Wet natuurbescherming - houtopstanden (kapmelding)

Voor wie

Particulieren, bedrijven of gemachtigde adviseurs.

Wat

Een kapmelding doen voor het vellen van houtopstanden of een kapmelding mét ontheffing houtopstanden indienen in het kader van de Wet natuurbescherming. Als de activiteit, van bijvoorbeeld het kappen van bomen, hoofdzakelijk plaatsvindt in Overijssel vraagt u een ontheffing aan. Heeft u al eerder een kapmelding gedaan gebruik dan het formulier ontheffing eerdere kapmelding.

Waarom

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en rijenbeplantingen) geregeld. Voordat een houtopstand, die onder de Wnb valt, geveld kan worden moet een kapmelding worden gedaan bij de provincie Overijssel.

Direct melden/ aanvragen ontheffing houtopstanden

Heeft u al een kapmelding gedaan?

Ontheffing eerdere kapmelding

Vragen over het doen van een melding of aanvraag

Heeft u vragen over het invullen van een van de formulieren? Neem dan contact op met het Overijssel loket. De vragen die getoond worden in dit formulier zijn afhankelijk van antwoorden op eerdere vragen. Het printen van dit formulier geeft geen overzicht van alle vragen.

Voorwaarden

Een melding doen voor het vellen van een houtopstand waarop de Wnb van toepassing is. Kan gelden voor een bos, maar ook voor andere 'houtopstanden'. Zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen.

U heeft met dit onderdeel te maken als:

de houtopstand buiten de vastgestelde bebouwde kom houtopstanden ligt;
houtopstanden die een zelfstandige eenheid vormen van groter dan 10 are (1.000 vierkante meter);
Bomen in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen.
U moet in dat geval een kapmelding doen als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen), of als bomen en struiken door uw handelen of door uw vee sterven of ernstig beschadigd raken.

Kapvergunning via gemeente
Naast de kapmelding is het soms ook een kapvergunning van de gemeente nodig. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of een kapvergunning is vereist. Als dat zo is, moet u die apart aanvragen bij de gemeente. In de bomenverordening van uw gemeente ligt vast voor welke houtopstanden deze vergunning nodig is.

Aanpak 
Kapmelding doen of aanvraag ontheffing

Onder formulieren op deze pagina vindt u het formulier waarmee u digitaal een kapmelding kunt indienen of een ontheffing aanvragen. Bij de melding of aanvraag dient u een kaart bij te voegen. Bekijk hier de video met uitleg voor het maken van een kaart(verwijst naar een andere website) (gebruik bij voorkeur Firefox browser). De kaart kunt u als .pdf opslaan en uploaden bij het formulier.

Behandeltermijn

Voor meldingen en ontheffingsaanvragen Houtopstanden gelden de volgende doorlooptijden:

  • voor een (kap)melding geldt in het algemeen een afhandeltermijn van 1 of 2 weken na moment van ontvangst. Vanaf de datum van ontvangst van een complete aanvraag, dient door de aanvrager een wachttermijn van 6 weken in acht te worden genomen.
  • indien een ontheffing wordt aangevraagd, moet deze binnen 13 weken door ons worden afgerond, met een uitlooptermijn van 7 weken.
Kosten

Voor de ontheffingen die verleend worden binnen de Wet natuurbescherming vraagt de provincie leges. Een overzicht van de kosten staat in de tarieventabel van de Belastingverordening Overijssel.

Hoe werkt het onderdeel houtopstanden
Stelsel

Het onderdeel houtopstanden van de wet kent een stelsel van:

  • Kapmelding;
  • Herplantplicht;
  • Kapverbod.
  • Ook kent de wet 4 uitzonderingen op de algemene regels in de vorm van ontheffingen (zie ontheffingen).
Kapmelding

Een melding voor het vellen van een houtopstand, die onder de definitie van de wet valt, moet minimaal 6 weken vóór het vellen worden gedaan bij de provincie. De kapmelding dient vooral ter registratie van de herplantplicht. Elke velling waaruit een herplantplicht voortvloeit, moet worden gemeld. De melding moet worden gedaan door de eigenaar van het perceel of door degene die de kap-, rooi- of bouwwerkzaamheden uitvoert.

Krijgt u binnen 6 weken na het indienen van de melding geen bericht? Dan mag u de bomen kappen. Doe dit binnen een jaar nadat u de kapmelding hebt verstuurd. Wacht u langer, dan moet u opnieuw een kapmelding doen. De ontvangstbevestiging is voor u het bewijs dat wij de melding hebben ontvangen.

Herplantplicht

Binnen drie jaar nadat een houtopstand is geveld dient op de plaats van velling te worden herplant. Dit hoeft niet als er sprake is van een natuurlijke verjonging. Deze zogenaamde herbebossing dient op een bosbouwkundig verantwoorde wijze te worden uitgevoerd. In de Omgevingsverordening, Hoofdstuk 7 Natuur en Beleidsregel Natuur 2017 vindt u uitleg over wat wij hieronder verstaan.
Drie jaar na de velling dient er een bosbouwkundig verantwoorde herbebossing (al of niet op natuurlijke wijze) te hebben plaatsgevonden. Het niet nakomen van deze herplantplicht is een economisch delict. Wij controleren altijd of de herplantplicht is uitgevoerd.

Kapverbod

Als wij het kappen niet toestaan, dan wordt dat binnen 6 weken gemeld aan de melder en de grondeigenaar. De reden van het kapverbod wordt altijd genoemd. Bent u het niet eens met ons besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen.

Ontheffing

Is één van onderstaande ontheffingsmogelijkheden van toepassing? U kunt dit in het formulier aangeven.

  • U gaat eerder dan 6 weken kappen.
  • U gaat niet binnen 3 jaar na velling herplanten.
  • U gaat niet herplanten.
  • U gaat op een ander perceel herplanten.

Wij beoordelen de ingediende aanvragen. Alleen als er gegronde redenen zijn, verlenen wij ontheffing. In de Omgevingsverordening, Hoofdstuk 7 Natuur en de Beleidsregel Natuur 2017 is verder uitgewerkt waaraan wij een dergelijke ontheffing toetsen en wanneer de aangevraagde ontheffing kan worden verleend.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Wet en Regelgeving

Toelichting