Kennisgeving ruimtelijke ontwikkelingen Omgevingswet

Voor wie

Gemeenten

Wat

Het melden van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente in het kader van voorkantsamenwerking.

Met voorkantsamenwerking zal de provincie tijdig duidelijk maken op welke wijze volgens haar rekening moet worden gehouden met het provinciale belang. Tevens kan de provincie door middel van voorkantsamenwerking in een vroeg stadium meedenken over extra mogelijkheden en koppelkansen om de fysieke leefomgeving nog beter te beschermen en te verbeteren.

Waarvoor

De Omgevingswet wijst primair gemeenten aan als de instantie die in omgevingsplannen de doelen van de Omgevingswet van duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van de fysieke leefomgeving juridisch vastleggen.
De provincie gaat ervan uit dat de gemeenten daarbij rekening houden met het provinciale belang. Wij hebben in de Omgevingsvisie Overijssel vastgelegd wat wij van provinciaal belang vinden. Om te zorgen dat gemeenten daar in rekening mee houden, zijn instructies opgenomen in de Omgevingsverordening.

Direct melden

Voorwaarden
  • Geef uw plan via het digitale formulier door.
  • Vermeld de exacte internetlocatie van uw digitale plan. Bijvoorbeeld: http://ro.durperdam.nl/ruimtelijkeplannen/[uwplannaam])
  • Vermeld het plan-IDN. Bijvoorbeeld: NL.IMRO.0000.bp2014-on01
  • De opgegeven bestanden blijven beschikbaar totdat het nieuwe ruimtelijke plan vaststaat.
Aanpak
Voorkantsamenwerking

Gemeenten kennen de provinciale richtlijnen en kaders en houden daar als het goed is rekening mee. Volgens afspraak is er in de voorbereidingfase van een ruimtelijke ontwikkeling overleg in het kader van de voorkantsamewerking tussen de gemeente en de provincie over die onderdelen die van provinciaal belang zijn.

Wanneer geen overleg

Voor een aantal categorieën ruimtelijke plannen is voorkantsamenwerking niet verplicht. Die staan in de Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen. Hoe we de Voorkantsamenwerking vorm en inhoud geven hebben we opgeschreven in het document Sturen en Samenwerken onder de Omgevingswet. Deze kunt u raadplegen op de website Wet ruimtelijke ordening en Omgevingswet Overijssel - Provincie Overijssel

Kennisgeving ruimtelijke plannen

ruimtelijke ontwikkelingen op deze pagina.
Bij een eventuele storing kunt u altijd mailen naar: kennisgevingwro@overijssel.nl.

Heeft u een idee of voornemen voor bouw of uitbreiding?

Dan is uw gemeente uw aanspreekpunt. Uw gemeente beoordeelt of uw idee past binnen het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Als dat niet het geval is kan de gemeente ervoor kiezen om het omgevingsplan aan te passen of om daarvan af te wijken met een omgevingsvergunning. Maar de gemeente hoeft dat niet te doen. In dat geval kunt u ook zelf de gemeenteraad om aanpassing van het omgevingsplan verzoeken.

Niet mee eens

Als u het niet eens bent met een aanpassing van een omgevingsplan dan kunt u daar bezwaar tegen maken bij de gemeenteraad. En als u het daarna niet eens bent met de wijze waarop de raad is omgegaan met uw zienswijze, kunt u nog in beroep gaan bij de Raad van State.
U kunt geen bezwaar maken bij de provincie tegen omgevingsplannen van gemeenten.

Handhaving

Het is een wettelijke taak van gemeenten om toe te zien op de naleving van de regels voor activiteiten uit het omgevingsplan en op de handhaving daarvan. Ziet u iets in uw omgeving of gemeente dat in strijd is met een omgevingsplan? Dan kunt u dat melden bij de gemeente. U kunt ook een verzoek indienen bij de gemeente om handhavend op te treden.

Tot slot

U kunt uiteraard bij ons terecht met algemene vragen over het provinciale (ruimtelijke) beleid.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens

Voor het behandelen van vergunningaanvragen verwerken wij persoonsgegevens van de aanvrager. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon identificeren of identificeerbaar maken. Dit kunnen burgers of contactpersonen van organisaties zijn. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor:
•    het beoordelen van de vergunningaanvraag;
•    het communiceren met de aanvrager tijdens de behandeling van de aanvraag;
•    het maken van managementrapportages om onze dienstverlening te verbeteren en ons beleid te verantwoorden; 
•    het uitvoeren van evaluatie- en klanttevredenheidsonderzoek om te bepalen of we onze beleidsdoelen halen.
Wij hebben op basis van wet- en regelgeving de taak om regels te maken en uit te voeren voor het beoordelen en controleren van vergunningaanvragen en -verstrekkingen. Deze wettelijke taak gebruiken we als grondslag om persoonsgegevens te verwerken. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is volgens de Archiefwet.
Zie ook onze algemene pagina over privacy. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt gebruiken.

Alle ruimtelijke plannen digitaal

Wilt u weten welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken? Bekijk dan www.omgevingswet.overheid.nl naar de regels op de kaart. Hier vindt u de documenten van alle overheden.
Zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente.

Wet- en regelgeving