld.

Wat

U heeft een vergunning nodig als u een project of handeling wilt uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals het uitbreiden van een bestaand veehouderijbedrijf of het bouwen van een nieuwe fabriek.

Naast de zogeheten stikstofdepositie kunnen ook andere verstorende factoren leiden tot vergunningplicht. Voorbeelden daarvan zijn:

 • geluidsbelasting;
 • wijziging van grondwaterstanden of –stromen;
 • opzetten peil of peilverlagingen;
 • aanzuigende werking verkeer;
 • uitstoot van schadelijke stoffen;
 • lichthinder of versnippering van gebied.

Waarom

Met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb) worden waardevolle, kwetsbare Natura 2000-gebieden beschermd. Hiermee voldoet de provincie aan internationale verdragen en de Europese regelgeving voor de beschermde natuurgebieden en beschermde soorten planten en dieren in die gebieden. De provincie Overijssel kent 24 Natura2000-gebieden. De provincie Overijssel heeft informatie beschikbaar over elk beschermd natuurgebied.

Direct aanvragen

Direct melden extern salderen

Aanpak
Vooroverleg

Bel voor het inplannen van een vooroverleg naar het Overijssel Loket: 038 499 88 99 keuze 2. Door vooroverleg te voeren wordt voorkomen dat een aanvraag wordt ingediend, die niet compleet of onduidelijk is. Een onduidelijke en/of niet complete aanvraag moet eerst worden aangevuld, waardoor er een vertraging in de formele procedure ontstaat. Na het vooroverleg vraagt de initiatiefnemer een vergunning aan bij de provincie.

Vergunning aanvragen

Een vergunning kunt u bij ons aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina. Wij gaan na of u een vergunning nodig heeft en of deze vergunning kan worden verleend. Ook zien wij toe op de naleving van de voorschriften uit de vergunning. Ook kunt u een zogenaamde Verklaring van geen bezwaar (Vvgb) aanvragen in combinatie met de aanvraag van een Omgevingsvergunning (WABO-vergunning).

Hoe krijg ik een project of handeling met effecten op beschermde natuur vergund

Er zijn twee mogelijkheden voor een initiatiefnemer om een project of handeling met effecten op beschermde natuur vergund te krijgen:

 • De initiatiefnemer kan eerst een vergunning gebiedsbescherming onder de Wnb aanvragen bij de provincie (al dan niet in combinatie met een ontheffingsaanvraag soortenbescherming) en daarna de omgevingsvergunning bij de gemeente. De natuurtoestemming moet echter voorafgaand aan de omgevingsvergunning worden aangevraagd;
 • De initiatiefnemer kan direct een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, waarbij de natuurtoestemming procedureel onderdeel is van deze vergunning. In dat geval vindt het aanhaken plaats door het onderdeel “Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden” al dan niet in combinatie met “Handelingen met gevolgen voor beschermde planten- en diersoorten” aan te vinken bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Behandeltermijn

Voor het afhandelen van een vergunningaanvraag geldt een uiterste behandeltermijn van 13 weken met een eventuele verlenging van 7 weken. Er wordt voor het onderdeel gebiedsbescherming eerst een ontwerpbesluit genomen (met een terinzagetermijn van 6 weken en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen), met daarna een definitief besluit (met wederom een termijn van 6 weken terinzagelegging). Na het indienen van zienswijzen, staat voor de bezwaarmaker de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State open.

Kosten

Voor de vergunningen en ontheffingen die verleend worden binnen de nieuwe Wet natuurbescherming vraagt de provincie leges. Een overzicht van de kosten staat in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Het aanvragen van een ontheffing voor de Wet natuurbescherming kost geld (leges). In de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel staan onder 7.1 t/m 7.4 de tarieven voor gebiedsbescherming.

Als u na het indienen van de aanvraag besluit om de aanvraag in te trekken dan moet u ook leges betalen. Dit geldt ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of als de aanvraag wordt geweigerd. Lees meer in de belastingverordening, de link vindt u onder het kopje Wet- en regelgeving.

Brochure

Onze brochures worden geactualiseerd en toegankelijk gemaakt, onderstaande brochures zijn tijdelijk opvraagbaar via het Overijssel loket:

 • Brochure evenementen en soortenbescherming
 • Brochure evenementen en stikstof
 • Handreiking soortenbescherming
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:

 • het beoordelen van de vergunningaanvraag;
 • het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
 • het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden;
 • het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.

Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet- en regelgeving