Kennisgeving Ruimtelijke Ordening (WRO)

Voor wie

Gemeenten.

Wat

Het melden van nieuwe ruimtelijke plannen binnen de gemeente. Overheidsinstanties zijn verplicht om elkaar in te lichten over nieuwe ruimtelijke plannen. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Waarvoor

De gemeente is bevoegd om bestemmingsplannen aan te passen of daarvan af te wijken met een omgevingsvergunning, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij hebben in de Omgevingsvisie Overijssel vastgelegd wat wij van provinciaal belang vinden. Om te zorgen dat gemeenten daar in de bestemmingsplannen rekening mee houden, zijn instructies opgenomen in de Omgevingsverordening.

Direct melden

Voorwaarden
  • Geef uw plan via het digitale formulier door.
  • Vermeld de exacte internetlocatie van uw digitale plan. Bijvoorbeeld: http://ro.durperdam.nl/ruimtelijkeplannen/[uwplannaam])
  • Vermeld het plan-IDN. Bijvoorbeeld: NL.IMRO.0000.bp2014-on01
  • De opgegeven bestanden blijven beschikbaar totdat het nieuwe ruimtelijke plan vaststaat.
Aanpak
Vooroverleg

Gemeenten kennen de provinciale richtlijnen en kaders en houden daar als het goed is rekening mee. Volgens afspraak is er in de voorbereidingfase van bestemmingsplannen vooroverleg tussen de gemeente en de provincie over die onderdelen die van provinciaal belang zijn.

Wanneer geen overleg

Voor een aantal categorieën ruimtelijke plannen is dit vooroverleg niet verplicht. Deze staan in de Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen. Bestaat er twijfel of een vooroverleg nodig is, dan kunt u uw initiatief aan ons voorleggen in het kader van Voorkantsamenwerking.

Kennisgeving ruimtelijke plannen

Gebruik het Formulier Kennisgeving Ruimtelijke plannen op deze pagina.
Bij een eventuele storing kunt u altijd mailen naar: kennisgevingwro@overijssel.nl.

Heeft u een idee of voornemen voor bouw of uitbreiding?

Dan is uw gemeente uw aanspreekpunt. Uw gemeente beoordeelt of uw idee past binnen het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Als dat niet het geval is kan de gemeente ervoor kiezen om het bestemmingsplan aan te passen of om daarvan af te wijken met een omgevingsvergunning. Maar de gemeente hoeft dat niet te doen. In dat geval kunt u ook zelf de gemeenteraad om aanpassing van het bestemmingsplan verzoeken.

Niet mee eens

Als u het niet eens bent met een aanpassing van een bestemmingsplan dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij de gemeenteraad. En als u het daarna niet eens bent met de wijze waarop de raad is omgegaan met uw zienswijze, kunt u nog in beroep gaan bij de Raad van State.
U kunt geen bezwaar maken bij de provincie tegen bestemmingsplannen van gemeenten.

Handhaving

Het is een wettelijke taak van gemeenten om toe te zien op de naleving van bestemmingsplanvoorschriften en op de handhaving daarvan. Ziet u iets in uw omgeving of gemeente dat in strijd is met een bestemmingsplan? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. U kunt ook een verzoek indienen bij de gemeente om handhavend op te treden.

Tot slot

U kunt uiteraard bij ons terecht met algemene vragen over het provinciale (ruimtelijke) beleid.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Alle ruimtelijke plannen digitaal

Op www.ruimtelijkeplannen.nl staan alle ruimtelijke plannen die wij vanaf 2010 hebben gepubliceerd.

Wet- en regelgeving